Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 96/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI TRIỂN LÃM HỘI CHỢ THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 4/10/1991 của UBND Thành phốHà Nội về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Xét đơn xin thành lập Hội của Trưởng ban vận động Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cho phép thành lập Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hà Nội. Điều 2: Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo và quản lý Nhà nước của Sở Thương mại Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội do UBND Thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Thương mại Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Trưởng ban vận động Hội Triển lãm Hội chợ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội chợ Thành phố Hà Nội thi hành quyết định này./.
  2. TM/. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT/. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Thị Thanh Hằng
Đồng bộ tài khoản