Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ DU LỊCH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 964/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm; Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2009 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 2 năm 2009, vào tháng 11/2009 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Đồng bộ tài khoản