Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 94/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V T CH C T NG I U TRA DÂN S VÀ NHÀ NĂM 2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th ng kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. T ch c T ng i u tra dân s và nhà (vi t t t là T ng i u tra) vào th i i m 0 gi ngày 01 tháng 4 năm 2009 nh m thu th p s li u cơ b n v dân s và nhà trên toàn b lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ph c v công tác nghiên c u, phân tích quá trình phát tri n dân s và nhà trên ph m vi c nư c và t ng a phương, áp ng nhu c u thông tin ánh giá tình hình th c hi n các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ t năm 2000 n năm 2009 và xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ t năm 2010 n năm 2020, ph c v công tác giám sát th c hi n m c tiêu phát tri n Thiên niên k c a Liên h p qu c mà Chính ph Vi t Nam ã cam k t. i u 2. N i dung i u tra, bao g m: 1. Dân s chia theo gi i tính, tu i, dân t c, tôn giáo, thành th , nông thôn. 2. Tình tr ng di cư. 3. Trình h c v n. 4. Tình tr ng khuy t t t. 5. Tình hình lao ng – vi c làm. 6. Tình tr ng hôn nhân. 7. M c sinh, ch t và phát tri n dân s . 8. Th c tr ng v nhà . 9. M t s ti n nghi sinh ho t cơ b n c a các h dân cư.
  2. Các n i dung 1, 3 và 8 ư c i u tra toàn b dân s c nư c; các n i dung t 1 n9 ư c i u tra trên ph m vi 15% t ng s dân c nư c. i u 3. Th i gian thu th p s li u c a cu c T ng i u tra là 15 ngày, b t u t ngày 01 tháng 4 năm 2009; s li u sơ b s ư c công b vào tháng 7 năm 2009, s li u i u tra ch n m u ư c công b vào quý IV năm 2009, s li u i u tra toàn b s ư c công b vào quý III năm 2010. i u 4. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B K ho ch và u tư hoàn thi n phương án, k ho ch và n i dung T ng i u tra; ph i h p v i B Tài chính hoàn ch nh d toán kinh phí T ng i u tra, trình Ban ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương. 2. Các B : Qu c phòng, Công an, Ngo i giao có nhi m v ph i h p v i B K ho ch và u tư hoàn thi n phương án, k ho ch và d trù kinh phí i u tra c a mình; ng th i, t ch c i u tra s nhân khNu do Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương phân công theo yêu c u, k ho ch chung c a cu c T ng i u tra. Ngoài nhi m v trên, B Công an còn có nhi m v l p k ho ch b o v an toàn cho cu c T ng i u tra. 3. B Xây d ng có trách nhi m tham gia, ph i h p v i B K ho ch và u tư chuNn b , hư ng d n n i dung i u tra và n i dung t ng h p k t qu ph n i u tra nhà . 4. B Y t có nhi m v ph i h p v i Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà c a a phương trong vi c xác nh dân s sinh s ng trên các a bàn thu c vùng ranh gi i lãnh th ph c v công tác i u tra. 5. B Tài chính có nhi m v hư ng d n Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà các c p, các ngành trong vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p b n hành chính ã s hóa n c p xã, phư ng làm căn c phân chia a bàn i u tra trong c nư c. 7. B Thông tin và Truy n thông, B Giáo d c và ào t o, các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương ph i h p ch t ch v i Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương m t tuyên truy n sâu r ng ph c v cu c T ng i u tra. Ngoài công tác tuyên truy n, B Thông tin và Truy n thông còn có nhi m v l p k ho ch b o m h th ng thông tin liên l c thông su t gi a các c p ph c v công tác ch o T ng i u tra. i u 5. Thành l p Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà các c p như sau: 1. Trung ương: a) Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương có nhi m v :
  3. - Xem xét và quy t nh phương án, k ho ch và n i dung T ng i u tra; - Hoàn thi n d toán kinh phí T ng i u tra, trình Th tư ng Chính ph quy t nh; - T ch c i u tra t ng duy t rút kinh nghi m v nghi p v và công tác t ch c ch o th c hi n cu c T ng i u tra; - Ch o th c hi n T ng i u tra theo úng phương án, k ho ch và n i dung T ng i u tra; b) Thành ph n Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương g m: - ng chí Nguy n Sinh Hùng, Phó Th tư ng Chính ph - Trư ng ban; - ng chí Nguy n c Hòa, Th trư ng B K ho ch và u tư kiêm T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê – Phó Trư ng ban; - ng chí Nguy n Văn ư c, Th trư ng B Qu c phòng – y viên; - ng chí ng Văn Hi u, Th trư ng B Công an - y viên; - ng chí Nguy n Tr n Nam, Th trư ng B Xây d ng - y viên; - ng chí Nguy n Bá Th y, Th trư ng B Y t - y viên; - ng chí Nguy n Thanh Hòa, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i - y viên; - ng chí Ph m S Danh, Th trư ng B Tài chính - y viên; - ng chí Tr n Th Ng c, Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng - y viên; - ng chí Th c, Phó T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê - y viên thư ng tr c. 2. a phương: Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà c p t nh (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương), c p huy n (huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh) và c p xã (xã, phư ng, th tr n) có nhi m v t ch c và ch o th c hi n cu c T ng i u tra t i a phương mình. Thành ph n Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà c p t nh, c p huy n g m: Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân làm Trư ng ban, Th trư ng cơ quan Th ng kê cùng c p làm Phó Ban thư ng tr c; Th trư ng các cơ quan: Công an, K ho ch, Xây d ng, Y t , Lao ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng cùng c p làm y viên. Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà t c p huy n tr lên ư c thành l p Văn phòng giúp vi c do cơ quan Th ng kê cùng c p ch u trách nhi m t ch c, th c hi n.
  4. Thành ph n Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà c p xã g m Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân làm Trư ng ban, Trư ng Công an và cán b ph trách Th ng kê làm y viên. i u 6. Kinh phí th c hi n cu c T ng i u tra do ngân sách Trung ương b o m. Căn c phương án, k ho ch và n i dung c a cu c T ng i u tra, Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương hoàn thi n d toán kinh phí T ng i u tra theo úng quy nh pháp lu t hi n hành, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân nêu i u 4 và i u 5 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản