Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
103
lượt xem
4
download

Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 95/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C C M S N XU T, NH P KH U, TÀNG TR , V N CHUY N, BUÔN BÁN, T VÀ TH “ ÈN TR I” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, QUY T NNH: i u 1. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu, tàng tr , v n chuy n, buôn bán, t và th “ èn tr i” trong ph m vi c nư c. i u 2. Trách nhi m c a các b và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. B Văn hóa, Th thao và Du l ch cùng B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan có liên quan hư ng d n th c hi n Quy t nh này; nghiên c u xu t các bi n pháp x lý vi ph m hành chính i v i nh ng hành vi s n xu t, nh p khNu, tàng tr , v n chuy n, buôn bán, t và th “ èn tr i”. 2. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban Dân t c, các b , ngành, a phương tăng cư ng công tác tuyên truy n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng v Quy t nh này nhân dân hi u và th c hi n nghiêm túc. 3. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các cơ quan có liên quan tuyên truy n, giáo d c thanh niên, thi u niên, h c sinh, sinh viên nh n th c nh ng nguy h i c a vi c t, th “ èn tr i”, tích c c tham gia v n ng toàn xã h i th c hi n Quy t nh này. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c ch c năng, nhi m v ư c giao ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m v s n xu t, nh p khNu, tàng tr , v n chuy n, buôn bán, t và th “ èn tr i” theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 3. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Nh ng ngư i có công phát hi n, ngăn ch n vi c s n xu t, nh p khNu, tàng tr , buôn bán, v n chuy n, t và th “ èn tr i” s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m vi c c m s n xu t, nh p khNu, tàng tr , buôn bán, v n chuy n, t và th “ èn tr i” s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UB TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (10b).
Đồng bộ tài khoản