Quyết định số 961/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 961/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 961/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 961/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N DNCH V GIAI O N 2009 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 03/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph nhi m kỳ 2007 – 2011; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Chính ph v phát tri n d ch v giai o n 2009 – 2011. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Hoàng Trung H i - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
 2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N DNCH V GIAI O N 2009 – 2011 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 961/Q -TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C TIÊU Chương trình hành ng c a Chính ph v phát tri n d ch v giai o n 2009 – 2011 nh m c th hóa Chương trình hành ng c a Chính ph nhi m kỳ 2007 – 2011 ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008; phát tri n và nâng cao s c c nh tranh c a khu v c d ch v ; Ny m nh h i nh p kinh t qu c t trong lĩnh v c d ch v và th c hi n các cam k t gia nh p WTO trong lĩnh v c d ch v ; góp ph n th c hi n thành công nhi m v phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 – 2010 và làm ti n cho phát tri n giai o n ti p theo. II. NHI M V CH Y U Chương trình hành ng c a Chính ph v phát tri n d ch v giai o n 2009 – 2011 c n tri n khai th c hi n các nhi m v ch y u sau ây: 1. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n cơ ch chính sách nh m thúc Ny phát tri n các ngành d ch v : - Xây d ng chính sách chung phát tri n các ngành d ch v phù h p v i các cam k t c a T ch c thương m i th gi i WTO; - Hoàn thi n chính sách v u tư – kinh doanh; - Rà soát các n i dung cam k t WTO i v i d ch v s a i, b sung ho c bãi b nh ng văn b n quy ph m pháp lu t không còn phù h p; - Hoàn thi n h th ng chính sách v thu nh m t o i u ki n cho các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c d ch v ho t ng có hi u qu ; tăng kim ng ch xu t khNu, gi m nh p siêu d ch v . 2. Huy ng và phát huy các ngu n l c trong và ngoài nư c cho phát tri n kinh t nói chung và d ch v nói riêng: - Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n phát tri n nhanh, b n v ng các ngành d ch v , c bi t là các d ch v then ch t; - Phát tri n th trư ng tài chính, ti n t theo hư ng hi n i; tăng cư ng ng d ng các thành t u khoa h c tiên ti n trong phát tri n th trư ng tài chính, ti n t ; - i m i công c chính sách tài chính ti n t và nâng cao năng l c i u hành chính sách tài chính ti n t ; m b o an ninh tài chính ti n t ;
 3. - Th c hi n xã h i hóa m t s lo i hình d ch v công c ng có ch t lư ng cao. 3. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c ho t ng trong lĩnh v c d ch v : - Xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n th trư ng lao ng, ngu n nhân l c; các chính sách v d y ngh , vi c làm và gi m nghèo có hi u qu ; - Tăng cư ng công tác ào t o ngh cho lao ng xu t khNu nh m tăng d n t tr ng lao ng ư c ào t o ngh và hư ng t i th trư ng có yêu c u lao ng k năng cao. 4. Phát tri n kinh t nói chung và d ch v nói riêng g n v i b o v các ngu n tài nguyên và b o v môi trư ng b n v ng. - Khuy n khích u tư trong lĩnh v c b o v môi trư ng; tăng cư ng công tác qu n lý i v i ho t ng xây d ng và qu n lý ô th ; - Tôn t o, b o t n và phát huy các di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh ph c v phát tri n kinh t - xã h i. III. T CH C TH C HI N 1. Căn c n i dung công vi c ư c phân công trong Ph l c kèm theo, Th trư ng các B , ngành có trách nhi m tr c ti p ôn c ch o th c hi n Chương trình hành ng m b o ch t lư ng và ti n b ; ph i h p v i Văn phòng Chính ph b trí vào chương trình làm vi c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph nh ng n i dung liên quan. 2. Ch m nh t ngày 15 tháng 12 hàng năm, các B , ngành báo cáo ti n th c hi n công vi c ư c giao v B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. B K ho ch và u tư theo dõi, ki m tra và t ng h p vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u th y c n thi t ph i b sung, i u ch nh Chương trình, các B , ngành ch ng ngh và B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
 4. PH L C NH NG N I DUNG C TH TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N DNCH V GIAI O N 2009 – 2011 (Ban hành kèm theo Chương trình hành ng c a Chính ph v phát tri n d ch v giai o n 2009 – 2011 t i Quy t nh s 961/Q -TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Th i C p Cơ quan ch Lo i văn Văn b n ch gian STT N i dung công vi c quy t trì b n o hoàn nh thành I Chính sách chung 1 Chi n lư c phát tri n B K ho ch Chi n lư c TTCP 2010 khu v c d ch v Vi t và u tư Nam n năm 2020 2 Xây d ng và th c Các B , ngành Quy t nh TTCP, 2009 hi n các bi n pháp qu n lý ngành B phòng v chính áng d ch v tri n trư ng i v i các khai th c hi n ngành/phân ngành i v i lĩnh d ch v phù h p v i v c ph trách các quy nh c a WTO 3 Rà soát các n i dung Các B , ngành Quy t nh TTCP, NQ s 2009 cam k t gia nh p qu n lý ngành B 16/2007/NQ-CP WTO i v i các d ch v trư ng ngày d ch v thu c lĩnh 27/02/2007 v c ph trách và các văn b n quy ph m pháp lu t không còn phù h p v i các quy nh WTO 4 Chính sách và bi n B K ho ch án TTCP, 2009 pháp c i thi n môi và u tư B trư ng u tư – kinh trư ng doanh II Tài chính – H i quan – Ch ng khoán 1 Lu t Ki m toán c B Tài chính D th o Chính 2009, l p Lu t ph 2011 trình Qu c h i 2 Lu t s a i, b sung B Tài chính D th o Chính 2010
 5. Lu t Kinh doanh b o Lu t ph hi m 3 Lu t Ch ng khoán B Tài chính D th o Chính 2011 s a i, b sung Lu t ph 4 Ngh nh hư ng d n B Tài chính Ngh nh Chính 2011 thi hành Lu t Ki m ph toán c l p 5 án thành l p t B Tài chính án Chính 2009 ch c b o hi m tín ch trì, B ph d ng xu t khN u Công Thương ph i h p 6 án xã h i hóa m t B Tài chính án TTCP Công văn s 2009 s lo i hình d ch v 246/TB-VPCP công c ng và ti p t c ngày 08/9/2008 i m i cơ ch ho t ng c a các ơn v s nghi p công 7 án thành l p t Ngân hàng án Th ng 2009 ch c ki m toán Qu Nhà nư c c tín d ng nhân dân NHNN 8 Lu t Các t ch c tín Ngân hàng D th o Chính NQ s 2009 d ng Nhà nư c Lu t ph 27/2008/QH12 trình Qu c ngày h i 15/11/2008 9 án phát tri n th Ngân hàng Quy t nh Th ng 2009 trư ng ti n t Nhà nư c c NHNN 10 án i m i các Ngân hàng Quy t nh Th ng NQ s 2009 công c chính sách Nhà nư c c 23/2008/QH12 ti n t và nâng cao NHNN ngày năng l c i u hành 06/11/2008, NQ chính sách ti n t c a s 30/2008/NQ- Ngân hàng Nhà nư c CP ngày 11/12/2008 11 Lu t Giám sát an toàn Ngân hàng D th o Chính 2009 ho t ng ngân hàng Nhà nư c Lu t ph trình Qu c h i 12 Lu t B o hi m ti n Ngân hàng D th o Chính 2009 g i Nhà nư c Lu t ph trình Qu c h i 13 Lu t Ngân hàng Nhà Ngân hàng D th o Chính NQ s 2009 nư c Nhà nư c Lu t ph 27/2008/QH12
 6. trình Qu c ngày h i 15/11/2008 14 án phát tri n Ngân Ngân hàng Báo cáo B TTCP, 2009 hàng Nhà nư c thành Nhà nư c Chính tr , Th ng Ngân hàng Trung TTCP c ương hi n i NHNN 15 án nghiên c u áp Ngân hàng Quy t nh Th ng Q s 94/Q - 2010 d ng mô hình qu n lý Nhà nư c c NHNN ngày m i t i Ngân hàng NHNN 16/01/2009 Nhà nư c (g m 02 án: (i) án Cơ ch ti n lương phù h p v i c thù ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c; (ii) án Cơ ch tuy n d ng s d ng cán b ) 16 án kh o sát, ánh Ngân hàng Quy t nh Th ng 2010 giá th c tr ng, phân Nhà nư c c lo i và quy ho ch NHNN t ng th m ng lư i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c 17 Ngh nh thay th Ngân hàng Ngh nh Chính Công văn s 2009 Ngh nh s Nhà nư c ph 66/VPCP-TH 91/1999/N -CP ngày ngày 04/9/1999 v t ch c 20/01/2009, CV và ho t ng c a s 865/VPCP- Thanh tra Ngân hàng TCCV ngày 12/02/2009, NQ s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, NQ s 30/2008/NQ- CP ngày 11/12/2008, Q s 167/2008/Q - TTg ngày 12/12/2008 kèm Q s 342/Q - NHNN ngày 19/02/2009 18 Ngh nh s a i, b Ngân hàng Ngh nh Chính Quy t nh s 2009 sung Ngh nh s Nhà nư c ph 1507/Q - 202/2004/N -CP NHNN ngày ngày 10/12/2004 v 25/06/2007
 7. x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng 19 án i m i ho t Ngân hàng án Th ng CV s 40/CV- 2009 ng giám sát t xa Nhà nư c c VP ngày và c p nh t thông tin NHNN 31/3/2004 báo cáo 20 án thành l p ngân Ngân hàng án Th ng NQ s 01/NQ- 2009, hàng h p tác xã Nhà nư c c CP ngày 2010 NHNN 09/01/2009, NQ s 30/2008/NQ- CP ngày 11/12/2008, NQ s 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008, Q s 167/2008/Q - TTg ngày 12/12/2008 kèm Q s 342/Q - NHNN ngày 19/02/2009 21 án phát tri n và Ngân hàng án Th ng 2010 nâng cao hi u qu Nhà nư c c qu n lý ho t ng c a NHNN các t ch c tín d ng phi ngân hàng 22 án tuyên truy n và Ngân hàng án Th ng 2009 phát tri n ho t ng Nhà nư c c tài chính quy mô nh , NHNN nâng cao vai trò c a ho t ng tài chính quy mô nh trong công cu c xóa ói gi m nghèo 23 Ngh nh thay th Ngân hàng Ngh nh Chính 2009 Ngh nh s Nhà nư c ph 49/2000/N -CP v t ch c và ho t ng c a các ngân hàng thương m i 24 Ngh nh s a i b Ngân hàng Ngh nh Chính 2009 sung Ngh nh s Nhà nư c ph 22/2006/N -CP v t
 8. ch c và ho t ng c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n nư c ngoài, văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam III D ch v v pháp lý, tr ng tài, hòa gi i thương m i … 1 So n th o Ngh nh B Tư pháp Ngh nh Chính 2010 hư ng d n thi hành ph Lu t tr ng tài 2 Xây d ng án tăng B Tư pháp án B 2010 cư ng năng l c c a trư ng i ngũ tr ng tài viên B Tư và các Trung tâm pháp tr ng tài 3 Xây d ng án v B Tư pháp án TTCP 2010 mô hình t ch c hòa gi i thương m i Vi t Nam 4 án quy ho ch B Tư pháp án TTCP 2009 ngh công ch ng n năm 2020 5 Xây d ng Ngh nh B Tư pháp Ngh nh Chính 2009 c a Chính ph v u ph giá tài s n thay th Ngh nh s 05/2005/N -CP 6 án quy ho ch i B Tư pháp án TTCP 2010 ngũ giám nh tư pháp 7 án phát tri n lu t B Tư pháp án TTCP 2009 sư h i nh p 8 Chi n lư c phát tri n B Tư pháp Chi n lư c TTCP 2010 lu t sư n năm 2020 9 S a i Lu t Lu t sư B Tư pháp D th o Chính 2011 Lu t ph trình Qu c h i 10 Xây d ng Lu t Bán B Tư pháp D th o Chính 2011
 9. u giá tài s n Lu t ph trình Qu c h i IV Giao thông v n t i 1 Hoàn thi n h th ng B GTVT Quy t nh B 2009 tiêu chuN n môi trư ng trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i 2 Xây d ng Chi n lư c B GTVT Quy t nh TTCP 2009 t ng th phát tri n d ch v v n t i và d ch v h tr v n t i 3 Xây d ng và t ch c B GTVT Quy t nh B 2011, th c hi n k ho ch trư ng 2012 ào t o i ngũ cán b , công ch c áp ng yêu c u trong giai o n m i 4 án quy ho ch B GTVT án TTCP 2009 tuy n cao t c ven bi n 5 án xây d ng tuy n B GTVT án TTCP 2009 v n t i hành khách cao t c ven bi n 6 Quy ho ch phát tri n B GTVT án TTCP 2009 c ng hàng không Tân Sơn Nh t 7 Quy ho ch phát tri n B GTVT án TTCP 2009 m ng lư i ư ng b cao t c 8 Quy ho ch t ng th B GTVT án TTCP 2009 phát tri n giao thông v n t i bi n n năm 2020 V Khoa h c và Công ngh 1 án Qu im i B Khoa h c án TTCP 2009 công ngh qu c gia và Công ngh 2 Chương trình “phát B Khoa h c Chương TTCP 2009 tri n doanh nghi p và Công ngh trình khoa h c công ngh và h tr các t ch c khoa h c công ngh công l p chuy n sang
 10. ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m” 3 án “Thi t l p h B Khoa h c án B 2011 th ng các d ch v và Công ngh trư ng công v s h u công nghi p” 4 án “Xây d ng và B Khoa h c án TTCP 2009 th c hi n Chương và Công ngh trình qu c gia v nâng cao năng su t và ch t lư ng doanh nghi p Vi t Nam giai o n n năm 2020” 5 án “Qu im i B Khoa h c án TTCP 2010 công ngh qu c gia” và Công ngh và “Qu u tư m o hi m công ngh cao qu c gia” VI Thông tin và Truy n thông 1 án nâng cao năng B Thông tin án TTCP 2009 l c c nh tranh và N y và Truy n m nh xu t khN u các thông s n phN m i n t , vi n thông Vi t Nam 2 Xây d ng Danh m c B Thông tin Quy t nh B 2009, các s n phN m, d ch v và Truy n trư ng 2010 công ngh thông tin thông ã s n xu t trong nư c 3 Quy ho ch phát tri n B Thông tin án TTCP 2009 công ngh thông tin và Truy n và truy n thông n thông năm 2020 VII Lao ng – vi c làm – phát tri n ngu n nhân l c 1 án phát tri n th B Lao ng - án TTCP NQ s 2009 trư ng lao ng Thương binh 25/2006/NQ-CP Vi t Nam n năm và Xã h i ngày 2020 09/10/2006 2 Chi n lư c phát tri n B K ho ch Chi n lư c TTCP 2009 ngu n nhân l c n và u tư
 11. năm 2020 3 án “ i m i và B Lao ng - Quy t nh TTCP 2009 phát tri n d y ngh Thương binh giai o n 2008 – và Xã h i 2020” 4 Chi n lư c 10 năm B Lao ng - Chi n lư c TTCP 2010 (2011 - 2020) và k Thương binh ho ch 5 năm (2011 - và Xã h i 2015) v vi c làm 5 Chi n lư c 10 năm B Lao ng - Chi n lư c TTCP 2010 (2011 - 2020) và k Thương binh ho ch 5 năm (2011 - và Xã h i 2015) v d y ngh 6 Chi n lư c 10 năm B Lao ng - Chi n lư c TTCP 2010 (2011 - 2020) và k Thương binh ho ch 5 năm (2011 - và Xã h i 2015) v gi m nghèo 7 Chi n lư c xu t khN u B Lao ng - Chi n lư c TTCP NQ s 2009 lao ng n năm Thương binh 25/2006/NQ-CP 2020 và Xã h i ngày 09/10/2006 8 án “H tr các B Lao ng - án TTCP Q s 2009 huy n nghèo N y Thương binh 12/2009/Q - m nh xu t khN u lao và Xã h i TTg ngày ng, góp ph n gi m 19/01/2009 nghèo nhanh, b n v ng giai o n 2009 - 2015” 9 án ào t o ngh B Lao ng - án TTCP Thông báo s 2009 iv ib i xu t Thương binh 58/TB-VPCP ngũ và Xã h i ngày 23/02/2009, NQ s 30/2008/NQ- CP ngày 11/12/2008 10 án ào t o ngh B Lao ng - án TTCP Thông báo s 2009 cho lao ng nông Thương binh 56/TB-VPCP thôn n năm 2020 và Xã h i ngày 20/02/2009 VII Phân ph i 1 án giám sát h B Công án TTCP NQ s 2009 th ng phân ph i, Thương 22/2008/NQ-CP ch ng hàng gi , b o ngày 23/9/2008 v ngư i tiêu dùng
 12. 2 Quy ho ch phát tri n B Công án TTCP Thông báo s 2009 m t s hàng hóa thi t Thương ch 133/TB-VPCP y u i v i s n xu t trì, các B , ngày và i s ng xã h i, ngành liên 20/04/2009 trư c m t t p trung quan ph i h p vào các m t hàng xăng d u, thép xây d ng, phân bón, lương th c, xi măng và thu c ch a b nh theo hư ng g n v i Quy ho ch h th ng s n xu t v i Quy ho ch h th ng phân ph i IX Xây d ng – ô th - b t ng s n – môi trư ng 1 Cơ ch , chính sách B K ho ch Ngh nh, TTCP 2009 khuy n khích u tư và u tư Quy t nh trong lĩnh v c b o v môi trư ng 2 Quy ho ch t ng th B Xây d ng, án quy TTCP 2009 v thu gom, x lý B Tài nguyên ho ch ch t th i r n và Môi trư ng 3 Lu t Thu nhà, t B Tài chính án TTCP 2009 4 Chi n lư c phát tri n B Xây d ng Chi n lư c TTCP 2010 ngu n nhân l c ngành xây d ng n năm 2020 5 án phát tri n th B Xây d ng án B Chính 2009 trư ng b t ng s n tr 6 án phát tri n nhà B Xây d ng án TTCP 2009 công v 7 Báo cáo t ng th v B Xây d ng Báo cáo B Chính 2009 các chính sách nhà tr cho các i tư ng xã h i có nhu c u c n gi i quy t 8 án quy ho ch khu B Xây d ng án TTCP 2009 dân cư nông thôn t p trung vùng b nh hư ng thiên tai 9 án Chi n lư c B Xây d ng án B Chính 2009 phát tri n ô th n
 13. năm 2025 th c hi n tr i u ch nh nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2025 10 án nghiên c u B Xây d ng án TTCP 2009 phát tri n các ô th ven bi n Vi t Nam ng phó v i bi n i khí h u 11 án tăng cư ng B Xây d ng án TTCP 2009 năng l c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng 12 án xây d ng cơ B Xây d ng án TTCP 2009 ch m u, thí i m khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng các d án h t ng k thu t ô th 13 án thay th v t B Xây d ng án TTCP 2010 li u nung b ng v t li u không nung 14 Chi n lư c phát tri n B Xây d ng Chi n lư c TTCP 2010 ngành xây d ng n năm 2020 15 Ngh nh c a Chính B Xây d ng Ngh nh Chính 2009 ph s a i, b sung ph m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N - CP v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình 16 Ngh nh c a Chính B Xây d ng Ngh nh Chính 2009 ph v H p ng ph trong ho t ng xây d ng 17 Chi n lư c phát tri n B Tài nguyên Chi n lư c TTCP 2011 công ngh môi trư ng và Môi trư ng qu c gia n năm 2020
 14. 18 án b o m các B Tài nguyên án TTCP NQ s 2010 quy n v t ai và và Môi trư ng 22/2008/NQ-CP b t ng s n ư c ngày 24/9/2008 v n ng theo cơ ch th trư ng, tr thành m t ngu n v n trong s n xu t, kinh doanh 19 án phát tri n d ch B Tài nguyên án TTCP Ch th s 2009 v môi trư ng phù và Môi trư ng 15/2007/CT- h p v i các quy nh TTg ngày c a WTO làm cơ s 22/6/2007 thu hút v n u tư nư c ngoài 20 án th c hi n xã B Tài nguyên án TTCP 2011 h i hóa d ch v nư c, và Môi trư ng phát tri n ngành kinh t nư c nhi u thành ph n phù h p v i n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa 21 án áp d ng B Tài nguyên án B 2010 phương th c chi tr và Môi trư ng trư ng cho các d ch v môi trư ng trong b o v môi trư ng lưu v c sông, áp d ng th nghi m cho lưu v c sông C u, sông Nhu , sông áy và sông ng Nai 22 án tăng cư ng B Tài nguyên án B 2011, ho t ng ph c v khí và Môi trư ng trư ng 2012 tư ng th y văn theo hư ng thương m i hóa X Văn hóa – xã h i – th thao – du l ch 1 D th o Ngh nh v B K ho ch Ngh nh Chính 2009, huy ng ngu n l c và u tư ph 2010 ngoài nhà nư c u tư phát tri n lĩnh v c văn hóa – xã h i (văn hóa, y t , giáo d c, ào t o và th d c, th thao)
 15. 2 Xây d ng cơ ch , B Văn hóa, án TTCP 2009, chính sách tôn t o, Th thao và 2010 b o t n và phát huy Du l ch di tích l ch s , danh lam th ng c nh nh m ph c v phát tri n kinh t , xã h i theo hư ng m r ng xã h i hóa 3 Các quy ho ch t ng B Văn hóa, án quy TTCP 2009, th và chính sách h Th thao và ho ch 2010 tr phát tri n các cơ Du l ch s văn hóa vui chơi, gi i trí cho tr em 4 án tôn t o các di B Văn hóa, án TTCP 2009, tích l ch s văn hóa, Th thao và 2010 di tích l ch s cách Du l ch m ng và kháng chi n; b o t n, gìn gi và phát huy các di s n thiên nhiên và văn hóa ư c UNESCO công nh n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 5 Xây d ng cơ ch , B Yt Quy t nh TTCP, 2009 chính sách khuy n B khích h th ng d ch trư ng v tư v n và chăm sóc ngư i cao tu i 6 Xây d ng k ho ch B Văn hóa, Quy t nh TTCP, 2009, truy n thông v lĩnh Th thao và B 2011 v c gia ình Du l ch trư ng
Đồng bộ tài khoản