Quyết định số 94-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
2
download

Quyết định số 94-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94-Q Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 94/Q NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1981 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh ngày 30 tháng 4 năm 1981 c a ng chí c c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c..., QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3575 - 81. Công nghi p d u m . Tên g i và gi i thích. i u 2 - Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản