Quyết định số 96/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 96/Q -CTN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo gh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 192/TTr-CP ngày 19/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 37 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 96/Q -CTN ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch nư c)
  2. I. CÔNG DÂN TRUNG QU C ( ÀI LOAN) 1. Ho Tsai Chen, sinh ngày 01/01/2000 t i ài Loan; gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Hà Thái Chân Hi n trú t i: 123 Bàu Cát, phư ng 14, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 2. Kuo Hsin I, sinh ngày 27/6/1998 t i ài Loan; gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Quách Hân Di Hi n trú t i: 308/16 Gia Phú, phư ng 3, qu n 6, thành ph H Chí Minh II. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 1. Hor Siêng L , sinh ngày 01/01/1964 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Hor Siêng L Hi n trú t i: 50J ư ng Hoàng Hưng, khu ph 3, phư ng An L c A, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh 2. Chong Say Min, sinh năm 1973 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Chung Th Văn Hi n trú t i: 011 lô A chung cư L c Long Quân, phư ng 5, qu n 11, thành ph H Chí Minh 3. Huỳnh Minh Sang, sinh ngày 06/01/1984 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là” Huỳnh Minh Sang Hi n trú t i: s 24 ư ng s 10, t 39, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh 4. Lương Th Lim, sinh ngày 30/4/1943 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Lương Th Lim Hi n trú t i: s 24 ư ng s 10, t 39, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh 5. Thay Chan Ly, sinh ngày 05/11/1988 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Thay Chan Ly Hi n trú t i: s 56/4/1 ư ng s 27, phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú, thành ph H Chí Minh
  3. 6. Song Eng Tong, sinh ngày 15/8/1967 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Song Vinh Trung Hi n trú t i: s 318 lô F chung cư Lý Thư ng Ki t, phư ng 7, qu n 11, thành ph H Chí Minh 7. Ac Oi, sinh ngày 20/3/1936 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Dương Th My Hi n trú t i: 157/38/43/2 Mai Xuân Thư ng, phư ng 4, qu n 6, thành ph H Chí Minh 8. Thai Phonath, sinh ngày 29/02/1968 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Thái Qu c Bình Hi n trú t i: 95/7C khu ph 1, Bà Tri u, th tr n Hóc Môn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh 9. Thai Sovantvy, sinh ngày 09/4/1967 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Thái Ái Kiên Hi n trú t i: 95/7C khu ph 1, Bà Tri u, th tr n Hóc Môn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh 10. Ung Hông, sinh ngày 18/11/1955 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Ung H ng Hi n trú t i: 611/26 ư ng i n Biên Ph , phư ng 1, qu n 3, thành ph H Chí Minh 11. Ung M n, sinh ngày 06/12/1952 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Ung M n Hi n trú t i: 611/26 ư ng i n Biên Ph , phư ng 1, qu n 3, thành ph H Chí Minh 12. Hun Th Ba, sinh ngày 25/8/1971 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Hun Xuân Hoa Hi n trú t i: 29 lô A, tr i 979E xã Ph m Văn C i, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh 13. Nhem Sarasi, sinh ngày 04/5/1963 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Dương Th Loan
  4. Hi n trú t i: 157/38/43/2 ư ng Mai Xuân Thư ng, phư ng 4 qu n 6, thành ph H Chí Minh 14. Banh Siv Laun, sinh ngày 12/5/1945 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Bành Siu Lan Hi n trú t i: s 9 lô C, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 15. Khau Sok, sinh ngày 21/10/1972 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: H a Hoàng ào Hi n trú t i: s 9 lô C, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 16. Khau Khuy, sinh ngày 10/02/1940 t i Campuchia, gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: H a Ch n Huy Hi n trú t i: s 9 lô C, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 17. Khau Vouch, sinh ngày 12/8/1970 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: H a Hoàng T Hi n trú t i: s 9 lô C, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 18. Ly Chai, sinh ngày 23/01/1975 t i Campuchia, gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Qu c Thu n Hi n trú t i: 186 lô E, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 19. Goi Yêu Hoa, sinh ngày 24/12/1948 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Goi Yêu Hoa Hi n trú t i: 204/73/65 L c Long Quân, phư ng 8, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 20. Hoa Pec, sinh ngày 13/9/1961 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Hoa Pec Hi n trú t i: 204/73/65 L c Long Quân, phư ng 8, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 21. Goi Du Chhe, sinh ngày 04/02/1991 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Goi Du Chhe Hi n trú t i: 204/73/65 L c Long Quân, phư ng 8, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 22. Goi Du Tài, sinh ngày 11/10/1999 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Goi Du Tài
  5. Hi n trú t i: 204/73/65 L c Long Quân, phư ng 8, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 23. Huỳnh Minh Tu n, sinh ngày 24/5/1964 t i Campuchia, gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Minh Tu n Hi n trú t i: s 24, ư ng 10, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh 24. Tr n Th Ny, sinh ngày 10/02/1964 t i Campuchia, gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Th Ny Hi n trú t i: s 24, ư ng 10, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh 25. Huỳnh Minh Tân, sinh ngày 01/10/1992 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Minh Tân Hi n trú t i: s 24, ư ng 10, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh 26. Huỳnh Ng c Trúc Mai, sinh ngày 12/9/2003 t i TP H Chí Minh; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Ng c Trúc Mai Hi n trú t i: s 24, ư ng 10, khu ph 4, phư ng Linh Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh III. NGƯ I KHÔNG QU C TNCH 1. Hor Thanh Lý, sinh ngày 12/8/1993 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Hor Thanh Lý Hi n trú t i: 50J ư ng Hoàng Hưng, khu ph 3, phư ng An L c 3, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh 2. Song Hu Nhi, sinh ngày 04/6/1981 t i TP H Chí Minh; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Song Hu Nhi Hi n trú t i: s 318 lô F chung cư Lý Thư ng Ki t, phư ng 7, qu n 11, thành ph H Chí Minh 3. Tr n Sư T , sinh ngày 27/7/1978 t i TP H Chí Minh; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Sư T
  6. Hi n trú t i: 681/23 H u Giang, phư ng 11, qu n 6, thành ph H Chí Minh 4. Lý Chương, sinh ngày 13/8/1947 t i TP H Chí Minh; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Chương Hi n trú t i: 204 lô G chung cư Nguy n Trãi, ư ng Phư c Hưng, phư ng 8, qu n 5, thành ph H Chí Minh 5. ào Xích, sinh ngày 29/11/1940 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: ào Xích Hi n trú t i: 107/3E l u 3 Tôn Th t m, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh 6. Tr n Hương, sinh ngày 26/9/1946 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Hương Hi n trú t i: 107/3E l u 3 Tôn Th t m, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh 7. Huỳnh Y n Trinh, sinh ngày 09/10/1971 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Y n Trinh Hi n trú t i: s 3E Tr n Cao Vân, phư ng 12, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh 8. Tr n D ng, sinh năm 1963 t i Campuchia; gi i tính: n Có tên g i Vi t Nam là: Tr n D ng Hi n trú t i: s 223 lô B chung cư Cô Giang, phư ng Cô Giang, qu n 1, thành ph H Chí Minh 9. Cheng Seng, sinh ngày 14/4/1973 t i Campuchia; gi i tính: nam Có tên g i Vi t Nam là: Trương Ki n Tòng Hi n trú t i: s 9 lô 36 Ph m Th Hi n, phư ng 4, qu n 8, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản