Quyết định số 94/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
7
download

Quyết định số 94/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 94/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CỨU TRỢ XÃ HỘI TẠI XÃ, PHƯỜNG. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Xét đề nghị của Liên Sở : Lao động Thương binh và xã hội - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số: 427/TTr/LS/LĐTBXH-TCVG ngày 30/5/2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng cứu trợ xã hội trên địa bàn Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Mức trợ cấp hàng tháng cho những người thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường từ ngày 01/7/2002 là 105.000 đồng/người/tháng. Điều 2 : Kinh phí để thực hiện trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại điều 1 hàng năm được bố trí trong ngân sách của quận, huyện. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phần kinh phí tăng thêm do thực hiện mức cứu trợ xã hội trong 6 tháng cuối năm 2002 do ngân sách các quận, huyện sắp xếp trong dự toán đầu năm (kể cả nguồn kết dư ngân sách quận, huyện năm 2001). Điều 3 : Quyết định này thay thế quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 15/8/2000 của UBND Thành phố về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã phường. Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Vượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản