Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p -T do -H nh phúc ------- --------- S : 95/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ G U NUÔI B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP, ngày 3/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006 c a Chính ph v Qu n lý ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u, nh p n i t bi n, quá c nh, nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng và tr ng c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t hoang dã nguy c p; Căn c Ngh đ nh s 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/6/2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, đ ng v t r ng nguy c p, quý, hi m; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m lâm, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch qu n lý g u nuôi. Đi u 2. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 47/2006/QĐ-BNN, ngày 06/06/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch v qu n lý g u nuôi. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám đ c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Chi C c trư ng các Chi c c Ki m lâm và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a Đ c Nh QUY CH QU N LÝ G U NUÔI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 95 /2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy ch này quy đ nh v vi c qu n lý các cá th g u đư c nuôi trong môi trư ng có ki m soát, không áp d ng đ i v i g u đang sinh s ng trong môi trư ng t nhiên (sau đây g i là g u nuôi). 2. Đ i tư ng áp d ng:
 2. Các t ch c, h gia đình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n vi c nuôi g u trên lãnh th Vi t Nam (sau đây g i là ch nuôi g u). Đi u 2. Nh ng hành vi b c m 1. Săn b n, b y b t, mua, bán, gi t m , v n chuy n, qu ng cáo, xu t kh u, nh p kh u, t m nh p, tái xu t kh u g u và s n ph m, d n xu t t g u trái v i quy đ nh c a pháp lu t. 2. Nuôi g u không có h sơ qu n lý và g n chíp đi n t ho c nuôi g u không có ngu n g c h p pháp. 3. Nuôi g u không có chu ng và tr i ho c có chu ng và tr i nhưng không đ m b o các đi u ki n quy đ nh t i Quy ch này. Chương II ĐI U KI N NUÔI G U Đi u 3. Tr i nuôi g u 1. Tr i nuôi g u theo phương th c nuôi nh t: a) Có nhà đ t chu ng (cũi) nuôi g u ho c có mái che đ m b o tránh mưa, n ng và các đi u ki n b t l i c a th i ti t đ i v i g u; b) Xung quanh tr i có tư ng xây dày t i thi u 20 cm, cao t i thi u 1,8 m; đ m b o v ng ch c, an toàn, g u không th thoát ra ngoài; c) Có h th ng x lý ch t th i theo quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này. 2. Tr i nuôi g u theo phương th c bán hoang dã: a) Tr i nuôi bán hoang dã ph i có tư ng xây bao quanh dày ít nh t 40 cm, cao t i thi u 2,5 m, phía trên có hàng rào kim lo i c ng cao t i thi u 50 cm, đ m b o v ng ch c, an toàn, g u không th thoát ra ngoài. Tư ng bao ph i cách các công trình khác ít nh t 2 m (Sơ đ hàng rào b o v trong Ph l c I); b) M t đ nuôi g u theo phương th c bán hoang dã ph i đ m b o t i thi u 150 m2/01 cá th . Đi u 4. Chu ng nuôi g u 1. Chu ng (cũi) nuôi g u là ch đ nuôi nh t g u bên trong, chu ng nuôi g u có th làm b ng kim lo i c ng, xây b ng bê tông, g ch ho c các v t li u kiên c khác. Quy đ nh v chu ng nuôi dư i đây áp d ng cho vi c nuôi m t cá th g u (tr trư ng h p g u con chưa tách m ), trư ng h p chu ng nuôi nhi u cá th g u, thì kích thư c chu ng nuôi ph i l n tương ng v i s lư ng g u. 2. Đ i v i chu ng làm b ng kim lo i c ng: a) Kính thư c chu ng: T i thi u dài 1,5 m; r ng 1,5 m; cao 2 m; b) Khung chu ng: Làm b ng ng kim lo i c ng tròn đư ng kính t i thi u 25 mm ho c b ng kim lo i c ng đ c đư ng kính t i thi u 18 mm; các đi m n i khung chu ng đư c hàn v i nhau đ m b o v ng ch c, an toàn (B n v mô t khung chu ng t i Ph l c II); c) M t trư c, m t trên, m t sau và hai m t thành: Làm b ng kim lo i c ng đ c đư ng kính t i thi u 12 mm, các đi m n i đư c hàn v i khung chu ng, m i thanh cách đ u t i đa 7 cm, đ m b o v ng ch c, an toàn, g u không th thoát ra ngoài ho c thò chi ra ngoài (B n v mô t k t c u các m t t i Ph l c II); d) M t sàn: Làm b ng kim lo i c ng đ c đư ng kính t i thi u 12 mm, các đi m n i đư c hàn v i khung chu ng, đan hai chi u (d c và ngang d ng lư i), m i thanh cách đ u t i đa 6 cm, đ m b o v ng ch c, an toàn, g u không th thoát ra ngoài. M t sàn cách m t n n t i thi u 25 cm (B n v mô t m t sàn t i Ph l c II);
 3. đ) Chu ng có máng ăn b ng kim lo i c ng không g đ v trí thu n ti n ho c có th tháo l p đ d n v sinh thư ng xuyên; n n chu ng đư c láng xi măng ho c lát g ch men d c v m t phía đ thu n ti n cho vi c d n v sinh; e) C a chu ng: Có ch t đ khoá đ m b o an toàn; g) V trí đ t chu ng: Đ nơi thoáng mát v mùa hè và tránh gió v mùa đông, các m t c a chu ng ph i cách chu ng nuôi g u khác ho c tư ng rào, các v t th khác t i thi u 50 cm; riêng phía c a chu ng ph i có kho ng cách t i thi u 3 m. 3. Đ i v i chu ng xây: a) Kích thư c chu ng: T i thi u dài 2 m; r ng 2 m; cao 2 m; b) T i đa ch xây ba m t có chi u dày t i thi u 20 cm (trư ng h p b ng bê tông c t kim lo i c ng có chi u dày t i thi u 10 cm); m t tư ng và n n chu ng chát nh n b ng xi măng ho c g ch, n n chu ng có đ d c đ thoát nư c th i; các m t làm b ng kim lo i thì đ m b o như quy đ nh t i Đi m b, c Kho n 2, Đi u 4 c a Quy ch này; c) Chu ng có máng ăn đ v trí thu n ti n ho c có th tháo l p đ d n v sinh thư ng xuyên; d) V trí xây chu ng: Xây nơi thoáng mát, các m t tư ng xây có th li n v i chu ng khác, các m t b ng kim lo i ph i cách các chu ng nuôi g u khác ho c tư ng rào, các v t th khác t i thi u 50 cm; riêng phía c a chu ng ph i có kho ng cách t i thi u 3 m. 4. Chu ng nuôi g u bán hoang dã: Có th xây ho c làm b ng kim lo i như quy đ nh t i Kho n 2 và 3, Đi u 4 c a Quy ch này, có c a trư c đ g u ra vào và c a sau đ d n v sinh, các c a có th đóng m đư c t bên ngoài. Đi u 5. V sinh môi trư ng và x lý ch t th i 1. Tr i nuôi ph i đư c cơ quan qu n lý môi trư ng c p t nh xác nh n tr i nuôi đ m b o các đi u ki n v v sinh, môi trư ng. 2. Có h th ng x lý ch t th i phù h p v i tiêu chu n v sinh môi trư ng như h m biogas, b ph t ho c các bi n pháp phù h p khác không đư c th i tr c ti p các lo i ch t th i ra môi trư ng. 3. Chu ng, tr i đư c v sinh thư ng xuyên, không đ th c ăn th a, ch t th i gây ô nhi m môi trư ng. Đi u 6. Ch đ ăn u ng và chăm sóc thú y 1. Tr i nuôi g u ph i có nhân viên có chuyên môn thú y ho c h p đ ng v i bác sĩ thú y hay cơ s thú y đ chăm sóc và ch a b nh cho g u. 2. Tr i nuôi g u ph i có s ghi chép, theo dõi tình hình b nh t t đ i v i t ng cá th g u (theo m u quy đ nh t i Ph l c III). 3. Có nơi ch a th c ăn riêng bi t; th c ăn, nư c u ng ph i đ m b o v sinh an toàn; cho g u ăn, u ng nư c đ đ nh lư ng hàng ngày. Chương III ĐĂNG KÝ TR I NUÔI G U VÀ DI CHUY N G U Đi u 7. Đi u ki n đăng ký tr i nuôi g u 1. G u có ngu n g c h p pháp, g u đã đư c l p h sơ qu n lý và g n chíp đi n t . 2. Có chu ng và tr i nuôi g u đ m b o các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 3, 4, 5 và 6 c a Quy ch này. 3. Đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n đ ng ý đ t tr i nuôi g u trên đ a bàn. Đi u 8. H sơ đ ngh c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u Ch nuôi g u l p h sơ đăng ký tr i nuôi g i Chi c c Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i các t nh không có Chi c c Ki m lâm), h sơ đăng ký tr i nuôi g m có:
 4. 1. Đơn đ ngh đăng ký tr i nuôi g u (theo m u quy đ nh t i Ph l c IV) có xác nh n c a chính quy n c p xã theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 7 c a Quy ch này. 2. H sơ v ngu n g c h p pháp c a g u ho c h sơ v g u đã đăng ký qu n lý và g n chíp đi n t . 3. B n v mô t chi ti t chu ng, tr i nuôi g u kèm theo nh. 4. B n sao công ch ng h p đ ng lao đ ng v i ngư i có chuyên môn thú y ho c h p đ ng v i bác sĩ thú y hay cơ s thú y đ chăm sóc thú y. 5. Xác nh n c a cơ quan qu n lý môi trư ng c p t nh là tr i nuôi đ m b o yêu c u v v sinh, môi trư ng. Đi u 9. Th m quy n và trình t c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u 1. Th m quy n c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u: Cơ quan ti p nh n h sơ đăng ký tr i nuôi g u như quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch này. 2. Trình t c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u: a) Thành l p H i đ ng th m đ nh: Cơ quan ti p nh n h sơ đăng ký tr i nuôi g u có trách nhi m thành l p H i đ ng th m đ nh g m: Chi c c Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i các t nh, thành ph không có Chi c c Ki m lâm) làm ch t ch H i đ ng v i các thành viên là đ i di n c a Chi C c Thú y, S Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng C nh sát môi trư ng và chính quy n c p xã (phư ng) nơi có tr i nuôi g u đ ngh c p gi y ch ng nh n đ th m đ nh h sơ; b) Nhi m v c a H i đ ng th m đ nh: Ki m tra th c t cơ s v t ch t c a tr i nuôi g u đ ngh c p gi y ch ng nh n; l p biên b n th m đ nh đ làm căn c cho cơ quan có th m quy n xem xét, c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u n u đ m b o các đi u ki n quy đ nh t i Quy ch này; c) Th i gian th m đ nh: Trong th i gian 5 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c đ y đ h sơ theo Đi u 8 c a Quy ch này, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thành l p H i đ ng th m đ nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t khi thành l p, H i đ ng th m đ nh ph i hoàn thành biên b n th m đ nh; d) Th i gian c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u: Trong th i gian 5 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c biên b n th m đ nh, Cơ quan ti p nh n h sơ đăng ký tr i nuôi g u ph i xem xét c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u (Ph l c V) cho tr i có đ đi u ki n ho c có văn b n tr l i cho ch nuôi g u v nh ng đi u ki n hay th t c chưa đ t yêu c u. Đi u 10. V n chuy n g u 1. Đi u ki n: a) Ch đư c phép v n chuy n các cá th g u đư c quy đ nh t i Kho n 1, Đi u 7 c a Quy ch này; b) Đ i v i các cá th g u đã đư c l p h sơ và g n chíp đi n t thì trư c khi v n chuy n ph i đư c Chi c c Ki m lâm (Cơ quan Ki m lâm vùng đ i v i các t nh không có Chi c c Ki m lâm) ki m tra chíp đi n t đ xác đ nh mã s chíp t i nơi đi; c) Nơi ti p nh n g u là các tr i nuôi đã đư c c p gi y ch ng nh n tr i nuôi ho c các cơ s c u h theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; d) Đ m b o các đi u ki n v an toàn và s c kh e c a g u trong quá trình v n chuy n; 2. H sơ đ ngh v n chuy n g u: Ch nuôi g u l p h sơ đ ngh v n chuy n g u g i Chi c c Ki m lâm (ho c Cơ quan Ki m lâm vùng đ i v i các t nh không có Chi c c Ki m lâm), h sơ đ ngh v n chuy n g u g m có: a) Đơn đ ngh v n chuy n g u (Ph l c VI); b) H sơ v ngu n g c h p pháp c a g u ho c h sơ v g u đã đăng ký qu n lý và g n chíp đi n t ;
 5. c) B n sao gi y ch ng nh n đăng ký tr i nuôi c a nơi đ n. Trư ng h p v n chuy n g u ra đ a bàn ngoài t nh thì còn ph i có văn b n đ ng ý c a Chi c c Ki m lâm (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) nơi chuy n g u t i. 3. Th m quy n và trình t c p gi y phép v n chuy n g u: a) Th m quy n c p gi y phép v n chuy n g u: cơ quan ti p nh n h sơ đ ngh di chuy n g u như quy đ nh t i Kho n 2, Đi u 10 c a Quy ch này. b) Nhi m v c a cơ quan ti p nh n h sơ v n chuy n g u: th m đ nh, ki m tra chíp đi n t (đ i v i các cá th g u đã g n chíp đi n t ), l p biên b n xác nh n s g u v n chuy n đi và c p gi y phép v n chuy n g u theo quy đ nh t i Quy ch này và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v ki m tra, ki m soát lâm s n. c) Th i gian c p gi y phép di chuy n g u: trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c đ y đ h sơ, cơ quan có th m quy n c p gi y phép v n chuy n g u ph i hoàn thành biên b n xác nh n s g u v n chuy n và ra văn b n cho phép v n chuy n g u trong ph m vi n i t nh ho c c p gi y phép v n chuy n đ c bi t ra đ a bàn ngoài t nh; trư ng h p không gi i quy t cho phép v n chuy n ph i có văn b n tr l i ngư i đ ngh v lý do không gi i quy t. d) Th m quy n và th i gian c p gi y phép ti p nh n g u: ch nuôi g u làm đơn đ ngh cho phép đư c v n chuy n g u t i kèm gi y ch ng nh n tr i nuôi g u nơi chuy n đ n g i Chi c c Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) nơi đ n. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ki m tra và có ý ki n b ng văn b n v vi c cho phép hay không cho phép v n chuy n g u t i. Chương IV X LÝ G U T NGUY N GIAO CHO NHÀ NƯ C, G U B CH T, NHI M B NH Đi u 11. X lý đ i v i g u do ch nuôi t nguy n giao cho Nhà nư c. 1. H sơ đ ngh giao g u cho Nhà nư c: Ch nuôi g u t nguy n giao g u cho Nhà nư c làm đơn đ ngh (theo m u t i Ph l c VII) g i Chi c c Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) kèm h sơ v ngu n g c c a g u. 2. Cơ quan x lý vi c chuy n giao g u do t nguy n giao: a) Chi c c Ki m lâm (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) quy t đ nh vi c chuy n giao cho các đơn v trên đ a bàn t nh; b) C c Ki m lâm quy t đ nh vi c chuy n giao g u do ch nuôi g u t nguy n giao trên ph m vi c nư c; 3. Th i gian x lý vi c ch nuôi g u t nguy n chuy n giao: Trong th i gian 5 ngày làm vi c, sau khi nh n đư c đơn đ ngh t nguy n chuy n giao g u, Chi c c Ki m lâm (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) hoàn thi n các th t c đ chuy n giao g u cho các đơn v trên đ a bàn t nh ho c báo cáo C c Ki m lâm n u trên đ a bàn t nh không có đơn v ti p nh n. 4. Các cá th g u do ch tr i nuôi g u t nguy n giao cho Nhà nư c đư c chuy n giao như sau: a) Các cơ s c u h g u, Trung tâm c u h đ ng v t hoang dã; b) Các vư n thú, các cơ s nghiên c u, đào t o trong nư c đ ph c v m c đích nghiên c u, trưng bày và giáo d c môi trư ng; c) Các Tr i nuôi có đ đi u ki n quy đ nh t i Quy ch này t nguy n nuôi g u nh m m c đích c u h , b o t n g u; d) Các t ch c khác theo quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Đi u 12. X lý g u ch t, nhi m b nh
 6. 1. Trách nhi m c a ch nuôi g u: Trong th i gian 01 (m t) ngày k t khi g u ch t ho c đư c ngư i ch u trách nhi m v thú y xác đ nh g u b nhi m b nh có nguy cơ gây thành d ch, gây ô nhi m môi trư ng, ch nuôi g u ph i báo cáo b ng phương ti n thông tin nhanh nh t đ n H t Ki m lâm s t i ho c Chi c c Ki m lâm (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm). 2. Nhi m v c a cơ quan ti p nh n thông tin v g u ch t, g u nhi m b nh: Trong th i gian nhanh nh t có th , ph i h p v i cơ quan thú y c a đ a phương t i hi n trư ng l p biên b n v g u ch t, g u nhi m b nh, trong đó ph i làm rõ nguyên nhân ch t và mã s chíp (v i g u đã g n chíp). Sau khi l p biên b n, t ch c tiêu h y ngay theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong quá trình tiêu hu ph i đ m b o các yêu c u v kh trùng, v sinh môi trư ng và không đ lây lan d ch b nh. Chương V TRÁCH NHI M C A CH NUÔI G U VÀ CƠ QUAN QU N LÝ Đi u 13. Trách nhi m c a ch nuôi g u 1. B o đ m nuôi các cá th g u theo đúng các quy đ nh t i Quy ch này; ch u trách nhi m n u đ g u gây m t an toàn, gây ô nhi m môi trư ng và d ch b nh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. L p s theo dõi t ng cá th g u (theo m u t i Ph l c VIII). 3. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ hàng năm trư c ngày 15/01 đ i v i năm trư c; báo cáo đ t xu t v tình tr ng các cá th g u (sinh s n, b b nh, ch t, các s c khác) c a tr i nuôi cho Cơ quan Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm). 4. Ch p hành s ki m tra, ki m soát c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Đi u 14. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các cơ quan ch c năng c a đ a phương t ch c th c hi n và quy đ nh c th th i gian hoàn thành các đi u ki n v chu ng tr i nuôi g u theo Đi u 3, 4, 5 và 6 c a Quy ch này. 2. C c Ki m lâm ki m tra, hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý g u đ ng th i t ng h p, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v tình hình qu n lý g u nuôi trên ph m vi toàn qu c. 3. Chi c c Ki m lâm (ho c S S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng t nh không có Chi c c Ki m lâm) có trách nhi m: a) Tham mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý g u nuôi trên đ a bàn, t ch c tuy n truy n, hư ng d n th c hi n Quy ch này và các quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c; b) T ch c thanh tra, ki m tra đ nh kỳ hàng năm ho c đ t xu t khi c n thi t; xây d ng báo cáo t ng h p hàng năm g i C c Ki m lâm trư c ngày 30/01 đ i v i báo cáo năm trư c (M u bi u báo cáo ph l c IX kèm theo); c) Ch đ o các đơn v tr c thu c ti p nh n báo cáo đ nh kỳ, báo cáo đ t xu t c a ch nuôi g u; xác nh n g u m i sinh, g u b ch t, g u chuy n đi, g u chuy n đ n. C p gi y phép v n chuy n đ c bi t khi v n chuy n g u ra ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Giám sát, phát hi n các hành vi làm trái v i Quy ch này và các quy đ nh c a pháp lu t; x lý ho c tham mưu cho cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý hành vi vi ph m; đ) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th m đ nh tr i nuôi, c p và thu h i gi y ch ng nh n tr i nuôi g u. Gi y ch ng nh n tr i nuôi g u có giá tr 5 năm, sau th i h n 5 năm t ch c th m đ nh l i và c p m i n u tr i nuôi đ m b o các đi u ki n quy đ nh t i Quy ch này; e) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh và ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý nh ng trư ng h p vi ph m các quy đ nh c a Quy ch này theo các quy đ nh hi n hành, t ch c tiêu hu các cá th g u theo quy đ nh c a pháp lu t.
 7. Chương VI X LÝ VI PH M VÀ KINH PHÍ TH C HI N Đi u 15. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy đ nh v qu n lý g u nuôi quy đ nh t i Quy ch này tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m b x lý theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Các cá th g u sau khi x lý t ch thu th c hi n theo quy đ nh v hư ng d n x lý tang v t là đ ng v t r ng sau khi x lý t ch thu c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 16. Kinh phí th c hi n vi c qu n lý g u nuôi 1. Ch nuôi g u ph i đ m b o đ kinh phí đ đ u tư cho vi c chăm sóc, nuôi dư ng, xây d ng chu ng, tr i nuôi g u đ m b o theo các quy đ nh t i Đi u 3, 4, 5, và 6 c a Quy ch này. 2. Chi phí cho vi c qu n lý g u th c hi n theo Thông tư s 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 c a B Tài chính v hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ngu n thu t x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . Trư ng h p không đ thì s d ng ngu n ngân sách sau: a) Ngân sách đ a phương đ m b o kinh phí cho các Chi c c Ki m lâm (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i nh ng đ a phương không có Chi c c Ki m lâm) đ th c hi n công tác qu n lý g u nuôi t i đ a phương; b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ m b o kinh phí cho C c Ki m lâm đ ph c v công tác ch đ o, hư ng d n th c hi n Quy ch này; 3. Kinh phí v n chuy n g u do ch nuôi t nguy n giao cho Nhà nư c do đơn v ti p nh n ch u trách nhi m. 4. Khuy n khích tài tr v tài chính và k thu t c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài đ b o t n, c u h và qu n lý g u. CÁC PH L C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 95 /2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ph l c I. Sơ đ m t c t hàng rào b o v tr i nuôi nuôi g u bán hoang dã Ghi chú: 1. Hàng rào kim lo i c ng phía trên; 2. Tư ng b o v .
 8. Ph l c II: B n v mô t chu ng nuôi g u
 9. Ph l c III: M u S theo dõi tình hình b nh t t c a g u Tên tr i: …. TT Ngày phát Tên b nh S chíp, s Phương Lo i thu c Li u dùng, Ngày bình ph c Ngư i ch u trách nhi m hi n b nh Chu ng g u pháp đi u tr s d ng th i gian ho c ch t ch a tr , chăm sóc (tên g u n u có) dùng
 10. Ph l c IV: M u đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u TÊN ĐƠN V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p -T do -H nh phúc --------- ......., ngày….. tháng….. năm 200….. ĐƠN Đ NGH C P GI Y CH NG NH N TR I NUÔI G U Kính g i: Chi c c Ki m lâm t nh, thành ph ………… (Trư ng h p đ a phương nào không có Chi c c Ki m lâm thì g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) H và tên ngư i đ ngh : (Trư ng h p là t ch c thì tên ngư i đ i di n) S CMND: ngày c p: nơi c p: H kh u thư ng trú: Ch hi n t i: Tên t ch c: Đ a ch : Gi y phép kinh doanh s : Nơi c p: Đ ngh cơ quan xem xét, c p gi y ch ng nh n đăng ký nuôi … con g u ng a; …. con g u chó; ….. con g u…. v i chi ti t sau: TT Tên loài và S chíp S Cân n ng Ngu n g c Ghi chú (tên khoa h c) đi n t chu ng (ư c tính) (Ghi rõ ngu n g c t (s h sơ) đâu, th i gian nào, đư c nuôi theo Quy t đ nh nào) 1 G u ng a (Ursus thibetanus) 2 G u chó (Ursus malayanus) … ….. M c đích nuôi: …. Mô t cơ s h t ng c a tr i nuôi: (đ a đi m, di n tích, quy mô tr i nuôi, v t li u xây d ng, b n v hoàn công, đi u ki n v an toàn, phòng ng a b nh d ch, v sinh môi trư ng,...) H sơ g i kèm theo bao g m: … Tôi xin cam đoan ch u trách nhi m đ m b o duy trì m i đi u ki n đ nuôi g u và tuân th theo các quy đ nh c a Nhà nư c. y ban nhân dân xã (phư ng) xác nh n đ ng ý Ngư i làm đơn cho ông/bà (tên t ch c)… đư c đ t tr i nuôi (ký, ghi rõ h tên); đóng d u đ i v i t ch c g u trên đ a bàn Ph l c V: M u gi y ch ng nh n đăng ký tr i nuôi g u
 11. S NÔNG NGHI P VÀ PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHI C C KI M LÂM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- ----------- ……, ngày … tháng … năm … GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ TR I NUÔI G U S : …… CHI C C KI M LÂM (S NÔNG NGHI P VÀ PTNT) T NH … CH NG NH N Tr i nuôi g u: (tên tr i nuôi, t ch c, cá nhân, h gia đình) Đ a ch : H và tên ngư i đ i di n: Gi y ch ng minh nhân dân s : c p ngày … tháng … năm … t i: Gi y phép đăng ký kinh doanh s … do … c p ngày … tháng … năm … Mã s tr i: (do cơ quan c p gi y ch ng nh n ghi đ theo dõi) Có đ đi u ki n đăng ký tr i nuôi g u như sau: TT Tên loài và (tên khoa h c) S lư ng khi đăng ký Ghi chú 1 G u ng a (Ursus thibetanus) 2 G u chó (Ursus malayanus) … ….. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n ngày … tháng … năm … (th i h n t i đa 5 năm) Th trư ng đơn v (ký, đóng d u và ghi rõ h tên) Ph l c VI: M u đơn đ ngh di chuy n g u nuôi TÊN ĐƠN V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p -T do -H nh phúc --------- ......., ngày….. tháng….. năm 200….. ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP DI CHUY N G U Kính g i: Chi c c Ki m lâm t nh, thành ph ………… (Trư ng h p đ a phương nào không có Chi c c Ki m lâm thì g i Cơ quan ki m lâm vùng) Tên tôi là :………………………………………………..………..…………. CMND s ………………C p ngày………….. T i…………….……………..
 12. Đ a ch thư ng trú…………………………………….……………………… Đư c c p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u s … ngày …/…/… Cơ quan c p: … Đ ngh cho phép di chuy n s g u như sau: 1. Loài……………Gi i tính (đ c, cái)……..N ng………..(kg) Đ c đi m……………………. S chíp đi n t ………………………………… 2. ……………………………………………………………….…………… (n u s lư ng nhi u thì l p thành dang sách riêng kèm theo) Đang nuôi nh t t i đi ch : ………………………………..………………… T i đ a đi m m i là: ………………… Lý do di chuy n: ……………………… Tôi xin cam đoan th c hi n đúng các quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý g u nuôi nh t và đ m b o an toàn trong quá trình di chuy n. (kèm theo đây là b n sao h sơ các con g u nói trên) ….. ngày ….tháng ….năm … Ngư i làm đơn (h , tên, ch ký; đóng d u đ i v i t ch c) Ph l c VII: M u đơn đ ngh t nguy n giao g u cho Nhà nư c TÊN ĐƠN V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p -T do -H nh phúc --------- ......., ngày….. tháng….. năm 200….. ĐƠN Đ NGH T NGUY N GIAO G U CHO NHÀ NƯ C Kính g i: Chi c c Ki m lâm t nh, thành ph ………… (Trư ng h p đ a phương nào không có Chi c c Ki m lâm thì g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) H và tên ngư i đ ngh : (Trư ng h p là t ch c thì tên ngư i đ i di n) S CMND: ngày c p: nơi c p: H kh u thư ng trú: Ch hi n t i: Tên t ch c: Đ a ch : Gi y phép kinh doanh s : Nơi c p: Gi y ch ng nh n tr i nuôi g u s : T nguy n giao n p cho Nhà nư c … con g u v i chi ti t sau: TT Tên loài và S chíp Cân n ng Ngu n g c Ghi chú
 13. (tên khoa h c) đi n t (ư c tính) (Ghi rõ ngu n g c t đâu, (s h sơ) th i gian nào, đư c nuôi theo Quy t đ nh nào) 1 G u ng a (Ursus thibetanus) 2 G u chó (Ursus malayanus) … ….. H sơ g i kèm theo bao g m: … Lý do giao: ……………… Tôi xin cam đoan t nguy n giao s g u trên cho Nhà nư c. Ngư i làm đơn (ký, ghi rõ h tên); đóng d u đ i v i t ch c Ph l c VIII: M u s theo dõi g u Tên tr i: ………………………. S Gi y ch ng nh n đăng ký: ……………… TT Tên Đ c/ S S Cân Ngu n g c Ngày Ngày Ngày Ghi loài và cái chíp chu ng n ng (Ghi rõ đ n đi sinh đ chú (tên đi n (ư c ngu n g c ho c (ghi rõ khoa t tính) t đâu, th i ngày s h c) (s gian nào, ch t lư ng h đư c nuôi (ghi rõ sinh) sơ) theo Quy t đi đâu, đ nh nào) lý do ch t) 1 2 …
 14. Ph l c IX: M u bi u báo cáo g u nuôi hàng năm (kèm theo công văn s : ngày tháng năm ) Stt Tên ch Đa Loài Đ c đi m Tình tr ng Ghi chú nuôi đi m (Nơi đi, nuôi nơi đ n m c (16), T ng G u ng a G u chó Tu i N ng Mã Đang Đã Chuy n Chuy n Nuôi (17), (năm) (kg) s nuôi ch t đi đ n m i ngu n chíp (ch g c (18)) T ng Đ c Cái T ng Đ c Cái x lý) (1) (2) (3) (4=5+8) (5=6+7) (6) (7) (8=9+10) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) I Huy n (TX., TP.) I.1 Xã (Phư ng) I.1.1 H tên (chi ch nuôi ti t đ n thôn) 1 2 II Huy n (TX. TP.) II.1 Xã (Phư ng) II.1.1 H tên (s ch nuôi nhà, t ) 1 2
 15. T ng Ngư i l p Th trư ng đơn v
Đồng bộ tài khoản