Quyết định số 96/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 96/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Tờ trình số 187/TTr- NHPT ngày 18 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 115/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (có danh sách kèm theo). Điều 2. Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Vĩnh Long; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Chi Nhánh Ngân hàng và Phát triển Ninh Bình, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 2. Chi Nhánh Ngân hàng và Phát triển Kon Tum, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 3. Chi Nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Đồng bộ tài khoản