Quyết định số 947/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 947/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 947/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Nghiệp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 947/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 947/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C B NHI M L I ÔNG NGUY N CÔNG NGHI P, GI CH C TH TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i văn b n s 02/TTr-BCS ngày 20 tháng 6 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2072/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. B nhi m l i có th i h n ông Nguy n Công Nghi p, gi ch c Th trư ng B Tài chính. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính và ông Nguy n Công Nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Qu c Huy, các V KTTH, TCCB; Nguy n T n Dũng - Lưu : VT, VPBCS (2). H
Đồng bộ tài khoản