Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 94/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C B SUNG M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 08 năm 2001; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T Đ NH: Đi u 1: a. Đăng ký chính th c: 07 ho t ch t v i 07 tên thương ph m (g m thu c tr b nh 05 ho t ch t v i 05 tên thương ph m, thu c tr c 01 ho t ch t v i 01 tên thương ph m, thu c đi u hòa sinh trư ng 01 ho t ch t v i 01 tên thương ph m) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b. Đăng ký b sung: 283 trư ng h p (g m 126 lo i thu c tr sâu, 102 lo i thu c tr b nh, 40 lo i thu c tr c , 08 lo i thu c tr c, 06 lo i thu c đi u hòa sinh trư ng, 01 lo i thu c tr chu t) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Qui đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hóa đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Webside Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B liên quan; - Chi c c BVTV các t nh, TP; Bùi Bá B ng - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch B NN và PTNT; - V KHCN B NN và PTNT; - Lưu VP, C c BVTV.
 2. CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 94/2007/QĐ-BNN ngày 26 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). TÊN THƯƠNG PH M TÊN HO T CH T - NGUYÊN LI U Đ I TƯ NG PHÒNG TR T CH C XIN ĐĂNG KÝ TT MÃ HS (TRADE NAME) (COMMON NAME) (CROP/PEST) (APPLICANT) Thu c tr b nh: 3808.20 Cabrio Top 600WDG Pyraclostrobin 50g/kg (min 95%) + Metiram Sương mai/ cà chua BASF Singapore Pte Ltd 550g/kg 3808.20 Charisma 206.7EC Famoxadone 100g/l (min 97.8%) + Xì m / cam DuPont Vietnam Ltd Flusilazole 106.7g/l 3808.20 Indar 240F Fenbuconazole (min 98.7%) Khô v n, lem lép h t/ lúa Dow AgroSciences B.V 3808.20 Katana 20SC Fenoxanil (min 95%) Đ o ôn/ lúa Nihon Nohyaku Co., Ltd 3808.20 Ninja 35EC Fenoxanil 5% + Isoprothiolane 30% Đ o ôn/ lúa Nihon Nohyaku Co., Ltd Thu c tr c : 1 3808.30 Katrocet ® 50DF Azimsulfuron (min 99%) C / lúa s DuPont Vietnam Ltd. Thu c đi u hòa sinh trư ng: 3808.30 Dormex 52 AS Hydrogen Cyanamide (min 99%) Kích thích sinh trư ng/ nho AlzChem Trostberg GmbH. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng 2
 3. CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 94 /2007/QĐ-BNN ngày 26 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN THƯƠNG PH M TÊN HO T CH T - NGUYÊN LI U Đ I TƯ NG PHÒNG TR T CH C XIN ĐĂNG KÝ TT MÃ HS (TRADE NAME) (COMMON NAME) (CROP/PEST) (APPLICANT) Thu c tr sâu: 3808.10 Aba-plus 100EC Abamectin 10g/l + Imidacloprid 90g/l Sâu tơ/ b p c i; b trĩ, b xít hôi/ lúa; Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu r p bông/ xoài; sâu v bùa/ cam 3808.10 Abatin 1.8 EC Abamectin Sâu v bùa/ cam Map Pacific PTE Ltd 3808.10 Acotrin 440EC Cypermethrin 40g/kg + Profenofos 400g/kg Nh n đ / cam Công ty TNHH – TM Thái Nông 3808.10 Actadan 750WP Imidacloprid 50g/kg + Nereistoxin 700g/kg Sâu đ c thân, sâu cu n lá, r y nâu/ Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình lúa 3808.10 Actatac 300EC Profenofos 270 g/l + Alpha – cypermethrin Sâu đ c thân/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 30g/l 3808.10 Actatoc 200 WP Acetamiprid R y xanh, b cánh tơ, b xít mu i/ Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình chè; r p bông xơ/ mía; r p sáp/ cà phê 3808.10 Admara 10WP Buprofezin 6.7% + Imidacloprid 3.3% R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Tân Thành 3808.10 Admitox 250WP, 600SC Imidacloprid 250WP: R y nâu, b trĩ/ lúa 600SC: Công ty TNHH An Nông B trĩ/ lúa 3808.10 Advice 3EC Acetamiprid B trĩ/ dưa h u Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.10 Afeno 30WP Acetamiprid R y nâu/ lúa Công ty CP Nông nghi p Vi t Nam 3808.10 Ammate 150 SC Indoxacarb Sâu cu n lá/ lúa DuPont Vietnam Ltd 3808.10 Andoril 100EC Cypermethrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH - TM hòang Ân 3808.10 Anfaza 250WDG, Thiamethoxam 250WDG: B trĩ/ lúa 350SC: B trĩ/ Công ty TNHH An Nông 350SC lúa; r p sáp/ cà phê 3808.10 Anphatox 25 EW, 50EW Alpha - cypermethrin 25EW: Sâu cu n lá/ lúa; r p mu i/ Công ty TNHH An Nông đ u tương; sâu đ c qu / cà phê 50EW: Sâu cu n lá/ lúa; r p mu i/ đ u tương 3808.10 Antaphos 25 EC Alpha - cypermethrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH - TM hòang Ân 3808.10 Applaud 25SC Buprofezin R p sáp/ cam Nihon Nohyaku Co., Ltd 3
 4. 3808.10 Armada 50 EC, 100EC, Imidacloprid 50EC: B trĩ/ lúa; sâu cu n lá/ l c Công ty TNHH nông dư c Đi n 100SL, 100WG 100EC: B trĩ/ lúa; sâu v bùa/ cam; Bàn sâu cu n lá/ l c 100SL: R p sáp/ xoài 100WG: R y nâu/ lúa 3808.10 Asarasuper 300WG Thiamethoxam R y nâu/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.10 Ascophy 220WP Buprofezin 195 g/kg + Imidacloprid 25g/kg R y nâu/ lúa Công ty CP Hóa Nông Lúa Vàng 3808.10 Aseld 450EC Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Cypermethrin R p sáp/ cà phê Công ty TNHH - TM Thái Nông 50g/kg 3808.10 Asimo super 50WP Acetamiprid 15% + Buprofezin 35% R y nâu/ lúa Công ty TNHH - TM Thôn Trang 3808.10 Asmai 250WP Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty TNHH Vi t Th ng 3808.10 Baxili 100WP Imidacloprid R y nâu/ lúa Công ty CP Nông nghi p Vi t Nam 3808.10 Bian 40 EC Dimethoate Sâu đ c ng n/ đi u Công ty CP BVTV An Giang 3808.10 Biffiny 70WP Imidacloprid B trĩ/ lúa, x lý h t gi ng tr b trĩ/ Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n. lúa, r y ch ng cánh/ cam 3808.10 B thai 136EC Abamectin 36g/l + Alpha Cypermethrin Nh n gié, sâu đ c b / lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 100g/l 3808.10 Butal 25WP Buprofezin R p sáp/ xoài, cà phê Bailing International Co., Ltd 3808.10 Canon 050EC Imidacloprid R y nâu/ lúa, r y/ xoài Công ty CP TST C n Thơ 3808.10 Cagent 5SC Fipronil X ký h t gi ng tr r y nâu/ lúa Công ty CP TST C n Thơ 3808.10 Carto - Alpha 5EC Esfenvalerate Sâu xanh da láng/ đ u tương Công ty CP TST C n Thơ 3808.10 Cayman 25WP Acetamiprid R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Chief 260 EC Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH TM SX Khánh Phong 3808.10 Chief 520 WP Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 320g/kg Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH TM SX Khánh Phong 3808.10 Click 75WP Thiodicarb B trĩ/ lúa; c bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu 3808.10 Clothion 55EC Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5% Sâu đ c qu / đ u tương Công ty TNHH - TM Thanh Đi n 3808.10 Confidor 700WG Imidacloprid B trĩ/ nho Bayer Vietnam Ltd (BVL) 3808.10 Conphai 10ME, 100SL, Imidacloprid 10ME: B trĩ/ dưa h u 100SL: R y Công ty TNHH Trư ng Th nh 700WG xanh/ chè 700WG: R y xanh/ chè, r y nâu/ lúa 4
 5. 3808.10 Cyperan 10 EC Cypermethrin B trĩ, sâu đ c qu / xoài Công ty CP BVTV An Giang 3808.10 Cypermap 10 EC Cypermethrin Ki n / thanh long Map Pacific PTE Ltd 3808.10 Đ i Bàng Đ 700EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin Sâu đ c b / lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 200g/l 3808.10 Dantac 100G, 500SP Cartap 100G: B trĩ/ lúa 500SP: Sâu cu n Công ty CP V t tư BVTV Hà N i lá/ lúa 3808.10 Deltaguard 2.5EC Deltamethrin Sâu xanh da láng/ l c, b xít mu i/ Gharda Chemicals Ltd đi u, b xít/ nhãn 3808.10 Diazan 10H, 50ND Diazinon 10H: R p sáp r / cà phê 50ND: Sâu Công ty CP BVTV An Giang đ c thân/ cà phê 3808.10 Diazol 50EW Diazinon Sâu cu n lá, nh n gié/ lúa Makhteshim Chemical Ltd 3808.10 Director 70EC Chlorfluazuron 50g/l + Emamectin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH ADC benzoate 20g/l 3808.10 Director 140EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH ADC benzoate 40g/l 3808.10 Docytox 60 EC Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH Th nh Hưng 10% 3808.10 Domosphi 20 EC Acetamiprid Công ty TNHH – TM Thanh Đi n B trĩ/ dưa h u 3808.10 Dotimec 9EC Abamectin 2% + Permethrin 7% Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH Th nh Hưng 3808.10 Dragon 585 EC Chlorpyrifos Ethyl 53.0% + Cypermethrin Sâu xanh da láng/ l c Imaspro Resources Sdn Bhd 5.5 % 3808.10 Fentox 25 EC Dimethoate 21.5 % + Fenvalerate 3.5% Sâu cu n lá/ lúa; r p sáp/ cà phê Công ty CP TST C n Thơ 3808.10 Fitex 300EC Dimethoate 286 g/l + Lambda – cyhalothrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 14g/l 3808.10 FM-Tox 100EC Alpha - cypermethrin Sâu khoang/ l c Công ty TNHH Vi t Th ng 3808.10 Fortaras top 247SC Lambda-cyhalothrin 106g/l + R y nâu/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Á Châu Thiamethoxam 141g/l 3808.10 Galaxy 50EC Permethrin Sâu xanh/ l c Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.10 Genotox 48EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu xanh da láng/ đ u tương Công ty CP Nông dư c Đi n Bàn Nam B 5
 6. 3808.10 God 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin R p sáp/ cà phê; r y bông/ xoài; sâu Công ty TNHH Hóa nông Á Châu 50g/l v bùa/ cam; sâu đ c thân, sâu phao đ c b / lúa 3808.10 Goldgent 60EC Fipronil 45g/l + Lambda - Cyhalothrin 15g/l Sâu cu n lá/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 3808.10 Goldra 250WG Thiamethoxam 240g/kg + Acetamiprid 10 R y nâu/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i g/kg 3808.10 Hello 250WP Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng 3808.10 Hoban 30EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu xanh da láng/ l c Công ty CP H c Môn 3808.10 Hoptara 25WP Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Tân Thành 3808.10 Ikuzu 20WP Dinotefuran R y nâu/ lúa Công ty TNHH Th nh Hưng 3808.10 Imidan 10 EC Imidacloprid B trĩ/ dưa h u Công ty CP BVTV An Giang 3808.10 Indocar 150SC Indoxacarb Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 3808.10 Jabara 25WP Buprofezin 5% + Isoprocarb 20% R y nâu/ lúa Dongbu Hitek Co., Ltd. 3808.10 Just 050 EC Imidacloprid R y bông/ xoài Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông 3808.10 Keyword 10SL Imidacloprid B trĩ/ dưa h u Dongbu Hitek Co., Ltd. 3808.10 Khongray 40WP Acetamiprid 20% + Buprofezin 20% R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Kimidac 050EC Imidacloprid R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Tân Thành 3808.10 Kinagold 23 EC Cypermethrin 3 % + Quinalphos 20% Sâu cu n lá/ lúa United Phosphorus Ltd 3808.10 Koben 15EC Pyridaben Nh n đ / chè; r y bông/ xoài; b xít Bailing International Co., Ltd mu i/ đi u 3808.10 Koto 240 SC Thiacloprid Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Á Châu 3808.10 Legend 0.3G, 5SC, Fipronil 0.3G: B trĩ/ lúa 5SC: B trĩ/ lúa, Công ty TNHH Nông dư c Đi n 800WG nh n lông nhung/ v i 800WG: B trĩ/ Bàn lúa, dòi đ c lá/ bí đao, nh n lông nhung/ v i 3808.10 Longkick 50SP Cartap Sâu đ c thân/ lúa Dongbu Hitek Co., Ltd. 3808.10 Lugens 800WG Fipronil R p sáp/ cà phê; sâu tơ/ b p c i; b Công ty TNHH Hóa nông Á Châu trĩ/ dưa h u; r p mu i/ xoài; r y ch ng cánh/ cam 6
 7. 3808.10 Lugens top 300WP Buprofenzin 250g/kg + Fipronil 50g/kg R p sáp/ cà phê; b xít, b trĩ, sâu Công ty TNHH Hóa nông Á Châu cu n lá/ lúa 3808.10 Map – Jono 700WP Imidacloprid Sâu v bùa/ cam; r y nâu/ lúa Map Pacific PTE Ltd 3808.10 Methink 25 EC Quinalphos R p sáp/ cà phê Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông 3808.10 Mondeo 40 EC, 60EC Chlorpyrifos Ethyl 40EC: Sâu đ c thân/ lúa 60EC: Sâu Công ty TNHH TM Anh Thơ cu n lá, sâu đ c thân/ lúa 3808.10 Mopride 20 WP Acetamiprid B trĩ/ đi u; r p sáp/ cà phê Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 3808.10 Mopride gold 50WP Acetamiprid 20% + Chlorpyrifos Methyl R y nâu/ lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 30% 3808.10 Mosflannong 200WP Acetamiprid B trĩ/ lúa Công ty TNHH An Nông 3808.10 New-osin 20WP Dinotefuran R y nâu/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Á Châu 3808.10 Nofara 35WDG Thiamethoxam B trĩ/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Nosauray 120EC Abamectin 30g/l + Imidacloprid 90g/l Sâu đ c b / lúa; r y bông/ xoài Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Oshin 100SL Dinotefuran R y xanh/ chè Mitsui Chemicals, Inc. 3808.10 Partin 25WP Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty TNHH - TM An Th nh Phát 3808.10 PER annong 500 EW Permethrin Sâu cu n lá/ lúa; r p v y/ cà phê Công ty TNHH An Nông 3808.10 Prodigy 23 F Methoxyfenozide Sâu xanh da láng/ b p c i Dow AgroSciences B.V 3808.10 Pyritox 200EC, 400EC Chlorpyrifos Ethyl Sâu đ c qu / đ u xanh; sâu đ c Công ty TNHH An Nông hoa/ đ u tương 3808.10 Reagt 800WG Fipronil Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH Vi t Th ng 3808.10 Sadamir 200WP Acetamiprid R y nâu/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 3808.10 Safrice 20WP Dinotefuran R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Sago - Super 3 G Chlorpyrifos Methyl Ve s u/ cà phê Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.10 Sazin 5.8EC Abamectin 0.8% + Etofenprox 5% Sâu tơ/ b p c i Mitsui Chemicals., Inc 3808.10 Sauso 10EC Fenpropathrin Nh n đ / cam Dalian Raiser Pesticide Co., Ltd. 3808.10 S m sét 25 WP Buprofezin R y bông/ xoài Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 3808.10 Sectox 700WG Imidacloprid R y nâu, b trĩ/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.10 Shertox 10EW, 25EW, Cypermethrin Sâu phao/ lúa Công ty TNHH An Nông 50EC 7
 8. 3808.10 Sieuray 250WP Acetamiprid 100g/kg + Buprofezin 150g/kg R y nâu/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.10 Sieu Sao E 500WP Chlorpyrifos Ethyl Sâu đ c thân/ lúa Công ty TNHH Phú Nông 3808.10 Southsher 10EC Cypermethrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông 3808.10 Starap 100G Ethoprophos Tuy n trùng/ h tiêu Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.10 Superfasti 800WG Fipronil Sâu đ c thân/ lúa Công ty TNHH SP Công ngh cao 3808.10 Supertac 500EC Alpha - Cypermethrin 40g/l + Chlorpyrifos Sâu cu n lá/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình Ethyl 460g/l 3808.10 Taron 50 EC Chlorpyrifos Methyl R p sáp/ cam; sâu đ c ng n/ xoài; Map Pacific PTE Ltd sâu đ c gân lá/ nhãn 3808.10 Tasodant 600EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin Sâu cu n lá/ lúa, r p sáp/ cà phê Công ty TNHH ADC 100g/l 3808.10 Tasodant 600WP Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Permethrin Sâu cu n lá/ lúa, r p sáp/ cà phê Công ty TNHH ADC 100g/kg 3808.10 Th n công 25WP Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.10 Thamaten 150SC Indoxacarb Sâu cu n lá/ lúa Công ty TNHH Th nh Hưng 3808.10 Thanasat 10WP Imidacloprid R y nâu/ lúa Công ty CP Nông dư c Vi t Nam 3808.10 Thanatox 5EC Alpha – Cypermethrin Sâu cu n lá/ lúa Công ty CP Nông dư c Vi t Nam 3808.10 Thionova 25WDG Thiamethoxam R y nâu/ lúa United Phosphorus Ltd 3808.10 Tiffy Super 500DF Buprofezin R y nâu/ lúa Công ty CP BMC 3808.10 Trebon 30EC Etofenprox Sâu cu n lá/ lúa Mitsui Chemicals, Inc. 3808.10 Triceny 50EC Chlorpyrifos Ethyl 42% + Cypermethrin 8% Sâu đ c qu / đ u tương Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 3808.10 Tungcydan 55 EC Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5% Sâu đ c thân, sâu cu n lá, sâu Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c phao, sâu đ c b , b trĩ, b xít/ lúa; Tùng m t đ c cành, sâu đ c thân/ cà phê 3808.10 Tungent 5 SC, 800WDG Fipronil 5SC: Sâu khoang/ l c; sâu đ c thân/ Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c ngô; sâu đ c thân, sâu cu n lá, sâu Tùng phao, b xít, sâu đ c b / lúa; sâu róm/ đi u 800WDG: Sâu xanh/ l c, sâu đ c thân/ ngô 3808.10 Tungperin 50 EC Permethrin Dòi đ c lá/ đ u tương; sâu đ c Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c ng n/ thu c lá; r p sáp/ cà phê; b Tùng 8
 9. xít mu i/ đi u; sâu đ c thân/ mía 3808.10 Vifast 10SC Alpha - cypermethrin M i/ cà phê Công ty CP Thu c sát trùng Vi t Nam 3808.10 Virigent 0.3G, 50SC Fipronil 0.3G: Sâu đ c thân/ lúa 50SC: Sâu Công ty CP Thu c sát trùng Vi t cu n lá/ lúa Nam 3808.10 Virofos 20 EC Chlorpyrifos Ethyl M i/ cà phê Công ty CP Thu c sát trùng Vi t Nam 3808.10 Vitasupe 250EC Profenofos 200g/l + Imidacloprid 50g/l R y nâu/ lúa Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 3808.10 Vk. Dan 950WP Imidacloprid 20g/kg + Thiosultap-sodium Sâu cu n lá/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung (Nereistoxin) 930g/kg 3808.10 Wamtox 50EC, 250EC, Cypermethrin Sâu khoang/ l c Công ty TNHH Vi t Th ng 500EC 3808.10 Wofatac 350 EC Lambda -cyhalothrin 15g/l + Profenofos Sâu cu n lá, sâu đ c thân, sâu đ c Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 335g/l b / lúa; sâu v bùa/ cam 3808.10 Wofadan 50G, 100G, Cartap 50G: Sâu cu n lá, sâu đ c thân/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 500SP 100G, 500SP: Sâu cu n lá, sâu đ c thân, b trĩ/ lúa 3808.10 Wofagent 500WP Cartap hydrochloride 475g/kg + Fipronil Sâu đ c thân/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 25g/kg Thu c tr b nh: 3808.20 i vân 6.4SL Copper citrate Lem lép h t/ lúa; đ m lá/ l c; thán Công ty TNHH Nông dư c Đi n thư/ đi u Bàn 3808.20 Aco one 400EC Isoprothiolane Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH - TM Thái Nông 3808.20 Acrobat MZ 90/600 WP Dimethomorph 90g/kg + Mancozeb 600g/kg Loét s c m t c o/ cao su BASF Singapore Pte Ltd 3808.20 Agri - Fos 400 Phosphorous acid Ch t nhanh, vàng lá th i r / h tiêu Công ty phát tri n CN sinh h c (DONA- Techno) 3808.20 Agrolux 400 SL Phosphorous acid M c sương/ nho Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 3808.20 Amistar top 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole Vàng lá do n m/ lúa Syngenta Vietnam Ltd 125g/l 3808.20 Andovin 5SC Hexaconazole 49g/l + Carbendazim 1g/l Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH – TM hòang Ân 3808.20 Anhvinh 100SC Hexaconazole Vàng lá do n m/ lúa Công ty TNHH L i Nông 9
 10. 3808.20 ANLIEN - annong Fosetyl Aluminium Ch t nhanh/ h tiêu Công ty TNHH An Nông 400SC 3808.20 anRUTA 400EC, 400EW Flusilazole 400EC: Lem lép h t/ lúa, r s t/ cà Công ty TNHH An Nông phê 400EW: Lem lép h t/ lúa 3808.20 Anti-xo 200WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) B c lá/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu 3808.20 Antracol 70 WP Propineb Thán thư/ đi u Bayer Vietnam Ltd (BVL) 3808.20 Alimet 80 WDG Fosetyl Aluminium M c sương/ nho Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 3808.20 Annongvin 100SC Hexaconazole Vàng lá do n m/ lúa Công ty TNHH An Nông 3808.20 Arin 50SC Carbendazim X lý h t gi ng tr b nh lúa von/ lúa Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c Tùng 3808.20 Arivit 55SC Carbendazim 7g/l + Hexaconazole 48g/l Khô v n/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.20 Arivit 97WP Carbendazim 95g/kg + Hexaconazole 2g/kg Lem lép h t/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.20 Arivit 200WP Carbendazim 170g/kg + Hexaconazole Lem lép h t/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 30g/kg 3808.20 Arivit 350SC Carbendazim 300 g/l + Hexaconazole 50g/l Khô v n/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.20 Arygreen 500SC Chlorothalonil Thán thư/ đi u, xoài; đ m lá/ hành, Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd l c; gi sương mai/ dưa h u; sương mai/ cà chua; ch t r p cây con/ t 3808.20 Bavistin 50 FL Carbendazim Thán thư/ đi u BASF Singapore Pte Ltd 3808.20 Bemsuper 500SC, Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 750WG 3808.20 Bimtil 550 SE Tricyclazole 400g/l + Propiconazole 150g/l Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c Tùng 3808.20 Binlazonethai 75 WDG Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 3808.20 Bioride 50SC Hexaconazole Lem lép h t/ lúa Cong ty CP Nông dư c Vi t Nam 3808.20 Bpbyms 200WP Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH TM Bình Phương 3808.20 Bp-nhepbun 800WP Zineb Thán thư/ dưa h u Công ty TNHH TM Bình Phương 3808.20 Bretil Super 400EC Difenoconazole 200g/l + Propiconazole 200 Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát g/l 3808.20 Bump gold 80WP Difenoconazole 15% + Isoprothiolane 25% Đ o ôn, lem lép h t/ lúa Công ty TNHH ADC + Tricyclazole 40% 3808.20 Byphan 800WP Mancozeb Thán thư/ v i Công ty TNHH TM Bình Phương 10
 11. 3808.20 Callihex 5 SC Hexaconazole R s t/ đ u tương Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd 3808.20 Calivil 55SC Carbendazim 5g/l + Hexaconazole 50g/l Đ o ôn/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.20 Cantox - D 35WP Iprodione Vàng lá do n m/ lúa; th i g c/ dưa Công ty CP TST C n Thơ h u 3808.20 Carozate 72WP Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% Sương mai/ v i Công ty TNHH SP Công ngh cao 3808.20 Citione 700WG Iprodione Khô v n/ lúa Công ty TNHH - TM Tân Thành 3808.20 Cittizen 75WP Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Jiangsu Wuxi Ruize Agrochemical Co., Ltd. 3808.20 Cornil 75WP Chlorothalonil Sương mai/ khoai tây Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.20 Danatan 70WP Thiophanate Methyl Héo rũ/ dưa h u Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.20 Dasuwang 30EC Difenoconazole 15% + Tebuconazole 15% Đ m lá/ l c Dongbu Hitek Co., Ltd. 3808.20 Dithane F - 448 43SC, M Mancozeb Lem lép h t/ lúa Dow AgroSciences B.V - 45 80WP 3808.20 Doremon 70WP Propineb Thán thư/ xoài Công ty TNHH An Nông 3808.20 Duruda 75WP Chlorothalonil Sương mai/ dưa h u Dongbu Hitek Co., Ltd 3808.20 Epolists 85WP Copper Oxychloride Thán thư/ cam Công ty TNHH – TM Thanh Đi n 3808.20 Fao-gold 525 SE Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.20 Filyannong super 525SE Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400 g/l Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH An Nông 3808.20 Flash 800WDG Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Map Pacific PTE Ltd 3808.20 Folicur 430SC Tebuconazole Vàng lá do n m/ lúa Bayer Vietnam Ltd (BVL) 3808.20 Folpan 50 SC Folpet Đ m lá/ hành Makhteshim Chemical Ltd 3808.20 Foscy 72 WP Cymoxanil 8% + Fosetyl-Aluminium 64% N t thân xì m / s u riêng Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 3808.20 Fotazole 75WP Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd. 3808.20 Fullcide 50SC Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.20 Fulvin 5SC Hexaconazole Khô v n/ lúa Jiangsu Fengdeng Pesticide Co., Ltd. 3808.20 Goldnil 250EC Difenoconazole Đ o ôn/ lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i 3808.20 Gomi 72.5WP Thiophanate Methyl 35% + Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 37.5% 11
 12. 3808.20 H t ch c 50WP Iprodione Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 3808.20 Help 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole Lem lép h t, vàng lá do n m/ lúa Công ty TNHH TM SX Khánh 150g/l Phong 3808.20 Hexado 300SC Carbendazim 250 g/l + Hexaconazole 50g/l Vàng lá do n m/ lúa Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 3808.20 Jia-Jione 40EC Isoprothiolane Đ o ôn/ lúa Công ty CP Jia non Biotech (VN) 3808.20 Jiasupper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150 Lem lép h t/ lúa Công ty CP Jia non Biotech (VN) g/l 3808.20 Joara 5SC Hexaconazole Khô v n/ lúa Dongbu Hitek Co., Ltd 3808.20 Kara-one 400EC Isoprothiolane Đ o ôn/ lúa Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd. 3808.20 Kian 5 H Iprobenfos Đ o ôn/ lúa Công ty CP BVTV An Giang 3808.20 Kin - Kin Bul 72WP Cymoxanil 8 % + Mancozeb 64 % Gi sương mai/ dưa h u Agria S.A, Bulgaria 3808.20 K.Susai 50WP Copper Oxychloride 45% + Streptomycin B c lá/ lúa Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình Sulfate 5% 3808.20 Manduri 25SC Difenoconazole Ch m xám/ xoài Dongbu Hitek Co., Ltd. 3808.20 Matador 750WG Iprodione Lem lép h t/ lúa Công ty CP Nông dư c Đi n Bàn Nam B 3808.20 Mataxyl 500WP Metalaxyl Ch t nhanh/ h tiêu Map Pacific PTE Ltd 3808.20 Moneys 325 SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125 Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh g/l 3808.20 Newyo 330EW Cyproconazole 80g/l + Propiconazole Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH An Nông 250g/l 3808.20 Newzobim 45SC, Tricyclazole Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH An Nông 75WDG 3808.20 Nicozol 25 SC Diniconazole Ph n tr ng/ xoài Công ty TNHH - TM Thanh Đi n 3808.20 Nizonix 25EC Prochloraz Đ m khô lá/ hành Công ty CP Nicotex 3808.20 Nobenh 250SC Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát 3808.20 Nustar 20DF Flusilazole Ph ng lá/ chè Dupont Vietnam Ltd. 3808.20 Nuzole 40 EC Flusilazole Vàng lá do n m/ lúa Công ty TNHH Phú Nông 3808.20 OK - Sulfolac 85SC Sulfur Lem lép h t/ lúa Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy 12
 13. 3808.20 Phytocide 50WP Dimethomorph Gi sương mai/ dưa h u Brightonmax International Sdn Bhd, Malaysia 3808.20 Ridomil Gold ® 68 WP, Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl – M 40g/kg 68WP: Thán thư/ xoài Syngenta Vietnam Ltd 68WG 68WG: Sương mai/ v i 3808.20 Ringo – L 20 SC Metominostrobin Thán thư/ xoài, t Sumitomo Corporation 3808.20 Rony 500WP Carbendazim 350g/kg + Iprodione 150g/kg Khô v n, lem lép h t/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 3808.20 Sulox 80 WP Sulfur Ph n tr ng/ cao su Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.20 Sunzole 30EC Difenoconazole 15% + Propiconazole 15% Lem lép h t/ lúa Sundat (S) PTe Ltd 3808.20 Tipo - M 70 BHN Thiophanate - Methyl Thán thư/ đi u; đ m lá/ dưa h u Công ty TNHH - TM Thái Phong 3808.20 Tien 250 EW Tebuconazole Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.20 Tilvilusa 300EC Difenoconazole 150g/l + Tebuconazole Lem lép h t/ lúa Công ty CP Hóa nông M Vi t Đ c 150g/l 3808.20 Tim annong 250EW Propiconazole Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH An Nông 3808.20 Tinitaly surper 250.5EC Difenoconazole 250g/l + Propiconazole Ph n tr ng/ hoa h ng Công ty TNHH An Nông 0.5g/l 3808.20 Tinitaly surper 300SE Difenoconazole 150g/l + Propiconazole Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH An Nông 150g/l 3808.20 Tinitaly surper 300.5SE Difenoconazole 50.5g/l + Propiconazole Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH An Nông 250g/l 3808.20 Topan 70 WP Thiophanate - Methyl Ph n tr ng/ nho Công ty CP BVTV An Giang 3808.20 Tracomix 760WP Cymoxanil 60 g/kg + Propineb 700g/kg Thán thư/ xoài Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 3808.20 Treppach Bul 607SL Propamocarb. HCl Ch t nhanh/ h tiêu Agria S.A, Bulgaria 3808.20 Tricom 75WDG, 75WP Tricyclazole 75WDG: X lý h t gi ng tr b nh Guangxi Pingxiang City Fangyu lúa von/ lúa Agro-chemical Commercial Co., Ltd 75WP: Đ o ôn/ lúa 3808.20 Trobin 250SC Azoxystrobin Thán thư/ xơài; khô v n/ lúa Công ty TNHH Phú Nông 3808.20 Tungmanzeb 800WP Mancozeb Lem lép h t/ lúa Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c Tùng 13
 14. 3808.20 Tungsin-M 72WP Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% Loét mi ng c o/ cao su Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c Tùng 3808.20 Tung super 300 EC Isoprothiolane 50g/l + Propiconazole 250g/l Đ m lá, r s t/ cà phê Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c 7 Tùng 3808.20 Tungvil 5SC Hexaconazole L c r / thu c lá; n m h ng/ cao Công ty TNHH SX - TM & DV Ng c su; đ m đen/ hoa h ng; thán thư/ Tùng đi u 3808.20 Hecwin 550 WP Hexaconazole Khô v n, lem lép h t/ lúa Công ty TNHH ADC 3808.20 Vanglany 80WP Chlorothalonil 35% + Tricyclazole 45% Đ o ôn/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 3808.20 Vanhat 5SC Hexaconazole Khô v n/ lúa Công ty TNHH Vi t Th ng 3808.20 Vieteam 98WP Sulfur 28% + Tricyclazole 70% Đ o ôn/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.20 Vieteam 700SC Sulfur 200g/l + Tricyclazole 500g/l Đ o ôn/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.20 Workup 9 SL Metconazole Khô v n, vàng lá do n m/ lúa Kureha Corporation 3808.20 Xanized 72 WP Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% Sương mai/ v i Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 3808.20 Xiexie 200WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) B c lá/ lúa Công ty TNHH TM Bình Phương 3808.20 Zintracol 70WP Propineb Thán thư/ xoài, vàng lá do n m/ lúa Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu 3808.20 Zoom 50SC Carbendazim Thán thư/ đi u United Phosphorus Ltd Thu c tr c : 3808.30 AD 600DD 2.4 D C / lúa s Công ty TNHH - TM Thái Nông 3808.30 Ankill A 40SC Bensulfuron Methyl 6% + Quinclorac 34% C / lúa s Công ty CP BVTV An Giang 3808.30 Antacogold 500EC Acetochlor C / ngô Công ty TNHH TM – DV Ánh Dương 3808.30 Bensurus 10WP Bensulfuron Methyl C / lúa c y Công ty CP Nông dư c Vi t Nam 3808.30 Blurius 200WP Acetochlor 160g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl C / lúa c y Công ty CP Hóa ch t NN Hòa Bình 40g/kg 3808.30 Buzanon 10WP Pyrazosulfuron Ethyl C / lúa s Dongbu Hitek Co., Ltd 3808.30 Clipper 25 OD Penoxsulam C / lúa s Dow AgroSciences B.V 3808.30 Coach 115EC Cyhalofop - butyl 100g/l + Ethoxysulfuron C / lúa s Công ty TNHH ADC 15g/l 3808.30 Coach 330EC Cyhalofop - butyl 300 g/l + Ethoxysulfuron C / lúa s Công ty TNHH ADC 30g/l 14
 15. 3808.30 Cochet 200WP Acetochlor C / lúa c y Dalian Raiser Pesticide Co., Ltd. 3808.30 Dancet 25SC, 75WDG Quinclorac C / lúa s Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.30 Dietmam 360EC Pretilachlor 360 g/l + ch t an toàn C / lúa s Công ty TNHH ADC Fenclorim 150 g/l 3808.30 Dodofit 300EC Pretilachlor 300 g/l + ch t an toàn C / lúa s Công ty TNHH Th nh Hưng Fenclorim 100g/l 3808.30 Honixon 30WP Bensulfuron Methyl 12% + Bispyribac - C / lúa s Công ty CP Nicotex Sodium 18% 3808.30 Horse 10SC Bispyribac - Sodium C / lúa s Công ty TNHH ADC 3808.30 Jia-anco 50EC Acetochlor C / đ u tương Công ty CP Jia non Biotech (VN) 3808.30 Jianee 10SC Bispyribac - Sodium C / lúa s Công ty CP Jia non Biotech (VN) 3808.30 Koler 10EC Cyhalofop - butyl C / lúa s Công ty TNHH ADC 3808.30 Linchor 100EC Cyhalofop - butyl C / lúa s Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu 3808.30 Loadstar 60WG Bensulfuron Methyl C / lúa c y Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn 3808.30 Map - Famix 30EC Pretilachlor 30 % + ch t an toàn Fenclorim C / lúa s Map Pacific PTE Ltd 10% 3808.30 Map fanta 550WP Cyhalofop butyl 20% + Pyrazosulfuron C / lúa s Map Pacific PTE Ltd Ethyl 5% + Quinclorac 30% 3808.30 Mullai 100WP Bensulfuron Methyl C / lúa s Công ty TNHH TM Bình Phương 3808.30 Nasip 50WP Pyrazosulfuron Ethyl 3% + Quinclorac 47% C / lúa s Công ty CP Nicotex 3808.30 Nominee 100 OF Bispyribac - Sodium C / lúa s Kumiai Chem. Ind. Co., Ltd 3808.30 Nonider 30WP, 130WP Bispyribac - Sodium 30WP: C / lúa c y 130WP: C / lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung s 3808.30 Nonopul 41 SL Glyphosate C / cao su Dongbu Hitek Co., Ltd 3808.30 Nuxim 480 SL Glyphosate Isopropylammonium C / cam Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu 3808.30 Onecide 15 EC Fluazifop - butyl C / dưa h u Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 3808.30 Owen 20SL Paraquat C / đ t không tr ng tr t Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 3808.30 Saicoba 800 EC Acetochlor C /l c Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.30 Sirafb 100WP Bensulfuron Methyl 5g/kg + Pyrazosulfuron C / lúa s Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 15
 16. Ethyl 95g/kg 3808.30 Sunrus 150SC, 150WP Pyrazosulfuron Ethyl C / lúa s Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 3808.30 Supecet 250SC Bispyribac – Sodium 70g/kg + Quinclorac C / lúa s Công ty CP Hóa ch t NN hòa Bình 180g/kg 3808.30 Targa Super 5 EC Quizalofop - P - Ethyl C / v ng Nissan Chem. Ind Ltd 3808.30 Thanaxim 41SL Glyphosate C / cao su Công ty CP Nông dư c Vi t Nam 3808.30 Trabuta 60EC Butachlor 60% + Ch t an toàn Fenclorim C / lúa s Công ty TNHH - TM Thôn Trang 10% 3808.30 Uniquat 20SL Paraquat C / cà phê United Phosphorus Ltd 3808.30 Wenson 50WP Bensulfuron Methyl 4% + Mefenacet 46% C / lúa s Công ty TNHH Trư ng Th nh 3808.30 Wipnix 7.5 EW Fenoxaprop - P - Ethyl C / lúa s Công ty CP Nicotex 3808.30 Wisdom 12EC Clethodim C / dưa h u Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn Thu c tr c: 3808.90 Aladin 700WP Niclosamide c bươu vàng/ lúa Công ty TNHH – TM Thái Nông 3808.90 Bolis 10B, 12B Metaldehyde c bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC 3808.90 Duckling 700WP Niclosamide c bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc 3808.90 MAP Passion 10GR Metaldehyde c bươu vàng/ lúa Map Pacific PTE Ltd 3808.90 Nel super 70WP Niclosamide c bươu vàng/ lúa Jiangsu Fengdeng Pesticide Co., Ltd. 3808.90 Sneo-lix 6B Metaldehyde c bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa nông Á Châu 3808.90 Superdan 6G Metaldehyde 4.5% + Carbaryl 1.5% c bươu vàng/ lúa Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.90 Toxbait 60B Metaldehyde c bươu vàng/ lúa Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. Thu c đi u hòa sinh trư ng: 0 3808.30 Animat 40SL Mepiquat chloride Kích thích sinh trư ng/ l c Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.30 Bonsai 25SC Paclobutrazol Kích thích sinh trư ng/ xoài, lúa Map Pacific PTE Ltd 3808.30 Gibline 10SP Gibberellic acid Kích thích sinh trư ng/ lúa Công ty CP V t tư NN Ti n Giang 3808.30 Paclo 10 SC, 15WP Paclobutrazol Kích thích sinh trư ng/ lúa Công ty CP Thu c sát trùng Vi t Nam 16
 17. 3808.30 Paxlomex 15WP Paclobutrazol Kích thích ra hoa/ xoài Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 3808.30 Super Cultar Mix 10 WP Paclobutrazol Kích thích ra hoa/ bư i Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy Thu c tr chu t: 3808.90 Ran part 2%D Warfarin Chu t/ đ ng ru ng Công ty TNHH SP Công ngh cao KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng 17
Đồng bộ tài khoản