Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 96/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C B O QU N MÁY BƠM CH A CHÁY D TR QU C GIA DO C C D TR QU C GIA TR C TI P QU N LÝ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh D tr qu c gia s 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a Ch t ch H i ng nh m c b o qu n hàng d tr qu c gia B Tài chính và C c trư ng C c D tr Qu c gia, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c b o qu n Máy bơm ch a cháy d tr qu c gia do C c D tr qu c gia tr c ti p qu n lý (ph l c 01, 02, 03, 04 kèm theo). i u 2. Các nh m c này s d ng làm căn c xây d ng, th c hi n k ho ch b o qu n máy bơm ch a cháy t năm 2008 n năm 2010. nh m c b o qu n năm k ho ch ư c tính thêm ch s tăng giá bình quân năm báo cáo c a s n phNm, hàng hóa, d ch v do T ng c c Th ng kê công b . i u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia căn c vào các nh m c b o qu n t i quy t nh này và các quy nh t i Quy t nh s 21/2006/Q -BTC ngày 03/4/2006 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch xây d ng, ban hành và qu n lý nh m c b o qu n hàng d tr qu c gia hư ng d n, t ch c th c hi n, nhưng không vư t quá nh m c ã quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. C c trư ng C c D tr qu c gia, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC - Ki m toán nhà nư c - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Nguy n Công Nghi p - Các D tr qu c gia khu v c; - Công báo; - Website B Tài chính; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, C c DTQG.
  2. PH L C 01 NNH M C B O QU N L N U MÁY BƠM CH A CHÁY DTQG (Kèm theo Quy t nh s : 96/2008/Q -BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) ơn v tính: /chi c TT Danh m c ơn v ơn giá S lư ng M c phí tính 1 2 3 4 5 6 C ng 35.700 1 Gi lau kg 15.000 0,040 600 2 Ch i cái 13.000 0,080 1.040 3 M kg 38.000 0,010 380 4 B t tan kg 15.000 0,500 7.500 2 5 Gi y n n (gi y tráng parafin) m 12.000 0,100 1.200 6 Dao, kéo c t … ng 728 7 Xà phòng kg 25.000 0,010 250 8 Găng tay, khNu trang b 6.500 0,080 520 9 Băng dính cu n 10.000 0,100 1.000 10 i n b o qu n kwh 1.500 0,290 435 11 Thu c di t gián, nh n h p 50.000 0,020 1.000 12 Nhân công (công b i dư ng) công 40.000 0,500 20.000 13 X lý môi trư ng ng 1% 347 14 Qu n lý nh m c t i ơn v ng 2% 700 PH L C 02 NNH M C B O QU N THƯ NG XUYÊN MÁY BƠM CH A CHÁY DTQG (Kèm theo Quy t nh s : 96/2008/Q -BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) ơn v tính: /chi c/năm TT Danh m c ơn ơn giá S M c phí v lư ng tính 1 2 3 4 5 6 T ng c ng 145.700 A B o qu n thư ng xuyên c năm (48 l n/48 tu n) ng 81.744 I S l n b o qu n trong năm l n 48 II B o qu n thư ng xuyên 01 l n/tu n ng 1.703 1 Gi lau kg 15.000 0,005 75 2 Ch i cái 13.000 0,003 33
  3. 3 Thu c di t gián nh n h p 50.000 0,005 250 4 i n th p sáng và b o qu n Kwh 1.500 0,328 492 5 Văn phòng phNm ng 20 6 Nhân công (công b i dư ng) Công 40.000 0,020 800 7 Qu n lý nh m c t i ơn v ng 2% 33 B B o qu n thư ng xuyên ng hút, vòi ch a cháy ng 63.956 I S l n b o qu n trong năm l n 4 II B o qu n ng hút, vòi ch a cháy 01 l n/quý ng 15.989 1 Gi lau kg 15.000 0,040 600 2 Găng tay, khNu trang b 6.500 0,080 520 3 B t tan kg 15.000 0,500 7.500 2 4 Gi y n n (gi y tráng parafin) m 12.000 0,100 1.200 5 Nhân công (công k thu t) công 70.000 0,080 5.600 6 i n b o qu n Kwh 1.500 0,096 144 7 V t tư ph khác ng 111 8 Qu n lý nh m c t i ơn v ng 2% 314 PH L C 03 NNH M C B O QU N N MÁY VÀ NIÊM C T NNH KỲ MÁY BƠM CH A CHÁY DTQG (Kèm theo Quy t nh s : 96/2008/Q -BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) ơn v tính: /chi c/năm TT Danh m c ơn ơn giá S M c phí v lư ng tính 1 2 3 4 5 6 C ng 374.800 II S l n th c hi n trong năm l n 4 III N máy và niêm c t 01 l n/quý ng 93.700 1 Xăng A92 lít 14.500 2,500 36.250 2 D u nh t (pha vào xăng) lít 40.000 0,083 3.320 3 D u chân không lít 40.000 0,100 4.000 4 i n năng Kwh 1.500 0,610 915 3 5 Nư c s ch m 4.800 0,600 2.880 6 Nhân công (công k thu t) công 70.000 0,600 42.000 7 Băng dính cu n 10.000 0,100 1.000 8 M kg 38.000 0,010 380
  4. 9 V t tư ph khác ng 208 10 X lý môi trư ng ng 1% 910 11 Qu n lý nh m c t i ơn v ng 2% 1.837 PH L C 04 NNH M C B O QU N TÁI NIÊM C T MÁY BƠM CH A CHÁY DTQG (Kèm theo Quy t nh s : 96/2008/Q -BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) ơn v tính: /chi c TT Danh m c ơn v ơn giá S M c phí tính lư ng 1 2 3 4 5 6 C ng 63.600 1 Băng dính cu n 10.000 0,100 1.000 2 i n b o qu n Kwh 1.500 0,210 315 3 D u nh t lít 40.000 1,000 40.000 4 M máy kg 38.000 0,010 380 5 Nhân công (công b i dư ng) công 40.000 0,500 20.000 6 X lý môi trư ng ng 1% 617 7 Qu n lý nh m c t i ơn v ng 2% 1.288
Đồng bộ tài khoản