Quyết định số 965/2008/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 965/2008/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 965/2008/QĐ-BTP về việc ban hành biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 965/2008/QĐ-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 965/2008/QĐ-BTP Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH BI U M U TH NG KÊ V T CH C VÀ HO T Đ NG C A T HÒA GI I CƠ S B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh đ nh s 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh v t ch c và ho t đ ng hòa gi i cơ s ; Xét đ ngh c a V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 09 lo i Bi u m u th ng kê v t ch c và ho t đ ng c a T hòa gi i cơ s (sau đây g i là Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i), g m: - Các Bi u m u v t ch c c a T hòa gi i: STP/HG-TK.1A; PTP/HG-TK.2A; TP/HG-TK.3A; TP/THG-TK.4A; - Các Bi u m u v k t qu hòa gi i c a T hòa gi i: STP/HG-TK.1B; PTP/HG-TK.2B; TP/HG- TK.3B; TP/THG-TK.4B; - M u S theo dõi k t qu hòa gi i c a T hòa gi i: TP/THG- TK.4C. 2. Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i quy đ nh t i Đi u này đư c s d ng th ng nh t trong c nư c. Đi u 2. 1. V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t có trách nhi m hư ng d n S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c in và phát hành 09 lo i Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i quy đ nh t i Quy t đ nh này, đáp ng yêu c u công tác th ng kê v t ch c và ho t đ ng c a T hòa gi i cơ s . 2. Giám đ c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c in và phát hành các lo i Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i theo đúng n i dung và hình th c quy đ nh t i các Bi u m u ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Vi c in và phát hành các Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i ph i theo đúng quy đ nh. Nghiêm c m vi c in, phát hành và s d ng Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i trái v i các quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Chánh Văn phòng B Tư pháp, V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, Giám đ c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng (đ báo cáo); - Văn phòng Chính ph (V Pháp lu t) - y ban Trung ương MTTQ Vi t Nam (đ ph i h p);
 2. - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Đinh Trung T ng (đ ph i h p); - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đ th c hi n); - Các đơn v thu c B Tư pháp; - Lưu: VT, V PBGDPL.
 3. T nh/thành ph : TH NG KÊ V T CH C C A T HOÀ GI I CƠ S M u STP/HG-TK.1A S Tư pháp (Tính đ n h t tháng……….năm 200….) STT Đơn S T ng T ng Thành ph n t hoà gi i Gi i tính Đ tu i Trình đ văn Trình đ chuyên môn v thôn, s s hoá t dân T hoà ph hoà gi i Trư ng Bí Ban H i H i Đoàn H i H i Già Thành Nam N Dư i T T T Ti u TH Thu c Trung h c Cao đ ng Đ i h c và và gi i viên thôn, t thư CT Ph Nông Thanh C u Ngư i làng, ph n 30 30 45 55 h c cơ ph trên đ i tương trư ng chi M t n dân niên chi n cao ch c khác dư i dư i tr s thông h c đương dân b tr n binh tu i s c 45 55 lên ph và tôn Lu t Khác Lu t Khác Lu t Khác tương giáo đương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Huy n A 2 ….. Đ a danh, ngày tháng năm 200 Ngư i l p b n th ng kê Giám đ c S Tư pháp Ký tên (Ghi rõ h , tên)
 4. Ghi rõ h , tên) T nh/thành ph : TH NG KÊ M u STP/HG-TK.1B S Tư pháp: V K T QU HÒA GI I C A T HÒA GI I CƠ S (T tháng…....năm…..…..đ n h t tháng……… 200….) STT Đơn v S v , vi c nh n hoà gi i K t qu hoà gi i S S v , Ghi v , vi c chú Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng S v , vi c hoà gi i thành S v , vi c hư ng s nhân đai trư ng v c s vi c Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng Đ tt đang d n và gia khác hoà s nhân đai trư ng v c s l % hoà chuy n đình gi i và gia khác s v , gi i cơ quan không ch c đình vi c thành năng gi i hòa gi i quy t thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Huy n A 2 Đ a danh, ngày tháng năm 200… Ngư i l p b n th ng kê Giám đ c S Tư pháp Ký tên Ký tên (Ghi rõ h , tên) (Ghi rõ h , tên)
 5. T nh/thành ph : TH NG KÊ M u PTP/HG-TK.2A Huy n/qu n: V T CH C C A T HOÀ GI I CƠ S Phòng Tư pháp: (Tính đ n h t tháng……….năm 200….) ST Đơn S T ng T ng Thành ph n t hoà gi i Gi i tính Đ tu i Trình đ văn hoá Trình đ chuyên môn T v thôn, t s s dân T hoà Trư ng Bí Ban H i H i Đoàn H i H i Già Thành Nam N Dư i T T T Ti u THCS THPT Trung h c Cao đ ng Đ i h c và ph và hoà gi i thôn, t thư công Ph Nông Thanh C u Ngư i làng, ph n 30 30 45 55 h c trên đ i tương gi i viên trư ng chi tác n dân niên chi n cao ch c khác dư i dư i tr h c đương dân b MT binh tu i s c 45 55 lên ph và tôn Lu t Khác Lu t Khác Lu t Khác tương giáo đương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 Ngư i l p b n th ng kê Trư ng Phòng tư pháp Ký tên Ký tên (Ghi rõ h , tên) (Ghi rõ h tên
 6. T nh/thành ph : TH NG KÊ M u PTP/HG-TK.2B Huy n/qu n: V K T QU HOÀ GI I C A T HÒA GI I CƠ S Phòng tư pháp: (T tháng…....năm…..…..đ n h t tháng……..năm 200….) STT Đơn v S v , vi c nh n hoà gi i K t qu hoà gi i S v , S v , Ghi chú vi c vi c Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng S v , vi c hoà gi i thành S đang hư ng s nhân đai trư ng v c s v , hoà d n và khác Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng T l vi c s nhân đai trư ng v c s %s gi i chuy n gia hoà và khác v , cơ quan đình gi i gia vi c ch c không đình hòa năng thành gi i gi i thành quy t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Xã A 2 …………… Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 Ngư i l p b ng th ng kê Trư ng Phòng Tư pháp Ký tên Ký tên (Ghi rõ h , tên) (Ghi rõ h , tên) T nh/thành ph : TH NG KÊ M u TP/HG-TK.3A
 7. Huy n/qu n : V T CH C C A T HOÀ GI I CƠ S Xã/phư ng: (Tính đ n h t tháng……….năm 200….) STT Đơn S T ng T ng Thành ph n t hoà gi i Gi i tính Đ tu i Trình đ văn hoá Trình đ chuyên môn v thôn, s T s hoà t dân hoà gi i Trư ng Bí thư Ban H i H i Đoàn H i H i Già Thành Nam N Dư i T T T Ti u THCS THPT Trung h c Cao đ ng Đ ih c ph và gi i viên thôn, t chi b công Ph Nông Thanh C u Ngư i làng, ph n 30 30 45 55 h c và trên tương trư ng tác n dân niên chi n cao ch c khác dư i dư i tr đ ih c đương dân ph MT binh tu i s c 45 55 lên và tôn Lu t Khác Lu t Khác Lu t Khác tương giáo đương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 Ngư i l p b ng th ng kê Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 Ký tên TM.UBND (Ghi rõ h , tên) Ký tên (Ghi rõ h tên) T nh/thành ph : TH NG KÊ M u TP/HG-TK.3B Huy n/qu n : V K T QU HÒA GI I C A T HOÀ GI I CƠ S
 8. Xã/phu ng: (T tháng…....năm…..…..đ n h t tháng…….năm 200….) STT Đơn v S v , vi c nh n hoà gi i K t qu hoà gi i S v , S v , Ghi chú vi c vi c Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng S v , vi c hoà gi i thành S v , đang hư ng s nhân đai trư ng v c s vi c Dân Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng T l hoà d n và gia khác hoà s nhân đai trư ng v c s %s gi i chuy n đình gi i cơ quan và khác v , không ch c gia vi c thành đình hòa năng gi i gi i thành quy t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 Đ a danh, ngày…….. tháng….... năm 200 Ngư i l p b ng th ng kê TM.UBND Ký tên Ký tên (Ghi rõ h , tên) (Ghi rõ h , tên) T nh/thành ph : TH NG KÊ M u TP/THG-TK.4A
 9. Huy n/qu n: V T CH C C A T HOÀ GI I CƠ S Xã/phư ng: (Tính đ n h t tháng……năm 200….) Thôn/t dân ph : T hoà gi i: T ng Thành ph n t hoà gi i Gi i tính Đ tu i Trình đ văn hoá Trình đ chuyên môn s t viên Trư ng Bí Ban H i H i Đoàn H iC u H i Già Thành Nam N Dư i T 30 T 45 T Ti u THCS THPT Trung h c Cao đ ng Đ i h c và T hoà thôn,t thư công Ph Nông Thanh chi n Ngư i làng, ph n 30 dư i45 dư i 55 h c trên đ i h c gi i trư ng chi tác n dân niên binh cao tu i ch c khác 55 tr dân ph b M t s c lên Lu t Khác Lu t Khác Lu t Khác và tương tr n tôn đương giáo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C ng Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 T trư ng T hoà gi i Ký tên (Ghi rõ h , tên) T nh/thành ph : TH NG KÊ M u TP/THG-TK.4B Huy n/qu n: V K T QU HOÀ GI I C A T HOÀ GI I CƠ S Xã/phư ng: (T tháng…....năm…....đ n h t tháng……năm 200….) Thôn/t dân ph : T hoà gi i: S v , vi c nh n hoà gi i K t qu hoà gi i S v , S v , Ghi chú vi c vi c Dân s Hôn Đ t Môi Lĩnh T ng S v , vi c hoà gi i thành S v , đang hư ng nhân đai trư ng v c s vi c hoà d n và gia khác hoà gi i Dân Hôn Đ tđai Môi Lĩnh T ng Đ tt gi i chuy n cơ đình không s nhân trư ng v c s l %s quan ch c
 10. và gia khác v , vi c thành năng gi i đình hoà gi i quy t thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 T trư ng T hoà gi i Ký tên (Ghi rõ h , tên) T nh thành ph : S THEO DÕI K T QU TP/THG-TK.4C Huy n/qu n: HO T Đ NG HOÀ GI I C A T HOÀ GI I CƠ S Xã/phư ng: (T tháng…....năm…..…..đ n h t tháng……năm 200….) Thôn/…..: T hoà gi i: STT Ngày, Lĩnh v c hoà gi i Các bên đư c hoà Ngư i Ngư i Ngày, Ngày, K t qu hoà gi i Ghi chú tháng, năm (N i dung tranh gi i có liên hoà gi i tháng, tháng, nh n v , ch p: dân s , Hôn quan ho c năm ti n năm k t vi c hoà nhân gia đình, đ t Bên A Bên B đ nv , nh ng hành thúc hoà Hoà gi i thành Hoà gi i Đã thanh gi i đai…) Ghi tóm t t n i (H , tên, Thông vi c hoà thành hoà gi i gi i (Ghi Tóm t t K t qu không toán ti n dung v , vi c đ a ch , tin và gi i (H , viên thành b i ngh Truy n rõ s l n n i dung th c hi n (hư ng dư ng tên, đ a tham gia hoà gi i) tho n i dung nghi p) thông gi i (n u có) ch , ngh hoà gi i thu n tho (H , tên, quy t nghi p) thu n đ a ch , ti p) ngh nghi p) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 11. Đ a danh, ngày…….. tháng….. năm 200 T trư ng T hoà gi i Ký tên (Ghi rõ h , tên)
Đồng bộ tài khoản