Quyết định số 97/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 97/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 97/2003/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HÀ N I N NĂM 2010 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999, Thông tư s 09/2000/TT-BKH ngày 02/8/2000 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n qu n lý các d án quy ho ch; Căn c Quy t nh s 60/2002/Q -TTg ngày 13/5/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i; Căn c Quy t nh s 4312/Q -UB ngày 15/10/1999 c a UBND Thành ph v vi c xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i Hà N i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Quy ho ch t i thông báo s 285/TB-KH& T ngày 27/11/2002 v vi c th m nh vòng II d án Quy ho ch phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i n năm 2010 và công văn s 2378/L TBXH/KHTC ngày 22/7/2003 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i v vi c góp ý phê duy t quy ho ch phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i n năm 2010; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 820/TTr-KH& T ngày 01/8/2003, QUY T NH i u 1: Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i n năm 2010 theo nh ng n i dung ch y u sau ây: I- QUAN I M PHÁT TRI N: 1. Gi v ng m c tiêu và nh hư ng xã h i ch nghĩa, M c tiêu chính sách xã h i ph i g n li n v i m c tiêu phát tri n kinh t , m b o công b ng xã h i, th hi n tính ưu vi t c a Ch nghĩa xã h i . Các m c tiêu phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i ph i m b o g n li n, phát tri n ng b và phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i ã ư c Chính ph phê duy t và các Quy ho ch khác có liên quan. 2. Nâng cao ch t lư ng và khai thác, s d ng có hi u qu ngu n nhân l c; thu hút nhân tài, tăng nhanh ngu n nhân l c có ch t lư ng cao áp ng quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa c a
  2. Th ô. Khuy n khích làm giàu h p pháp i ôi v i gi m nghèo, thu h p d n kho ng cách chênh l ch gi a n i thành và ngo i thành, gi a các t ng l p dân cư. 3. m b o th c hi n t t chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; tăng cư ng công tác b o tr xã h i, h n ch và y lùi các t n n xã h i nh m xây d ng Th ô Hà N i Văn minh - Thanh l ch - Hi n i. 4. y m nh xã h i hóa vi c gi i quy t các v n xã h i b c xúc như: lao ng, vi c làm, ào t o ngh , xóa ói gi m nghèo và phòng ch ng t n n xã h i. Xây d ng các cơ ch , chính sách, mô hình qu n lý phù h p huy ng nhân dân, các t ch c, oàn th trong và ngoài nư c tham gia công tác xã h i. 5. M r ng quan h h p tác, h i nh p qu c t và khu v c trong lĩnh v c công tác xã h i, ào t o ngh , gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo và phòng ch ng t n n xã h i trao i kinh nghi m, ph i h p hành ng, tìm ki m th trư ng nh m nâng cao hi u qu công tác c a ngành. II. M C TIÊU PHÁT TRI N: 1. M c tiêu t ng quát: Gi i quy t t t các v n xã h i, làm lành m nh, trong s ch môi trư ng xã h i nh m n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i và b o m tính công b ng xã h i, góp ph n thúc y nhanh t c phát tri n kinh t ; Th c hi n m c tiêu xây d ng Th ô Hà N i Văn minh-Thanh l ch-Hi n i và tr thành m t Trung tâm ngày càng có uy tín trong khu v c, x ng áng v i danh hi u " Th ô anh hùng" 2. M c tiêu c th : 2.1 V lao ng - vi c làm: - Gi m t l th t nghi p khu v c thành th xu ng 4,5-5,5% và nâng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn lên 90% vào năm 2010. - Cơ c u lao ng gi a d ch v - công nghi p - nông nghi p n năm 2010 t t l như sau: 54% - 31% - 15% - Lao ng ư c b trí vi c làm giai o n 2001 - 2005 là 1,35 - 1,45 tri u ngư i. Lao ng ư c b trí vi c làm giai o n 2006 - 2010 là 1,45 - 1,57 tri u ngư i. Bình quân hàng năm gi i quy t vi c làm cho 60 - 65 v n ngư i trong giai o n năm 2001 - 2005 và 70 - 75 v n ngư i trong giai o n 2006 - 2010. - Xu t kh u lao ng và chuyên gia trong giai o n 2003 - 2005 t 5000 n 7000 ngư i/năm và giai o n 2006 - 2010 t 8000 n 10000 ngư i/năm (s có h kh u Hà N i), tăng m nh t l lao ng k thu t và chuyên gia. 2.2 V ào t o ngh :
  3. - Nâng t l lao ng qua ào t o n năm 2005 là 44-48% và n năm 2010 là 60-65%. Trong ó t l ào t o ngh so v i lao ng ư c ào t o là 54%. - Tăng t tr ng lao ng k thu t, công nhân lành ngh trong t ng ngu n nhân l c c a Th ôt 16,5% hi n nay lên kho ng 25-30% vào năm 2010. - Nâng t l lao ng ào t o ngh dài h n trên t ng s lao ng ào t o ngh lên 40% năm 2005 và 50% năm 2010. 2.3 V th c hi n chính sách i v i ngư i có công v i cách m ng: - T ch c t t vi c thi hành Pháp l nh v ngư i có công v i cách m ng, m b o 100% ngư i có công v i cách m ng có m c s ng m c trung bình tr lên so v i m c s ng c a dân cư a phương. - n năm 2010 hoàn thành 100% vi c h tr nhà cho gia ình chính sách v i m c bình quân 10m²/ngư i. - 100% xã, phư ng làm t t công tác thương binh li t s và ngư i có công, con em gia ình chính sách ư c quan tâm h tr v ào t o, gi i quy t vi c làm. 2.4 V gi m nghèo: - Gi m t l h nghèo xu ng 1% vào cu i năm 2004 theo chu n hi n t i c a Thành ph . - Th c hi n nâng chu n quy nh h nghèo vào năm 2005. - B o m 100% ngư i nghèo ư c c p th b o hi m y t , mi n h c phí và các kho n óng góp cho h c sinh nghèo. 2.5 V b o tr xã h i: - Ngư i già cô ơn không nơi nương t a, tr em m côi không ngu n nuôi dư ng, ngư i tàn t t n ng trong các gia ình nghèo u ư c chăm sóc và hư ng chính sách tr giúp thư ng xuyên, ư c h tr trong h c t p, t o vi c làm, hòa nh p c ng ng. - Gi i quy t cơ b n tình tr ng ngư i lang thang, c bi t là tình tr ng tr em lang thang. - Ch ng m b o c u tr t xu t cho nhân dân khi x y ra thiên tai, h a ho n và r i ro khác. 2.6 V phòng ch ng các T n n xã h i: + V phòng ch ng t n n ma túy: - Tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma túy và qu n lý sau cai nghi n ma túy: B o m cơ b n s ngư i nghi n ma túy có h sơ qu n lý ư c cai nghi n dư i m i hình th c.
  4. Trong ó cai nghi n và giáo d c t p trung trên 8000 ngư i vào năm 2005 và 12000 ngư i vào năm 2010. Ngăn ch n t i m c th p nh t s ngư i nghi n m i, không phát sinh s ngư i nghi n m i trong h c sinh, sinh viên và công ch c Nhà nư c. Gi m t l tái nghi n xu ng còn 60% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. Xây d ng 60% s phư ng, xã không có t i ph m và ngư i nghi n ma túy. + V phòng ch ng t n n m i dâm: - Phòng ng a, ngăn ch n và t ng bư c y lùi t n n m i dâm trên a bàn Thành ph . Không có t n n m i dâm trong tu i v thành niên, h c sinh và sinh viên. n năm 2005 gi m cơ b n t n n m i dâm a bàn tr ng i m, các t i m m i dâm có t ch c. - u tranh tri t phá h n ch n m c th p nh t các nhóm m i dâm và các hành vi buôn bán ph n , tr em vì m c ích m i dâm. - Giáo d c, ch a b nh cho 100% gái m i dâm có h sơ qu n lý. 2.7 V d ch v tang l : - T ch c t t d ch v mai táng ph c v nhân dân Th ô. - Xây d ng cơ s v t ch t b o m công tác tang l c a Th ô ngày càng văn minh, trang tr ng, hi n i và áp ng ư c yêu c u phát tri n ô th c a Thành ph . 2.8 Các m c tiêu khác: - Xây d ng i ngũ cán b qu n lý và công ch c chuyên trách ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i Hà N i g m 03 kh i: Kh i qu n lý Nhà nư c, kh i s nghi p và kh i s n xu t kinh doanh có trình chuyên môn cao, t chu n hóa. n năm 2010 nâng t l cán b , công ch c làm công tác qu n lý, chuyên môn nghi p v 95% có trình i h c, trên i h c và 100% xã, phư ng có cán b chuyên trách công tác lao ng thương binh và xã h i. - Nâng cao năng l c ho t ng và kh năng áp ng nhu c u b ng vi c i m i trang thi t b , th c hi n tin h c hóa các khâu qu n lý c a Ngành. Thư ng xuyên ào t o và ào t o l i, th c hi n tiêu chu n hóa và chuyên nghi p hóa cán b , công ch c c a Ngành. - a d ng hóa, xã h i hóa các ho t ng lao ng, thương binh và xã h i. Huy ng m i ngu n l c cho công tác lao ng thương binh và xã h i. T o th và l c cho Ngành ch ng h i nh p qu c t tăng cư ng kh năng gi i quy t các v n xã h i. III. CÁC GI I PHÁP CƠ B N TH C HI N QUY HO CH: 1. Gi i pháp chung: 1.1 Xây d ng h th ng các chính sách và cơ ch th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i:
  5. - Xây d ng cơ ch chính sách nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c trên a bàn v công tác lao ng thương binh và xã h i. Hoàn thi n ch c năng nhi m v , ki n toàn, s p x p l i b máy các c p nh m áp ng nhu c u phát tri n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. - Xây d ng nhóm chính sách nâng cao ch t lư ng, s d ng có hi u qu ngu n nhân l c c a Th ô: ưu tiên u tư cho giáo d c - ào t o, chú tr ng ào t o ngh . u tư cho khoa h c và công ngh . Th c hi n a d ng hóa các lo i hình ào t o. Có chính sách ưu ãi tr ng d ng nhân tài, chuy n d ch cơ c u lao ng h p lý, nâng cao năng su t lao ng, h tr các thành ph n kinh t phát tri n. Có chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng, b o tr xã h i v i các i tư ng y u th . B o m công b ng xã h i. - Xây d ng quy ch qu n lý vi c di dân t do và lao ng ngo i t nh, cơ ch phát tri n các làng ngh . Xây d ng chính sách gi i quy t i s ng và vi c làm và d y ngh cho dân cư khu v c m t t do ô th hóa. 1.2 Xã h i hóa công tác lao ng thương binh và xã h i: - Xã h i hóa công tác lao ng gi i quy t vi c làm, ào t o ngh , ưu ãi v i ngư i có công v i Cách m ng, b o tr xã h i, phòng ch ng t n n xã h i. Huy ng các ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các t ng l p nhân dân trong nư c và ngoài nư c và các t ch c Qu c t tham gia công tác Lao ng thương binh và xã h i. 1.3 Huy ng các ngu n l c th c hi n các m c tiêu c a Quy ho ch phát tri n ngành Lao ng Thương binh và xã h i: - Huy ng m i ngu n l c t Nhà nư c, t ch c xã h i, doanh nghi p, cá nhân và Tài tr qu c t cho s nghi p phát tri n lao ng - thương binh và xã h i. - Ngân sách Nhà nư c (trong ngân sách chung c a a phương) cho ngành Lao ng Thương binh và Xã h i n năm 2005 tăng 1,4 l n so v i hi n nay và tăng g p 2 l n tr lên n năm 2010. 1.4 Th c hi n l ng ghép các chương trình, d án: - Th c hi n l ng ghép các chương trình: Gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo, nư c s ch và c p i n nông thôn, phát tri n làng ngh …vv. Các chương trình phòng ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm v i Chương trình phòng ch ng t i ph m. - Th c hi n vi c ch o th ng nh t t c p Thành ph xu ng phư ng, xã trong vi c th c hi n l ng ghép các chương trình nh m t hi u qu cao. 1.5 Ki n toàn t ch c b máy, i u ki n làm vi c c a l c lư ng cán b , công ch c tham gia th c hi n Quy ho ch: - Cơ c u b máy c a Ngành t ch c theo hư ng tinh g n, m b o s thông su t theo c chi u d c và chi u ngang.
  6. - Nâng cao năng l c ho t ng và kh năng áp ng yêu c u b ng vi c i m i trang thi t b , th c hi n tin h c hóa các khâu qu n lý. y m nh th c hi n c i cách hành chính, gi m phi n hà trong vi c tri n khai các chính sách i v i các i tư ng xã h i. - V công tác cán b : rà soát, ánh giá l i i ngũ cán b , th c hi n tiêu chu n hóa và chuyên môn hóa các ch c danh. Có k ho ch ào t o, ào t o l i nâng cao năng l c cán b . 2. Gi i pháp c th c a m t s lĩnh v c tr ng tâm c a Ngành: 2.1 V ào t o ngu n nhân l c, gi i quy t vi c làm: - Chuy n d ch cơ c u lao ng theo nh p phát tri n kinh t c a Th ô theo Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i th i kỳ 2001 - 2010. Tăng cư ng u tư phát tri n s n xu t, y m nh các ngu n v n vay ưu ãi t o vi c làm. G n k t ch t ch chương trình phát tri n kinh t xã h i v i chương trình gi i quy t vi c làm. y m nh gi i quy t vi c làm t i ch b ng ngu n v n vay Qu Qu c gia gi i quy t vi c làm, t o i u ki n cho ngư i lao ng t t o vi c làm. - S p x p l i h th ng d ch v vi c làm, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các trung tâm d ch v vi c làm phù h p v i th trư ng lao ng c a Thành ph . M r ng các hình th c thông tin v th trư ng lao ng, m i trung tâm hàng năm gi i thi u vi c làm cho 3000 - 4000 ngư i. - Xây d ng cơ ch y m nh xu t kh u lao ng và chuyên gia. - Qu n lý vi c di dân t do b ng c p th và ban hành các chính sách qu n lý lao ng ngo i t nh. - Phát tri n m ng lư i cơ s d y ngh m b o t l ào t o gi a các trình phù h p v i nhu c u chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng và nh p phát tri n công ngh c a Thành ph . Chú tr ng ào t o công nhân k thu t, k thu t viên và nhân viên nghi p v có trình cao nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t . - T p trung u tư hoàn thi n nh ng trư ng hi n có theo hư ng chu n hóa, hi n i hóa nâng cao năng l c, ch t lư ng và hi u qu ào t o. Thành ph b trí qu t xây d ng m r ng các trư ng d y ngh nâng cao công su t; Ưu tiên u tư trang thi t b , biên so n, c i ti n giáo trình nâng cao ch t lư ng d y ngh . + u tư xây d ng m i 3 trư ng d y ngh k thu t cao, m i trư ng có quy mô kho ng 3000 h c sinh. + Th c hi n liên k t v i các doanh nghi p, các cơ s khoa h c trong ào t o ngh , g n d y ngh v i gi i thi u vi c làm. B túc nâng cao tay ngh cho ngư i lao ng. 2.2 V th c hi n chính sách ngư i có công:
  7. - T p trung gi i quy t d t i m nh ng v n t n ng c a chi n tranh, hoàn thành vi c ti p nh n h sơ g c c a thương binh, li t s và ngư i có công theo chương trình c a B Lao ng Thương binh và Xã h i. - Th c hi n t t ch nuôi dư ng thương binh n ng và ngư i có công. C i t o nâng c p 02 Trung tâm nuôi dư ng thương binh n ng và ngư i có công hi n có. Xây d ng thêm 02 cơ s i u dư ng ngư i có công. - Quy ho ch nâng c p nghĩa trang và m li t s , 2.3 V xóa nghèo: - T p trung ngu n l c và h tr ngân sách hoàn thành xóa nghèo theo tiêu chu n hi n t i c a Thành ph vào năm 2004. - Năm 2005 xây d ng chu n nghèo m i c a Thành ph và th c hi n các gi i pháp sau: + Ưu tiên u tư ngân sách xây d ng các công trình h t ng thi t y u cho các huy n, xã có t l h nghèo còn cao. + y m nh vi c th c hi n vay v n ưu ãi xóa ói gi m nghèo, 100% h nghèo có s c lao ng, có nhu c u ư c vay v n s n xu t, kinh doanh, d ch v …nh m thoát nghèo. + Ưu tiên h tr ngân sách ào t o ngh , t o vi c làm, xu t kh u lao ng cho lao ng nghèo, hư ng d n cách làm ăn cho ngư i nghèo. + C p th b o hi m y t cho ngư i nghèo, v n ng ngư i nghèo th c hi n t t chính sách Dân s - K ho ch hóa gia ình. + Xây d ng cơ s nuôi dư ng ngư i già không ngu n nuôi dư ng, tr c p thư ng xuyên cho các h nghèo di n chính sách, di n tàn t t m au không có kh năng thoát nghèo. 2.4 V Phòng ch ng t n n xã h i ma túy và m i dâm: - Ph i h p v i các ngành h u quan u tranh phòng, ch ng các t i ph m v ma túy và ki m soát ti n ch t ma túy. y m nh công tác ki m soát nh m ngăn ch n vi c buôn bán, v n chuy n và tàng tr trái phép ch t ma túy. - Thông tin, tuyên truy n, giáo d c phòng ch ng ma túy, m i dâm; c bi t là trong thanh thi u niên, h c sinh. Xây d ng xã phư ng, a bàn dân cư, cơ quan, trư ng h c không có t n n xã h i g n v i cu c v n ng " Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa ". - Xóa b tri t các t i m v ma túy. Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, x lý nghiêm các t i v m i dâm.
  8. - Xây d ng các Trung tâm giáo d c ch a tr cai nghi n và t ch c t t công tác cai nghi n, qu n lý t t ngư i nghi n t i gia ình, c ng ng. m b o n năm 2005 có trên 8000 ch cai nghi n ma túy t p trung. Nâng cao ch t lư ng giáo d c, ch a tr c a Trung tâm giáo d c lao ng xã h i II; chú tr ng d y ngh , t o vi c làm tái hòa nh p c ng ng cho gái m i dâm. - Tăng cư ng h p tác trong nư c và Qu c t trong công tác phòng ch ng ma túy, s d ng có hi u qu qu phòng ch ng ma túy. i u 2: T ch c th c hi n quy ho ch: * S Lao ng Thương binh và Xã h i có nhi m v : - Công b công khai quy ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a quy ho ch này, t ch c xây d ng các chương trình m c tiêu, án và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i c a Th ô. Ph i h p v i S Giáo d c & ào t o, các s ngành liên quan và các c p th c hi n k ho ch phát tri n ào t o ngh phù h p v i quy ho ch phát tri n giáo d c ào t o Th ô. - Ch trì xây d ng trình Thành ph ban hành các cơ ch , quy ch phù h p các quy nh c a Nhà nư c th c hi n quy ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và ngoài nư c, ch ng khai thác các ti m năng, ngu n l c th c hi n t t các m c tiêu phát tri n và nh hư ng c a quy ho ch này. - Xây d ng danh m c các d án u tư ch y u n năm 2005, năm 2010 trình UBND Thành ph phê duy t t ch c tri n khai th c hi n. - Theo dõi, hư ng d n, ki m tra, giám sát, t ng h p tình hình và ch o th c hi n quy ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh quy ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c a Thành ph và c nư c. * S K ho ch & u tư: Ph i h p v i S Lao ng Thương binh & Xã h i hư ng d n các ngành và các c p ưa các m c tiêu quy ho ch phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i vào k ho ch phát tri n kinh t xã h i hàng năm c a Ngành và a phương, ph i h p v i s Tài chính - V t giá b trí ngân sách và huy ng các ngu n tài tr cho các d án u tư phát tri n ngành Lao ng Thương binh và Xã h i. - Ph i h p v i S Lao ng Thương binh và Xã h i xây d ng cơ ch chính sách tri n khai t t công tác xã h i hóa trong lĩnh v c lao ng thương binh và xã h i.
  9. * S Tài chính v t giá: ch trì, ph i h p v i các S : K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh & Xã h i xác nh t l ngân sách hàng năm chi cho các công tác c a Ngành Lao ng Thương binh và Xã h i m b o th c hi n quy ho ch, hoàn thi n cơ ch tài chính và ch qu n lý tài chính cho d y ngh và các công tác xã h i khác. Ph i h p v i S Lao ng Thương binh và Xã h i xây d ng cơ ch chính sách tri n khai t t công tác xã h i hóa trong lĩnh v c lao ng thương binh và xã h i. * Ban T ch c chính quy n Thành ph : ph i h p v i s Lao ng - Thương binh và Xã h i, c ng c t ch c b máy, xây d ng cơ ch , chính sách phù h p i v i cán b ngành Lao ng Thương binh và Xã h i và t p th , cá nhân tham gia công tác xã h i hóa. * Công an Thành ph : ch trì và ph i h p v i S Lao ng Thương binh và Xã h i, S Y t , Văn phòng Ban ch o phòng ch ng AIDS th c hi n chương trình phòng ch ng ma túy và chương trình phòng ch ng m i dâm. * Các s , ngành ch c năng khác c a Thành ph : có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n S Lao ng Thương binh và Xã h i trong quá trình th c hi n quy ho ch. Các ơn v giáo d c ào t o ngh c a Trung ương óng trên a bàn Thành ph có trách nhi m cùng S Lao ng Thương binh và Xã h i th c hi n t t m c tiêu c a quy ho ch. * UBND các qu n, huy n, xã, phư ng: căn c vào m c tiêu, ch tiêu quy ho ch ngành Lao ng Thương binh và Xã h i t ch c xây d ng k ho ch hàng năm và ch o các ơn v tr c thu c th c hi n t t quy ho ch. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i, Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - TT Thành y - TT H NDTP K/T. CH T CH - Các B : L TB&XH, PHÓ CH T CH GD& T, KH& T - /c ch t ch UBND TP - Các /c PCT UBND TP - Như i u III - Các s , ngành ghi t I i u 2 - Vi n NCPTKTXHHN - CVVP, các t CV,TH - Lưu Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản