Quyết định số 947/2001/QĐ-GCTT

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 947/2001/QĐ-GCTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 947/2001/QĐ-GCTT về cước hòa mạng điện thoại di động GSM do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 947/2001/QĐ-GCTT

  1. TỔNG CÔNG TY BƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** VIỄN THÔNG VIỆT NAM ****** Số: 947/2001/QĐ-GCTT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V: CƯỚC HÒA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/19998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 03/04/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ viễn thông di động GSM; Căn cứ quyết định số 108/QĐ-GCTT-HĐQT ngày 23/3/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc phê chuẩn điều chỉnh giảm cước hòa mạng dịch vụ thông tin di động; Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và tiếp thị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành cụ thể mức cước hòa mạng hệ thống điện thoại di động GSM là: 818.000 đồng /máy-lần. Mức cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Chức năng của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Giám đốc các công ty, các Bưu điện Tỉnh, Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC -Như trên. -TCBĐ( để B/c) -HĐQT (để B/c) - Cục BĐTW - Lưu. Trần mạnh Hùng
Đồng bộ tài khoản