Quyết định số 95/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 95/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2002/QĐ-BTC về việc thực hiện Thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2002/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95/2002/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2002/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO NỘP THUẾ MỘT LẦN THEO MỨC ỔN ĐỊNH TRONG MỘT THỜI GIAN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH VỪA VÀ NHỎ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 13 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Căn cứ Điều 17 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Để thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh nộp thuế vừa và nhỏ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cơ quan thuế thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với các đối tượng là hộ kinh doanh vừa và nhỏ chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn (mẫu thông báo nộp thuế kèm theo) Điều 2: Giao cho Tổng cục thuế hướng dẫn, thực hiện việc in ấn, quản lý và hướng dẫn sử dụng thông báo nộp thuế theo mức ổn định trong một thời gian cho các đối tượng nêu tại Điều 1. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trương Chí Trung (Đã ký)
  2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ban hành theo QĐ số CỤC THUẾ 95/2002/QĐ-BTC ngày 15/8/2002 của CHI CỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bộ Tài chính THUẾ Thông báo nộp thuế (áp dụng đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ổn định trong một thời gian) Từ tháng đến tháng năm 200 (Thông báo lần......) Tên chủ hộ kinh doanh:....................................... ............. ............. ...... Ngành, nghề (mặt hàng):............................... ............. ............. ............. Mã số thuế: Địa chỉ: Chương:.......... Loại:............. Khoản:......... Căn cứ vào doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh, tỷ lệ (%) giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu do Cục thuế quy định và thuế suất quy định của Luật thuế. Chi cục thuế thông báo số tiền thuế hộ kinh doanh phải nộp từ tháng ... đến tháng ... năm ... như sau: STT Chỉ tiêu Tổng số Thuế Thuế Thuế Thuế (1) (2) (3=4+5+ Tài GTGT TNDN TTĐB 6+7) nguyên Mục: Mục: Mục:015 014 002 Mục: 012 Tiểu Tiểu mục: Tiểu Tiểu mục: mục: mục: (4) (7) (5) (6) 1 Số thuế nợ kỳ trước 2 Số thuế phải nộp một tháng 3 Số thuế phải nộp của cả kỳ (số thuế phải nộp 1 tháng x số tháng ổn định)
  3. 4 Tổng số tiền thuế phải nộp (4= 1+3) Tổng số tiền thuế phải nộp ghi bằng chữ: Yêu cầu Ông (Bà) nộp số thuế nợ kỳ trước(nếu có) và số thuế hàng tháng vào Kho bạc Nhà nước.... .... .... ... , Tài khoản số:.......... .... .... ... Hạn nộp thuế từng tháng trước ngày ... ... ... ... ...của tháng nộp thuế. Nếu (Ông, Bà)không nộp đúng thời hạn, sẽ bị phạt nộp chậm theo quy định của các Luật thuế. Ngày... tháng... năm... Chi cục trưởng chi cục thuế (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản