Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh phần quy hoạch phát triển mang lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 94/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐNA BÀN QUẬN 1 TẠI PHỤ LỤC BAN HÀN H KÈM THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 144/2003/QĐ-UB N GÀY 11 THÁN G 8 N ĂM 2003 CỦA ỦY BAN N HÂN DÂN THÀN H PHỐ VỀ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐN G MẠN G LƯỚI CHỢ - SIÊU THN - TRUN G TÂM THƯƠN G MẠI CỦA 22 QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ HỒ CHÍ MIN H ĐẾN N ĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Căn cứ Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Căn cứ Công văn số 1109/TM-CSTTTN ngày 16 tháng 3 năm 2000 của Bộ Thương mại về quy hoạch mạng lưới chợ; Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010; Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 709/SCT-QLTM ngày 23 tháng 9 năm 2008 về việc chấm dứt hoạt động chợ phường Cầu Kho, quận 1 và của Ủy ban nhân dân quận 1 tại Công văn số 2806/UBND-TP ngày 19 tháng 11 năm 2008, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. N ay điều chỉnh phần quy hoạch phát triển mang lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 như sau: -“Giải tỏa, chấm dứt hoạt động chợ phường Cầu Kho (chợ N ancy) để phục vụ dự án xây dựng cầu, đường N guyễn Văn Cừ và các dự án khác của Ủy ban nhân dân quận 1” - Đến năm 2010, trên địa bàn quận 1 sẽ còn 5 chợ hiện đại tương xứng với quận trung tâm. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng phần diện tích đất sau khi giải tỏa chợ Phường Cầu Kho theo quy định. Điều 3. N hững nội dung khác trong Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 không thay đổi. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TNCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TNCH THƯỜNG TRỰC - N hư Điều 5; - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - TT/TU, TT/HĐN D.TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN .TP; - VPHĐ-UB: các PVP; Nguyễn Thành Tài - Các Phòng CV, TC-TM-DV (2b); - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, (TM/L) MH.
Đồng bộ tài khoản