Quyết định số 97/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 97/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3392/KH T-TH ngày 27 tháng 8 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Ch p thu n cho Làng ngh qu n 5 thu c y ban nhân dân qu n 5 vay không lãi t ngân sách thành ph 10 (mư i) t ng, trong th i h n 05 (năm) năm k t ngày gi i ngân, th c hi n d án u tư xây d ng cơ s v t ch t t i xã Phư c Bình, huy n Long Thành, t nh ng Nai. i u 2.- S Tài chánh-V t giá chuy n y thác s ti n trên cho Qu u tư Phát tri n ô th thành ph th c hi n h p ng cho Làng ngh qu n 5 vay. Qu u tư Phát tri n ô th thành ph không tính phí y thác i v i h p ng này và có trách nhi m theo dõi, qu n lý thu h i cho ngân sách thành ph theo quy nh. i u 3.- Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 ch o Giám c Làng ngh qu n 5 có trách nhi m th c hi n úng theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; qu n lý s d ng v n úng m c ích và hoàn tr v n vay cho ngân sách thành ph úng th i h n. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 và Giám c Làng ngh qu n 5 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - y ban nhân dân thành ph PH - VPH -UB : PVP/ T, VX, TM CH TNCH - Các T VX, DA, TM, TH (2b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản