Quyết định số 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 Số: 97/2000/QĐ-BNN-TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM THUỶ LỢI TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 24/1999/QĐ-BNN ngày 01/2/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi là tổ chức khoa học công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước. Trụ sở làm việc ở lô đất B11 nằm trong khuôn viên của Viện Khoa học Thuỷ lợi tại Hà nội. Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 2.1- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin phục vụ phát triển tài nguyên nước. 2.2- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và cung ứng các dịch vụ phần mềm phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: 3.1- Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc
  2. 3.2. Cán bộ của Trung tâm là do Viện Khoa học Thuỷ lợi điều động trong số cán bộ nằm trong biên chế hiện có của Viện (có thể bổ sung thêm biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ). Trung tâm có thể sử dụng cán bộ hợp đồng dài hạn và ngắn hạn để thực hiện nhiệm vụ, chi phí tiền lương và các chế độ khác Trung tâm tự giải quyết. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện trưỏng Viện Khoa học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này sau 15 ngày, kể từ ngày ký./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT Nơi nhận: TRIỂN NÔNG THÔN - Như điều 4 THỨ TRƯỞNG - Lưu VP+TCCB Phạm Hồng Giang
Đồng bộ tài khoản