Quyết định số 95/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 95/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 95/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3095/KH T-XD ngày 06 tháng 8 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao Th trư ng các ơn v , theo danh sách ính kèm, ch tiêu k ho ch v n u tư năm 2002 v công tác quy ho ch thu c ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph g m 169 d án v i t ng v n u tư 24.516.000.000 (hai mươi b n t năm trăm mư i sáu tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch v công tác quy ho ch, Th trư ng các ơn v có trách nhi m khNn trương tri n khai th c hi n, m b o úng yêu c u ch t lư ng và ti n theo k ho ch ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Th trư ng các ơn v ư c giao ch tiêu k ho ch và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP CH TNCH - Các T , T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản