Quyết định số 94/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
8
download

Quyết định số 94/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2001/QĐ-UB về ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 94/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH QUY NNH V CƠ CH QU N LÝ VÀ T CH C I V I PHƯ NG THU C 5 QU N M I, G M QU N 2, QU N 7, QU N 9, QU N 12 VÀ QU N TH C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 03/CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 c a Chính ph v thành l p qu n Th c, qu n 2, qu n 7, qu n 9, qu n 12 và thành l p các phư ng thu c các qu n m i t i thành ph H Chí Minh ; Căn c Công văn s 6298/KTTH ngày 09 tháng 12 năm 1997 c a Chính ph v m t s ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 1998 c a thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 48 /TCCQ ngày 28 tháng 5 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh v cơ ch qu n lý và t ch c i v i phư ng thu c 5 qu n m i, g m qu n 2, qu n 7, qu n 9, qu n 12 và qu n Th c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n 2, qu n 7, qu n 9, qu n 12 và qu n Th c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - Ban T ch c - Cán b Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - UBMTTQTP và các oàn th - UBND các qu n - huy n
  2. - S - ngành thành ph - Ban TCCQ.TP (3b) Lê Thanh H i - VPH -UB : CPVP, các t NCTH - Lưu (VX) QUY NNH V CƠ CH QU N LÝ VÀ T CH C I V I PHƯ NG THU C 5 QU N M I, G M QU N 2, QU N 7, QU N 9, QU N 12 VÀ QU N TH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2001/Q -UB ngày ..... tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: CƠ CH QU N LÝ VÀ T CH C i u 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i 47/56 phư ng thu c 5 qu n m i c a qu n 2, qu n 7, qu n 9, qu n 12 và qu n Th c (danh sách kèm theo). Riêng 9/56 phư ng (danh sách kèm theo) áp d ng úng cơ ch qu n lý phư ng. i u 2. H i ng nhân dân, y ban nhân dân, t ch c b máy và an ninh qu c phòng áp d ng như phư ng : 2.1. Nhi m v và quy n h n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng th c hi n theo Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân m i c p ngày 25 tháng 6 năm 1996. 2.2. V t ch c b máy phư ng th c hi n theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph , Thông tư Liên t ch s 99/1998/TTLT ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Quy t nh 6303/Q -UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . 2.3. Dư i phư ng có t dân ph ho c p và t nhân dân. Vi c xác nh t dân ph ho c p và t nhân dân do Ch t ch y ban nhân qu n quy t nh. Chương 2: V QU N LÝ THU CHI NGÂN SÁCH, QU N LÝ T AI VÀ XÂY D NG i u 3. Qu n lý thu - chi ngân sách : Qu n lý thu - chi ngân sách c a 47 phư ng ư c áp d ng như xã : Theo i u 34, i u 35 và i u 36 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các quy nh v qu n lý ngân sách xã và ho t ng tài
  3. chính khác xã - phư ng, th tr n và các quy nh c a y ban nhân dân thành ph v phân chia t l ph n trăm (%) thu ngân sách i v i các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n hàng năm. i u 4. V qu n lý t ai, xây d ng c a 47 phư ng : Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c phép : 4.1- Giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà v i nh m c t t i a không quá m c t theo quy nh c a pháp lu t ; 4.2- C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p cho h gia ình ho c cá nhân ; 4.3- C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p cho h gia ình ho c cá nhân nh n chuy n quy n s d ng t nông nghi p ; 4.4- Ch p thu n a i m xây d ng nhà , c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho h gia ình và cá nhân. Vi c xác nh giá t ph c v cho vi c th c hi n nghĩa v tài chính, khi s d ng t ư c căn c theo khung giá t n m ngoài khu v c ô th . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 5. Th i gian áp d ng cơ ch qu n lý và t ch c theo cơ ch k t h p phư ng và xã c a quy nh này ư c th c hi n n khi i u ki n, y ban nhân dân thành ph s ban hành quy t nh chuy n sang áp d ng như phư ng. i u 6. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, qu n 7, qu n 9, qu n 12 và qu n Th c báo cáo k p th i cho Ban T ch c Chính quy n thành ph trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH DANH SÁCH CÁC PHƯ NG ÁP D NG CƠ CH QU N LÝ VÀ T CH C K T H P PHƯ NG VÀ XÃ (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2001/Q -UB ngày ..... tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph )
  4. 1. Phư ng ô th : áp d ng cơ ch phư ng (9 phư ng) Qu n 7 : 5 phư ng 1. Phư ng Tân Quy 2. Phư ng Tân Ki ng 3. Phư ng Tân Phong 4. Phư ng Tân Thu n ông 5. Phư ng Tân Thu n Tây Qu n 9 : 2 phư ng 6. Phư ng Hi p Phú 7. Phư ng Phư c Bình Qu n Th c : 2 phư ng 8. Phư ng Bình Th 9. Phư ng Linh Chi u (T ng c ng : 9 phư ng) 2. Phư ng ô th hóa : áp d ng cơ ch k t h p phư ng và xã (47 phư ng) 2.1. H i ng nhân dân, y ban nhân dân, T ch c b máy và an ninh qu c phòng : áp d ng như phư ng ; 2.2. Qu n lý thu - chi ngân sách ; qu n lý t ai, xây d ng : áp d ng k t h p phư ng và xã ; Qu n 2 : 11 phư ng 1. Phư ng An Phú 2. Phư ng Th o i n 3. Phư ng An Khánh 4. Phư ng Bình Khánh 5. Phư ng Bình An 6. Phư ng Th Thiêm
  5. 7. Phư ng An L i ông 8. Phư ng Bình Trưng ông 9. Phư ng Bình Trưng Tây 10. Phư ng Cát Lái 11. Phư ng Th nh M L i Qu n 7 : 5 phư ng 12. Phư ng Phú M 13. Phư ng Phú Thu n 14. Phư ng Bình Thu n 15. Phư ng Tân Phú 16. Phư ng Tân Hưng Qu n 9 : 11 phư ng 17. Phư ng Phư c Long A 18. Phư ng Phư c Long B 19. Phư ng Tăng Nhơn Phú A 20. Phư ng Tăng Nhơn Phú B 21. Phư ng Long Bình 22. Phư ng Long Phư c 23. Phư ng Long Th nh M 24. Phư ng Long Trư ng 25. Phư ng Phú H u 26. Phư ng Tân Phú 27. Phư ng Trư ng Th nh Qu n 12 : 10 phư ng 28. Phư ng ông Hưng Thu n
  6. 29. Phư ng Trung M Tây 30. Phư ng Tân Th i Nh t 31. Phư ng Hi p Thành 32. Phư ng Th i An 33. Phư ng Tân Th i Hi p 34. Phư ng Tân Chánh Hi p 35. Phư ng Th nh L c 36. Phư ng Th nh Xuân 37. Phư ng An Phú ông Qu n Th c : 10 phư ng 38. Phư ng Trư ng Th 39. Phư ng Bình Chi u 40. Phư ng Linh Tây 41. Phư ng Tam Bình 42. Phư ng Linh ông 43. Phư ng Hi p Bình Chánh 44. Phư ng Hi p Bình Phư c 45. Phư ng Tam Phú 46. Phư ng Linh Xuân 47. Phư ng Linh Trung (T ng c ng : 47 phư ng) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản