Quyết định số 953/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
220
lượt xem
60
download

Quyết định số 953/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 953/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 953/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 953/2000/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CƯ C V N CHUY N, X P D HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c ý ki n c a Ban V t giá Chính ph t i (văn b n s 1320/BVGCP-CNTDV ngày 17 tháng 12 năm 1999); Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam; QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh cư c v n chuy n, x p d hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n đư ng b , đư ng sông". Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 1653/QĐ-BGTVT ngày 28-6-1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 3: Ông (Bà) Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i (GTCC) và th trư ng cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Lã Ng c Khuê (Đã ký) QUY Đ NH CƯ C V N CHUY N, X P D HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 953/2000/QĐ-BGTVT ngày 20/4 /2000) I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1 - Ph m vi áp d ng 1.1 - Quy đ nh này đư c áp d ng đ tính cư c v n chuy n, x p, d hàng siêu trư ng, siêu tr ng đư c thanh toán b ng v n ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n v n t ngân sách Nhà nư c. 1.2 - Nh ng h p đ ng đã ký trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c, nhưng chưa thanh lý h p đ ng thì v n không đư c áp d ng Quy đ nh này. 1.3 - Đư c áp d ng nh ng quy đ nh v cư c v n chuy n, x p d đ i v i hàng siêu trư ng, siêu tr ng t i các văn b n khác c a Nhà nư c n u không có trong Quy đ nh này. Có th áp d ng đ đ u th u nhưng không đư c vư t quá m c cư c theo các quy đ nh hi n hành. 1.4 - Không áp d ng Quy đ nh này đ i v i vi c v n chuy n x p d container. 1.5 - Thu giá tr gia tăng và phí c u đư ng không đ c p trong Quy đ nh này mà tùy thu c vào th c t s chuy n hàng và t ng chi phí đ tính toán c th trong t ng h p đ ng v n chuy n. 2 - Quy đ nh v hàng siêu trư ng, siêu tr ng
  2. 2.1 - Khi x p lên phương ti n đư ng b , đư ng sông hàng có tr ng lư ng th c t m i ki n hàng không tháo r i đư c t 20 t n tr lên là hàng siêu tr ng. 2.2 - Khi x p lên phương ti n đư ng b , hàng có kích thư c th c t m i ki n hàng không tháo r i ra đư c có chi u dài c a m i ki n hàng t 12 mét tr lên ho c chi u r ng c a ki n hàng t 2,5 mét tr lên ho c chi u cao c a ki n hàng t 2,7 mét tr lên là hàng siêu trư ng. 2.3 - M i ki n hàng th c t không tháo r i đư c khi x p lên phương ti n đư ng sông, có kích thư c chi u dài c a ki n hàng t 12 mét tr lên ho c chi u r ng c a ki n hàng trên 4 mét ho c chi u cao c a ki n hàng trên 3,5 mét là hàng siêu trư ng. 3 - Tr ng lư ng tính cư c khi v n chuy n hàng siêu trư ng đư c quy đ i như sau: 3 3.1 - V i ki n hàng hoá mà bình quân m t t n tr ng lư ng có th tích dư i 1,5 m thì tr ng lư ng tính cư c là tr ng lư ng th c t chuyên ch k c bao bì. 3 3.2 - V i ki n hàng hoá mà bình quân m t t n tr ng lư ng có th tích t 1,5m tr lên thì 3 tr ng lư ng tính cư c là tr ng lư ng tính đ i: c 1,5 m thành 1(m t) t n. 4 - Đơn v tr ng lư ng tính cư c là t n, s l dư i 0,5 t n thì không tính, còn t 0,5 t n tr lên tính là 1 (m t) t n. 5 - Đơn v kho ng cách tính cư c là kilômét (Km), s l dư i 0,5 km thì không tính, t 0,5km tr lên thì tính là 1(m t) km II - CƯ C, PH PHÍ X P, D . 1 - Cư c x p, d t i c ng sông, c ng bi n áp d ng m c cư c đã đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép ho c công b . 2 - N u x p d ngoài khu v c c ng bi n trong đ a phương, thì cư c x p, d đư c áp d ng theo bi u cư c x p d đ i v i hàng siêu trư ng siêu tr ng h p l c a c ng bi n g n nh t. 3 - N u t i các c ng bi n đ a phương chưa có bi u cư c đ i v i lo i hàng siêu trư ng, siêu tr ng thì áp d ng theo bi u cư c phí đ i n i, đ i ngo i đư c phân theo khu v c như sau: 3.1 - Khu v c t Qu ng bình tr ra B c áp d ng theo bi u cư c phí x p d c a c ng H i Phòng. 3.2 - Khu v c t Qu ng tr đ n Phú yên áp d ng theo bi u cư c phí x p d c a c ng Đà N ng. 3.3 - Khu v c t Khánh Hoà tr vào phía Nam áp d ng theo bi u cư c phí x p d c a c ng Sài gòn. 4 - N u các c ng bi n, c ng sông t i th i đi m x p, d không có phương ti n x p, d phù h p v i lo i hàng siêu trư ng, siêu tr ng thì đư c huy đ ng phương ti n x p, d t nơi khác đ n và đư c tính ph phí c chi u đi và v như sau: 4.1 - C n c u có nâng tr ng t 50 t n tr lên đư c tính: a - T 01 km đ n 50 km: 52.000 đ ng/c u. km. b - T 50 km đ n 100 km: 49.000 đ ng/c u. km. c - Trên 100km: 45.000 đ ng/c u. km. 4.2 - C n c u có nâng tr ng trên 40 t n đ n 50 t n gi m 20% so v i M c 4.1 nêu trên. 4.3 - C n c u có nâng tr ng t 30 t n đ n 40 t n gi m 30% so v i M c 4.1nêu trên.
  3. 4.4 - C n c u nâng tr ng dư i 30 t n gi m 50% so v i bi u ph phí t i M c 4.1 nêu trên. 5 - N u s d ng phương pháp x p, d , kéo th công đư c tính như sau: 5.1 - Cư c x p: 5.1.a - Các ki n hàng n ng t 20 t n đ n 30 t n, m c cư c x p th công là 80.000 đ /t n. 5.2.a - Các ki n hàng n ng t 30 t n tr lên đ n 120 t n n u x p th công đư c tính theo bi u sau: Tr ng lư ng t n/ ki n H s tăng cư c Cư c (đ ng/t n) 30 đ n 40 t n 1,00 98.000 Trên 40 đ n 50 t n 1,12 109.700 Trên 50 đ n 60 t n 1,24 121.500 Trên 60 đ n 70 t n 1,36 133.200 Trên 70 đ n 80 t n 1,48 145.000 Trên 80 đ n 90 t n 1,60 156.000 Trên 90 đ n 100 t n 1,72 168.0 00 Trên 100 đ n110 t n 1,84 180.000 Trên 110 đ n 120 t n 1,96 192.000 5.3.a - Đ i v i ki n hàng n ng trên 120 t n đ n 200 t n thì c ki n hàng tăng 10 t n thì h s cư c x p tăng 15% so v i m c cư c tính đ i v i ki n hàng m c dư i nó 10 t n. 5.4.a - Đ i v i ki n hàng n ng trên 200 t n đ n 300 t n thì c ki n hàng tăng 10 t n thì h s cư c x p tăng 25% so v i m c cư c tính đ i v i ki n hàng m c dư i nó 10 t n. 5.2 - Cư c d đư c tính b ng 0,9 cư c x p. 5.3 - Cư c kéo: C kéo ki n hàng di chuy n đư c1m đư c tính b ng 9% cư c x p c a ki n hàng đó (dư i 0,5m thì không tính, trên 0,5m tính tròn là 1m). 5.4 - X p ki n hàng t c u c ng xu ng phương ti n thu ho c d ki n hàng t phương ti n thu lên c u c ng khi có biên đ thu tri u bi n đ i 0,4m thì tăng 40% cư c x p d c a ki n hàng tương ng đó. Sau đó n u biên đ thu tri u v n có bi n đ i thì c bi n đ i 0,20m đư c tính tăng thêm 10% cư c. 5.5 - Vi c đưa ki n hàng vào b l p đ t, cân ch nh đúng v trí đư c tăng 20% cư c x p c a ki n hàng đó. 5.6 -X p lên hay d ki n hàng xu ng toa xe l a ho c phương ti n đư ng b có chi u cao trên 1,2m thì đư c tăng 20% so v i cư c x p d c a ki n hàng đó. III - CƯ C V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG. A - Nguyên t c chung tính cư c v n chuy n:
  4. 1 - Hàng siêu trư ng thì tr ng lư ng tính cư c là t n tr ng t i đăng ký c a phương ti n đư ng sông, đư ng b (bao g m c moóc) đã đư c s d ng đ v n chuy n ki n hàng đó. Nhưng giá cư c đ tính là đơn giá cư c c a tr ng lư ng th c t c a ki n hàng v n chuy n. N u ki n hàng v n chuy n dư i 20 t n thì đơn giá cư c đ tính là đơn giá c a ki n hàng có tr ng lư ng là 20 t n. 2 - Hàng siêu trư ng, siêu tr ng ch trên phương ti n ph i tuân th theo các quy đ nh trong t i Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29-4-1998 c a B Giao thông v n t i. Khi đó cư c đư c c ng thêm 20%. 3 - Trư ng h p v n t i hàng v a siêu trư ng v a siêu tr ng thì cư c x p, d , v n chuy n ch đư c tính theo m t lo i (Siêu trư ng ho c siêu tr ng) v i giá cao nh t. B - Cư c v n chuy n b ng phương ti n đư ng sông. 1- áp d ng theo bi u cư c sau: Kho ng cách Tr ng lư ng ki n Lo i sông Giá cư c 30 km đ u 20 t n 1 54.400đ/t n T 31 km tr lên 20 t n 1 415.đ/t n.km 1.1 - C ly v n chuy n chưa đ 30km cũng đư c tính cư c 30km 1.2 - Khi v n chuy n mà kho ng cách tính cư c trên 30km thì 30km đ u tính theo đơn giá kho ng cách 30km đ u (đ/ t n), t km th 31tr đi tính theo đơn giá t 31km tr lên (đ/t n.km), t ng giá cư c c a các đo n c ly là giá cư c toàn ch ng. 2- Quy đ i lo i sông: 2.1 - C m t kilômét đư ng sông lo i 2 ho c m t kilômét đư ng bi n đ i b ng 1,5km đư ng sông lo i 1. 2.2 - C m t kilômét đư ng sông trên lo i 2 đư c quy đ i thành 3 kilômét đư ng sông lo i 1. 3 - Tính cư c đ i v i các ki n hàng: 3.1 - Ki n hàng trên 20 t n đ n 40 t n tăng 30% giá cư c bi u trên. 3.2 - Ki n hàng trên 40 t n tăng 50% giá cư c bi u trên. 3.3 - Ki n hàng dài t 12m đ n 20 m tăng 20% giá cư c bi u trên. 3.4 - Ki n hàng dài trên 20 m tăng 30% giá cư c bi u trên. 3.5 - Trư ng h p ph i thuê tàu đ c bi t dùng đ chuyên ch ki n hàng nh ng đ a hình ph c t p thì hai bên tho thu n trong t ng trư ng h p c th , n u không tho thu n đư c thì báo cáo B Giao thông v n t i gi i quy t. C - Cư c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n đư ng b (Bi u giá áp d ng v n chuy n trên đư ng m t r i nh a, đ d c nh hơn 3%). 1- Cư c tính theo tr ng lư ng:
  5. 1.1- Ki n hàng n ng t 20 đ n 40 t n: Tr ng lư ng ki n Giá cư c (đ ng /t n.km) (t n) C ly t C ly t 31km C ly t 101km 30km tr xu ng đ n100km tr lên T 20 đ n 30 t n 3.372 1.954 1.813 T 31 đ n 40 t n 4.266 2.233 2.172 1.1.a - C v n chuy n chưa đ 30 km cũng đư c tính cư c 30km. 1.1.b - Khi v n chuy n mà kho ng cách tính cư c trên 30km thì 30km đ u tính theo đơn giá kho ng cách 30km đ u (đ/ t n), t km th 31tr đi tính theo đơn giá t 31km tr lên (đ/t n.km), c ng d n giá cư c c a các đo n c ly đư c giá cư c toàn ch ng. 1.2 - Cư c v n chuy n hàng n ng trên 40 t n đ n 200 t n Tr ng Giá cư c (đ ng/t n.km) lư ng ki n (trên...t n đ n...t n) T 10km T 11 T 21 T 31 T 51 T 101 T 151 đ n 20 đ n đ n đ n đ n 150 tr xu ng km 30km 50km km tr 100 km km lên 40 - 50 16.000 14.000 12.000 8.000 7.800 7.600 7.500 50 - 60 18.000 16.000 14.000 10. 000 9.700 9.500 9.300 60 - 70 20.000 18.000 16.000 12. 000 11.600 11.400 11.200 70 - 80 22.000 20.000 18.000 14. 000 13.500 13.300 13.000 80 - 90 24.000 22.000 20.000 16. 000 15.400 15.200 14.900 90 - 100 27.000 25.000 23.000 19. 000 18.300 18.100 17.700 100-110 30.000 28.000 26.000 22. 000 21.200 21.000 20.500 110 -120 34.500 32.200 29.900 25.300 24.400 24.200 23.600 120- 130 39.000 36.400 33.800 28.600 27.600 27.300 26.700 130- 140 43.000 40.600 37.700 31.900 30.700 30.500 29.700 140- 150 48.000 44.800 41.600 35.200 33.900 33.600 32.800
  6. 150- 160 60.000 56.000 52.000 44.000 42.400 42.000 41.000 160- 170 72.000 67.200 62.000 52.800 50.900 50.400 49.200 170- 180 84.000 78.400 72.000 61.600 59.300 58.800 57.400 180- 190 96.000 89.600 83.000 70.400 67.800 67.200 65.600 190- 200 108.000 100.800 93.600 78.800 76.300 75.600 73.800 1.2.a - Khi chưa đ 10 km cũng tính 10 km. 1.2.b - Cư c toàn ch ng đư c tính theo đơn giá cư c tương ng c a t ng đo n c ly c a bi u cư c trên, c ng d n giá cư c c a các đo n c ly đư c giá cư c toàn ch ng. 1.3 - Đ i v i các ki n hàng n ng trên 200 t n, n u tr ng lư ng ki n hàng tăng m t t n thì cư c v n chuy n đư c tăng 2% so v i m c cư c tính đ i v i tr ng lư ng ki n hàng kém nó 1 (m t) t n. 2 - Ph thu v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng trong các trư ng h p sau: 2.1 - Đ i v i đư ng có đ d c t 3% đ n dư i 5% thì ph thu b ng 50% giá cư c v n chuy n. 2.2- Đư ng có đ d c t 5% đ n dư i 7% ph thu b ng 100% giá cư c v n chuy n. 2.3 - Đư ng có đ d c t 7% đ n 10% thì ph thu b ng 400% giá cư c v n chuy n. 2.4 - Đư ng có đ d c trên 10% ph thu do các bên tho thu n 2.5 - Trong các ch ng đư ng v n chuy n có nhi u đo n d c thì tính ph thu cho t ng đo n d c theo c ly th c t , t ng ph thu c a t ng đo n d c là ph thu đ d c c a toàn ch ng đư ng v n chuy n. 3 - V n chuy n trên đư ng r i đá, m t không nh n, giá cư c đư c tăng thêm 20% so v i giá trên. 4 - N u v n chuy n máy móc tinh vi c n có đ an toàn cao, tính ph thu b ng 20% giá cư c. 5 - N u trư ng h p ph i huy đ ng phương ti n t nơi khác đ n, tính huy đ ng phí c chi u đi và chi u v như sau: 5.1 - Đ u kéo ch y không: 6.000 đ ng/xe.km. 5.2 - Đ u kéo có c móoc: 37.000 đ ng/xe.km. IV- CÁC CHI PHÍ PH C V X P D , V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG 1- Chi phí gia c , ch ng bu c: (đ ng/t n) Công vi c V n chuy n V n chuy n Trong x p d b ng phương ti n b ng phương ti n thu đư ng b
  7. Kê lót ch ng nghiêng 30.000 20.000 15.000 l t Gia c ch ng bu c 20.000 15.000 2 - Chi phí áp t i. 2 - Chi phí áp t i. 2.1 - Chi phí áp t i (t u thu , ô tô): 50.000đ ng/ ngư i-ngày. 3 - Chi phí khác thì tuỳ theo tính ch t, đ c đi m và yêu c u th c t v n chuy n c a hàng siêu trương, siêu tr ng đư ng b , đư ng sông đ tho thu n đ i v i các chi phí sau: 3.1 - Kh c ph c các chư ng ng i không gian trong quá trình v n chuy n hàng quá kh , quá t i. 3.2 - Chi phí gia c m t b ng, kh c ph c chư ng ng i v t ho c nơi đ hàng có đ d c trên 15% đ đ m b o an toàn. 3.3 - Trư ng h p m t b ng x p d k t c u hàng hoá ph c t p thì d a vào th c t hai bên tho thu n đ quy t toán. 3.4 - B o v hàng. 3.5 - Gia c , s a ch a c u đư ng, b n bãi đư c tho thu n trên cơ s yêu c u tính toán h p lý c a cơ quan qu n lý c u đư ng, b n bãi ch p nh n. 3.6 - Phòng cháy đ i v i hàng quý hi m, có giá tr . 3.7 - Chi phí kh o sát, tính toán phương án kh thi có th tho thu n t 5 đ n 10% giá tr c a h p đ ng./.
Đồng bộ tài khoản