Quyết định số 94-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 94-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94-CP về việc phân công lại thành viên của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 94-CP Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 1977 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG L I THÀNH VIÊN C A BAN CH O QUY HO CH XÂY D NG VÀ C I T O TH Ô HÀ N I H I NG CHÍNH PH Căn c vào quy t nh s 238-CP ngày 04-11-1974 c a H i ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o quy ho ch xây d ng và c i t o th ô Hà N i; (1) Theo ngh c a ng chí Trư ng ban Ban ch o quy ho ch xây d ng và c i t o th ô Hà N i, QUY T NNH: i u 1. – Nay phân công l i các thành viên c a Ban ch o quy ho ch xây d ng và c i t o th ô Hà N i như sau: 1. Ki n trúc sư Huỳnh T n Phát, Phó Th tư ng Chính ph , làm Trư ng ban thay ng chí Mư i thôi gi trách nhi m này. ng chí Huỳnh T n Phát kiêm ch c Ch nhi m “ án thi t k quy ho ch t ng th v xây d ng và c i t o th ô Hà N i”. 2. ng chí Nguy n Văn H ng, Phó ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, làm y viên Ban thay ng chí Nguy n Văn Biên thôi gi trách nhi m này. 3. ng chí Lê Ng c Hi n, Phó t ng tham mưu trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, i di n B Qu c phòng, làm y viên Ban thay ng chí Phùng Th tài thôi gi trách nhi m này. i u 2. – C các ng chí sau ây làm Phó ch nhi m “ án thi t k quy ho ch t ng th v xây d ng và c i t o th ô Hà N i”, giúp vi c ng chí Ch nhi m: 1. ng chí Lã H u K , k sư quy ho ch ô th ,Vi n trư ng Vi n quy ho ch Hà N i, 2. ng chí àm Trung Phư ng, ki n trúc sư, Phó vi n trư ng Vi n xây d ng ô th - nông thôn, B Xây d ng. i u 3. – Các ng chí Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i và các ng chí trong danh sách k trên có trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng (1) In trong Ph l c công báo năm 1974 – s 11 – trang 209.
Đồng bộ tài khoản