Quyết định số 9587/QĐ-UBND

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 9587/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 9587/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: 9587 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tại Công văn số 345/BQL-VP ngày 20 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý), như sau: 1. Vị trí và chức năng: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật; quản lý tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý khu công nghiệp. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 37, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
  2. 2 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a) Lãnh đạo Ban quản lý: Có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Trưởng ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý; chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý. b) Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý, gồm: - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý: + Văn phòng; + Thanh tra; + Phòng Đầu tư; + Phòng Doanh nghiệp; + Phòng Lao động; + Phòng Qui hoạch và Môi trường. - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý: + Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng. c) Biên chế: Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm của công tác quản lý, Trưởng ban Ban quản lý phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định biên chế của Ban quản lý theo kế hoạch hàng năm. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý phải căn cứ vào vị trí công việc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Ban quản lý theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này.
  3. 3 Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ KH&ĐT; - TT. Thành uỷ; - TT. HĐND TP; - Lưu: VP UBND TP, Sở Nội vụ. Trần Văn Minh
  4. 4
Đồng bộ tài khoản