Quyết định số 968/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 968/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 968/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 968/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 968/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U NG, B NHI M ÔNG NGUY N H U CHÍ GI CH C TH TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 5982-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6 năm 2009; Xét báo cáo c a Ban cán s ng B Tài chính t i văn b n s 250/CV-BCS ngày 28 tháng 5 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 2093/TTr-BNV, ngày 03 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. i u ng, b nhi m có th i h n ông Nguy n H u Chí, Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, gi ch c Th trư ng B Tài chính. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, y ban nhân dân t nh Ti n Giang và ông Nguy n H u Chí ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, các V : KTTH, HC, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản