Quyết định số 96/2003/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 96/2003/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2003/QĐ-BQP về việc ban hành "Quy định về tổ chức thực hiện công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất trong Quân đội" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2003/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2003/Q -BQP Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B QU C PHÒNG S 96/2003/Q -BQP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V T CH C TH C HI N CÔNG TÁC Y T LAO NG CÁC ƠN VN LAO NG S N XU T TRONG QUÂN I" B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 ã s a i, b sung m t s i u ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 41/N -CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, và t ch c b máy c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng và v sinh lao ng; Xét ngh c a Ch nhi m T ng c c H u c n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành "Quy nh v t ch c th c hi n công tác y t lao ng các ơn v lao ng s n xu t trong quân i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, các quy nh trư c ây c a B Qu c phòng trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ng chí T ng tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng c c, Tư l nh các Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng, Binh oàn, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Huy Hi u ( ã ký) QUY NNH
  2. V T CH C TH C HI N CÔNG TÁC Y T LAO NG CÁC ƠN VN LAO NG S N XU T TRONG QUÂN I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 96/2003/Q -BQP ngày 12/8/2003 c a B trư ng B Qu c phòng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v vi c th c hi n công tác y t lao ng trong các ơn v lao ng s n xu t c a Quân i, bao g m: T ch c y t , qu n lý v sinh môi trư ng lao ng, qu n lý s c kh e, phòng ng a, c p c u tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, hu n luy n an toàn - v sinh lao ng, th ng kê báo cáo, công tác thanh tra, ki m tra. 2. i tư ng áp d ng t i Quy nh này là các ơn v lao ng s n xu t trong Quân i (sau ây g i là ơn v lao ng s n xu t), bao g m: a) Các doanh nghi p quân i (doanh nghi p công ích và doanh nghi p kinh doanh). b) Các cơ s làm nhi m v s n xu t, s a ch a, b o qu n chưa ăng ký doanh nghi p. c) Các oàn kinh t qu c phòng. 3. i tư ng ư c qu n lý, chăm sóc s c kh e là quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng, lao ng h p ng không xác nh th i h n và có xác nh th i h n, ngư i h c ngh . i u 2. Ph bi n, th c hi n pháp lu t v công tác y t lao ng Th trư ng ơn v các c p theo ph m vi ch c trách quy n h n c a mình ph bi n, tuyên truy n r ng rãi các quy nh v công tác y t lao ng t i m i ngư i trong ơn v ng th i t ch c tri n khai th c hi n công tác y t lao ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 2: BIÊN CH VÀ NHI M V C A T CH C Y T ƠN VN LAO NG S N XU T i u 3. Biên ch c a t ch c quân y ơn v lao ng s n xu t th c hi n công tác y t lao ng các ơn v lao ng s n xu t, th trư ng các ơn v căn c vào quân s lao ng và tính ch t c i m ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ơn v s p x p , b trí i ngũ cán b nhân viên quân y chuyên trách, theo quy nh c a B T ng Tham mưu. i u 4. Nhi m v c a quân y ơn v lao ng s n xu t
  3. 1. Tham mưu cho th trư ng ơn v xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác y t lao ng trong ơn v . xu t v i Th trư ng ơn v nh ng bi n pháp qu n lý, chăm sóc s c kh e ngư i lao ng. 2. B o m thư ng tr c theo ca s n xu t, t ch c hu n luy n cho ngư i lao ng các k thu t sơ c u, c p c u x lý k p th i nh ng trư ng h p tai n n lao ng x y ra. 3. Thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v v sinh lao ng phòng ch ng d ch b nh trong ơn v . Ph i h p cùng v i các b ph n nghi p v có liên quan ti n hành ki m tra, giám sát các y u t c h i c a môi trư ng lao ng s n xu t. 4. Qu n lý, theo dõi ch t ch tình hình s c kh e, t ch c khám s c kh e nh kỳ, khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. Th c hi n các th t c ngh giám nh thương t t do tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. Tham gia i u tra các v tai n n lao ng x y ra trong ơn v . 5. Thư ng xuyên quan h ch t ch v i cơ quan quân y c p trên và v i y t a phương nh n s giúp v chuyên môn nghi p v . 6. Th c hi n ch báo cáo v qu n lý s c kh e, b nh ngh nghi p theo quy nh c a ngành Quân y. 7. Ch ng tham gia ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a ơn v duy trì ho t ng c a m ng lư i an toàn - v sinh viên. 8. L p cơ s thu c c p c u ban u theo Thông tư s 09/2000/TT-BYT ngày 28/4/2000 c a B Y t . m b o thu c, v t tư trang b y t cho công tác khám b nh và i u tr t i ơn v . Chương 3: QU N LÝ V SINH MÔI TRƯ NG LAO NG i u 5. Trách nhi m c a th trư ng ơn v lao ng s n xu t 1. Qu n lý các y u t v sinh lao ng c a ơn v mình, bao g m: các y u t vi khí h u (nhi t , Nm, t c gió, b c x ), các y u t v t lý (ánh sáng, ti ng n, rung, phóng xã, i n t trư ng...), b i, các y u t hóa h c, các y u t tâm lý lao ng, các vi sinh v t gây b nh và m t s y u t khác trong ph m vi t ai ơn v s d ng và qu n lý. 2. Hi u rõ v các y u t c h i c a môi trư ng lao ng, các nguy cơ, bi n pháp phòng ng a tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, ng th i t ch c cho ngư i lao ng h c t p các ki n th c ó. Ph i tri n khai các bi n pháp k thu t v sinh lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c và trang b y phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng.
  4. 3. L p lu n ch ng v các gi i pháp m b o v sinh - an toàn lao ng, các phương án x lý, phòng ng a ô nhi m môi trư ng, b o m tiêu chuNn v sinh cho phép t i nơi làm vi c và môi trư ng xung quanh khi xây d ng m i ho c c i t o cơ s s n xu t. 4. Th c hi n vi c ki m tra o c y u t c h i trong môi trư ng lao ng m i năm ít nh t 1 l n theo quy nh t i i u 97 B lu t Lao ng, i u 4 Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 c a B Y t . 5. Ch o quân y ơn v : a. Thi t l p H sơ v sinh lao ng theo m u quy nh t i Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 c a B Y t . Nh ng k t qu o c ki m tra v y u t ch ic a môi trư ng lao ng, khám s c kho và khám b nh ngh nghi p ph i ư c b sung vào h sơ v sinh lao ng hàng năm. b. Khai báo, ăng ký, xin thNm nh và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng theo quy nh t i kho n 2 i u 96 B lu t Lao ng và theo danh m c quy nh t i Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27/3/1999 c a B Y t . i u 6. Trách nhi m c a cơ quan quân y các c p 1. Vi n V sinh phòng d ch Quân i và Trung tâm Y t d phòng phía Nam - C c Quân y m nhi m vi c ki m tra ánh giá các y u t c h i trong môi trư ng lao ng c a các ơn v lao ng s n xu t trong Quân i, c th phân vùng như sau: a) Vi n V sinh phòng d ch Quân i m nhi m i v i các ơn v óng quân trên a bàn các Quân khu Th ô, 1, 2, 3, 4, 5 và h tr Trung tâm Y t d phòng phía Nam khi vư t kh năng chuyên môn. b) Trung tâm Y t d phòng phía Nam m nhi m i v i các ơn v óng quân trên a bàn các Quân khu 7, 9. Trư ng oàn ki m tra ánh giá môi trư ng lao ng ph i là bác sĩ chuyên ngành v sinh lao ng - b nh ngh nghi p. Vi c ánh giá k t qu o c môi trư ng lao ng d a vào "21 tiêu chuNn v sinh lao ng, 5 nguyên t c và 7 thông s v sinh lao ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 3733/2002/Q -BYT ngày 10/10/2002 c a B trư ng B Y t . Biên b n o c ki m tra môi trư ng lao ng th c hi n theo m u quy nh t i Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 c a B Y t . 2. Vi n V sinh phòng d ch Quân i và Trung tâm Y t d phòng phía Nam th c hi n vi c thNm nh h sơ khai báo ăng ký xin c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng do các ơn v g i n theo phân vùng ã quy nh t i kho n 1 i u này. 3. C c Quân y xét duy t và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng cho các ơn v . Các h sơ, m u bi u và trình t ti n hành ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27/3/1999 c a B Y t .
  5. 4. Phòng Quân y các u m i tr c thu c B Qu c phòng có trách nhi m ch o, hư ng d n và h tr quân y các ơn v lao ng s n xu t thu c quy n th c hi n vi c qu n lý v sinh môi trư ng lao ng. Chương 4: QU N LÝ S C KHO , PHÒNG NG A, C P C U TAI N N LAO NG VÀ B NH NGH NGHI P i u 7. Khám s c kho tuy n d ng Ngư i lao ng (k c lao ng h p ng và h c ngh ) u ph i ư c khám và phân lo i s c kho trư c khi vào làm vi c. K t qu khám s c kho tuy n d ng ph i ư c lưu gi trong h sơ tuy n d ng c a ơn v . i u 8. Khám s c kho nh kỳ 1. Hàng năm, Th trư ng ơn v lao ng s n xu t ph i t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng (k c lao ng h p ng và h c ngh ) theo quy nh t i i u 102 B lu t Lao ng và hư ng d n t i Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 c a B Yt . 2. K t qu khám s c kho nh kỳ c a ngư i lao ng ph i ư c l p thành h sơ qu n lý cá nhân và sau ó t ng h p thành h sơ qu n lý s c kho và b nh t t c a toàn ơn v theo m u quy nh. Th trư ng ơn v căn c vào tình tr ng s c kho c a ngư i lao ng b trí công vi c thích h p. 3. Nh ng ngư i lao ng có s c kho lo i IV, lo i V và b các b nh mãn tính ph i ư c quân y ơn v qu n lý ch t ch , ư c theo dõi, i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng và s p x p công vi c phù h p. i u 9. Phân lo i s c kho Vi c phân lo i s c kho d a vào "Tiêu chuNn phân lo i s c kho khám tuy n, khám nh kỳ cho ngư i lao ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 1613/Q -BYT ngày 15/8/1997 c a B trư ng B Y t . i u 10. Phòng ng a tai n n lao ng 1. Các ơn v ph i chuNn b trư c các phương án x lý i v i nh ng v tai n n lao ng l n, nguy hi m có th x y ra. T i nh ng v trí lao ng nguy hi m, c h i, có nguy cơ gây tai n n lao ng và b nh ngh nghi p c n có b ng hư ng d n các bi n pháp d phòng ngư i lao ng t phòng tránh. 2. Các ơn v ph i t ch c m ng lư i an toàn - v sinh viên, bao g m nh ng ngư i lao ng tr c ti p có am hi u v nghi p v , nhi t tình, gương m u trong công tác an toàn và v sinh lao ng. m i t s n xu t c n có ít nh t 01 an toàn - v sinh viên. i v i các vi c làm phân tán theo nhóm, thì m i nhóm c n b trí 01 an toàn - v sinh viên.
  6. 3. Các ơn v ph i b trí nhân viên y t tr c c p c u t i khu v c lao ng s n xu t v i trang b túi thu c, d ng c và phương ti n c p c u theo danh m c qui nh, s n sàng d phòng, và x lý c p c u các tai n n có th x y ra như: c p c u v t thương, c m máu t m th i, b t ng gãy xương, c p c u nhi m c hóa ch t, c p c u i n gi t, c p c u b ng..., ng th i t ch c luy n t p cho l c lư ng c p c u và ngư i lao ng các phương pháp c p c u t i ch . 4. Ngư i b tai n n lao ng sau khi ư c sơ c u, c p c u t i ch ư c v n chuy n n cơ s y t g n nh t. H sơ c p c u ghi chép y theo m u qui nh và lưu gi t i quân y c a ơn v . i u 11. Khám phát hi n b nh ngh nghi p 1. Th trư ng ơn v có trách nhi m t ch c khám phát hi n s m b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng làm vi c môi trư ng c h i có nguy cơ m c b nh ngh nghi p theo qui nh t i i u 106, i u 107, i u 108 c a B lu t Lao ng và hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT-BYT-BL TBXH ngày 20/4/1998 c a liên B Y t - B Lao ng - Thương binh và xã h i. 2. Các ơn v lao ng s n xu t ph i ch ng tr c ti p liên h v i các cơ quan chuyên môn c a ngành Quân y tri n khai th c hi n vi c khám phát hi n b nh ngh nghi p, theo phân tuy n như sau: a) Các ơn v óng trên i bàn Quân khu Th ô 1, 2, 3, 4, 5 liên h v i B nh vi n Quân y 103 (Khoa b nh ngh nghi p) và Vi n V sinh phòng d ch Quân i (Khoa Y h c lao ng và b nh ngh nghi p). b) Các ơn v óng trên a bàn Quân khu 7, 9 liên h v i B nh vi n 175 (Khoa b nh ngh nghi p) và Trung tâm Y t d phòng phía Nam - C c Quân y. i u 12. i u tr , ph c h i ch c năng cho công nhân b tai n n lao ng và m c b nh ngh nghi p. 1. Vi c thu dung i u tr , ph c h i ch c năng cho i tư ng b tai n n lao ng do các B nh vi n quân i m nhi m và th c hi n theo qui nh phân tuy n i u tr c a C c Quân y. 2. Vi c thu dung i u tr b nh ngh nghi p do các Khoa b nh ngh nghi p c a B nh vi n 103 và B nh vi n 175 m nhi m (Theo phân vùng t i kho n 2 và i u 11). 3. Quân y c a các ơn v lao ng s n xu t có trách nhi m l p h sơ qu n lý riêng cho nh ng ngư i b tai n n lao ng và m c b nh ngh nghi p. i u 13. Giám nh s c kho do tai n n lao ng và m c b nh ngh nghi p, ch b o hi m và b i dư ng c h i 1. Ngư i b tai n n lao ng, b m c b nh ngh nghi p sau khi i u tr n nh ư c quy n i giám nh s c kho t i H i ng giám nh y khoa có thNm quy n c a quân i nh m xác nh m c suy gi m kh năng lao ng ư c hư ng ch b o hi m xã h i c a Nhà nư c. ThNm quy n c a các H i ng giám nh y khoa trong
  7. quân i ư c quy nh t i "Qui ch nhi m v và t ch c H i ng giám nh y khoa các c p trong quân i" ban hành kèm theo Quy t nh s 1636/Q -BQP ngày 05/10/1996 c a B trư ng B Qu c phòng. 2. Th trư ng các ơn v lao ng s n xu t có trách nhi m: a) T o i u ki n cho ngư i lao ng b tai n n lao ng và m c b nh ngh nghi p ư c giám nh s c kho , ng th i b trí công vi c phù h p theo k t lu n c a H i ng giám nh y khoa. b) Mua b o hi m y t và b o hi m xã h i cho các i tư ng lao ng c a ơn v (k c nh ng lao ng h p ng) theo qui nh c a Nhà nư c. c) m b o ch b i dư ng c h i cho ngư i lao ng theo qui nh c a Nhà nư c và Quân i. Chương 5: HU N LUY N NÂNG CAO NH N TH C V AN TOÀN - V SINH LAO NG i u 14. Hu n luy n i v i ngư i s d ng lao ng Các cơ quan ơn v tr c thu c B Qu c phòng có trách nhi m t ch c h c t p và c p gi y ch ng nh n ã ư c h c nh ng ki n th c pháp lu t v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho Th trư ng các ơn v lao ng s n xu t thu c quy n theo qui nh c a B lu t Lao ng và hư ng d n t i Thông tư s 08/TT-L TBXH ngày 11/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 15. Hu n luy n i v i ngư i lao ng Hàng năm, Th trư ng ơn v lao ng s n xu t ph i t ch c t p hu n và c p gi y ch ng nh n ã ư c h c t p v an toàn - v sinh lao ng cho nh ng ngư i lao ng thu c quy n theo qui nh c a B lu t Lao ng và hư ng d n t i Thông tư s 08/TT- L TBXH ngày 11/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Riêng v i các an toàn - v sinh viên c a ơn v ph i ư c hu n luy n theo nh ng n i dung hư ng d n t i Thông tư s 09/2000/TT-BYT ngày 28/4/2000 c a B Y t . Chương 6: CH TH NG KÊ BÁO CÁO, SƠ K T, T NG K T i u 16. Ch báo cáo 1. i v i ơn b lao ng s n xu t: a) nh kỳ m i năm 2 l n (6 tháng và c năm) làm báo cáo công tác y t lao ng c a ơn v mình g i Phòng Quân y c p trên.
  8. b) Báo cáo t xu t khi có yêu c u c a c p trên ho c khi x y ra s c b t thư ng v công tác y t lao ng t i ơn v . 2. i v i các ơn v u m i tr c thu c B Qu c phòng: a) nh kỳ m i năm 2 l n (6 tháng và c năm), Phòng Quân y t ng h p báo cáo v vi c th c hi n công tác y t lao ng c a các ơn v lao ng s n xu t thu c quy n g i C c Quân y. b) Báo cáo t xu t khi có yêu c u c a c p trên ho c khi x y ra s c b t thư ng v công tác y t lao ng t i các ơn v thu c quy n. 3. i v i B nh vi n 103 và B nh vi n 175: a) nh kỳ m i năm 2 l n (6 tháng và c năm), t ng h p báo cáo v công tác khám b nh, thu dung i u tr và cơ c u b nh ngh nghi p và tai n n lao ng g i C c Quân y. b) Báo cáo t xu t khi có yêu c u c a c p trên. 4. i v i Vi n V sinh phòng d ch Quân i và Trung tâm Y t d phòng phía Nam: a) nh kỳ m i năm 2 l n (6 tháng và c năm), t ng h p báo cáo v công tác v sinh lao ng và b nh ngh nghi p g i C c Quân y. b) Biên b n o c ki m tra môi trư ng lao ng c a các ơn v lao ng s n xu t ph i hoàn thành và g i 1 b n v C c Quân y ch m nh t là 1 tháng sau khi k t thúc t ki m tra. c) Báo cáo t xu t khi có yêu c u c a c p trên. i u 17. Công tác sơ k t, t ng k t Hàng năm, các ơn v lao ng s n xu t ph i t ch c sơ k t, t ng k t công tác y t lao ng nh m ánh giá k t qu t ư c, phân tích nh ng thi u sót, t n t i và rút ra các bài h c kinh nghi m, ng th i bi u dương, khen thư ng i v i nh ng cá nhân, t p th có nhi u óng góp tham gia làm t t công tác này. Tri n khai các hình th c giáo d c tuyên truy n, phát ng thi ua, t ch c các ho t ng hư ng ng Tu n l Qu c gia v an toàn - v sinh lao ng - phòng ch ng cháy n ..., l ng ghép v i công tác b o h lao ng và các phong trào thi ua khác. Chương 7: THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Công tác thanh tra Hàng năm, Thanh tra B Qu c phòng có trách nhi m ph i h p v i C c Quân y và các cơ quan ch c năng có liên quan l p k ho ch t ch c thanh tra vi c ch p hành các qui nh pháp lu t v y t lao ng c a m t s ơn v lao ng s n xu t trong quân i;
  9. qua ó, xu t nh ng n i dung giúp cho Th trư ng B Qu c phòng ch o các ơn v trong toàn quân làm t t công tác này. i u 19. Công tác ki m tra Th trư ng các ơn v u m i tr c thu c B Qu c phòng ph i tăng cư ng ki m tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v công tác y t lao ng i v i các ơn v lao ng s n xu t thu c quy n. i u 20. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Các ơn v th c hi n t t công tác y t lao ng ư c ngh khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và B Qu c phòng. 2. i v i nh ng ơn v th c hi n chưa t t công tác y t lao ng, căn c vào l i vi ph m, s b x lý theo quy nh t i M c II Chương XVI c a B lu t Lao ng và quy nh c a B Qu c phòng. Chương 8: T CH C TH C HI N i u 21. B T ng tham mưu xây d ng quy nh v biên ch , t ch c cán b Quân y i v i các ơn v lao ng s n xu t trong Quân i th ng nh t th c hi n. i u 22. T ng c c H u c n ch o C c Quân y: 1. Hư ng d n quân y các ơn v lao ng s n xu t tri n khai th c hi n nghiêm các quy nh v công tác y t lao ng. 2. Quy nh ch và ban hành m u bi u báo cáo v công tác y t lao ng th ng nh t trong toàn quân. 3. Ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai nhi m v ào t o h th ng an toàn - v sinh viên t i các cơ s lao ng s n xu t. 4. nh kỳ t ng h p báo cáo k t qu th c hi n công tác y t lao ng trong Quân i v i Th trư ng B Qu c phòng và v i B Y t theo quy nh. i u 23. Th trư ng B T ng tham mưu, các T ng c c, Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng, H c vi n, Nhà trư ng, oàn kinh t - Qu c phòng ch u trách nhi m ph bi n Quy nh này n các ơn v lao ng s n xu t thu c quy n và t ch c, hư ng d n th c hi n.
Đồng bộ tài khoản