Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ----- --------- S : 97/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C C P CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ban hành i u l b o v th c v t và i u l qu n lý thu c b o v th c v t; Căn c Lu t Doanh nghi p năm 2005 và Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t". Ban hành kèm theo Quy t nh này 07 Ph l c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, bãi b Quy t nh s 91/2002/Q -BNN ngày 11/11/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy nh v vi c c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, th trư ng các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY NNH V VI C C P CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T . (Ban hành theo Quy t nh s 97 /2008/Q - BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Khái ni m Ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t (sau ây g i là ch ng ch hành ngh ) là văn b n do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p cho cá nhân có trình chuyên môn ngh nghi p hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t. i u 2. i tư ng ư c c p ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh ch c p cho cá nhân không c p cho t ch c. 2. i v i doanh nghi p (công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân) và h p tác xã có ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t thì nh ng ngư i sau ph i có ch ng ch hành ngh : a) Ngư i tr c ti p i u hành ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t t i các nhà máy, các xư ng. b) Giám c ho c T ng giám c công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân. Các thành viên công ty h p danh. c) Ngư i ng u chi nhánh ho c c p phó c a ngư i ng u chi nhánh c a doanh nghi p.
 3. d) M t trong nh ng ngư i qu n lý cơ s buôn bán thu c b o v th c v t t i c a hàng i lý c a doanh nghi p, h p tác xã làm d ch v b o v th c v t 3. i v i c a hàng buôn bán thu c t i m t a i mc nh thì ngư i tr c ti p qu n lý c a hàng ph i có ch ng ch hành ngh . i u 3. Th m quy n, trách nhi m c p ch ng ch hành ngh Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Chi c c B o v th c v t) là cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh . Chi c c B o v th c v t ch u trách nhi m ti p nh n, thNm nh h sơ và làm th t c c p ho c gia h n ch ng ch hành ngh . Th i h n xét c p và gia h n ch ng ch hành ngh là 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p ngư i xin c p ch ng ch hành ngh t i nh ng vùng xa xôi, h o lánh ho c nh ng vùng mà vi c i l i g p nhi u khó khăn (ph i g i h sơ qua các Tr m b o v th c v t huy n) thì th i h n là 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . N u vì lý do nào ó mà không c p ch ng ch hành ngh , Chi c c B o v th c v t ph i tr l i b ng văn b n.cho ngư i xin c p. i u 4. Ph m vi, th i h n, m u ch ng ch hành ngh và phí, l phí c p ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh ch có giá tr hành ngh trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã c p. 2. Th i h n c a ch ng ch hành ngh là 03 năm, k t ngày c p. Khi h t th i h n ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i làm th t c ư c gia h n ch ng ch hành ngh . N u ch ng ch hành ngh quá th i h n 01 tháng mà ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh không làm th t c gia h n s không ư c Chi c c B o v th c v t gia h n ch ng ch hành ngh . Trong trư ng h p c bi t như ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh b m au, g p thiên tai, tai n n và có xác nh n c a chính quy n a phương nơi cư trú thì th i h n ư c kéo dài nhưng không vư t quá 03 tháng. N u b m t ch ng ch hành ngh , ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i báo ngay cho Chi c c B o v th c v t nơi c p và làm th t c xin c p l i. 3. Ch ng ch hành ngh ư c c p theo m u th ng nh t trong c nư c (Ph l c 4, 5). 4. Ngư i ư c c p và gia h n ch ng ch hành ngh ph i n p phí, l phí theo qui nh c a pháp lu t. i u 5. i u ki n kinh doanh Ch ng ch hành ngh là m t trong các i u ki n ăng ký kinh doanh. T ch c, cá nhân ư c quy n ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c buôn bán thu c b o v th c v t k t khi có các i u ki n quy nh t i i u 7, i u 16 c a
 4. i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N - CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph và ph i b o m các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng s thay th cho Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c b o v th c v t ư c quy nh t i Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n i u 6. Hành vi nghiêm c m 1. Cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh ; 2. S d ng ch ng ch hành ngh vào m c ích khác. 3. TNy xoá ho c s a ch a ch ng ch hành ngh . Ngư i có ch ng ch hành ngh khi có nh ng hành vi vi ph m nói trên s b x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương II CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T i u 7. i u ki n c p ch ng ch hành ngh i u ki n c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t theo qui nh t i i u 8 i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph i u 8. Th t c c p và gia h n ch ng ch hành ngh 1. H sơ ngh c p ch ng ch hành ngh : a) ơn xin c p ch ng ch hành ngh (Ph l c 1); b) B n sao h p pháp văn b ng chuyên môn v hoá h c ho c nông h c (ngành tr ng tr t, b o v th c v t) t i h c tr lên; c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c doanh nghi p qu n lý ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh ; d) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p và có giá tr trong th i h n 06 tháng k t ngày c p; ) 03 nh chân dung c 4 cm x 6 cm . 2. H sơ ngh gia h n ch ng ch hành ngh : a) ơn ngh gia h n ch ng ch hành ngh (Ph l c 1);
 5. b) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p và có giá tr trong th i h n 06 tháng k t ngày c p; c) Gi y ch ng nh n ã tham d các l p t p hu n b i dư ng ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c B o v th c v t t ch c. N u ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh không tham d các l p t p hu n thì khi ch ng ch hành ngh h t h n ph i làm th t c c p theo qui nh t i kho n 1 c a i u này. Chương III CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T i u 9. i u ki n c p ch ng ch hành ngh i u ki n c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t theo qui nh t i i u 17 i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph . i u 10. Th t c c p và gia h n ch ng ch hành ngh 1. H sơ ngh c p ch ng ch hành ngh : a) ơn xin c p ch ng ch hành ngh (Ph l c 2, 3); b) B n sao h p pháp b ng t t nghi p trung c p nông, lâm nghi p tr lên (chuyên ngành tr ng tr t, b o v th c v t, sinh h c) ho c gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t do Chi c c B o v th c v t c p; c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c doanh nghi p qu n lý ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh ; d) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p và có giá tr trong th i h n 06 tháng k t ngày c p; ) Có 03 nh chân dung c 4 cm x 6 cm. 2. H sơ ngh gia h n ch ng ch hành ngh : a) ơn ngh gia h n ch ng ch hành ngh (Ph l c 2,3); b) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p và có giá tr trong th i h n 06 tháng k t ngày c p; c) Gi y ch ng nh n ã tham d các l p t p hu n b i dư ng ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c B o v th c v t t ch c. N u ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh không tham d các l p t p hu n thì khi ch ng ch hành ngh h t h n ph i làm th t c c p theo qui nh t i kho n 1 c a i u này. i u 11. Quy nh v chương trình h c và c p gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t
 6. 1. Chương trình l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t. a) N i dung: - Các văn b n pháp lu t v B o v và ki m d ch th c v t có liên quan n thu c b o v th c v t. - Các văn b n pháp lu t v Thương m i có liên quan n ho t ng kinh doanh thu c b o v th c v t. - Các văn b n pháp lu t v X ph t vi ph m hành chính có liên quan n thu c b o v th c v t. - Các văn b n pháp lu t, các quy nh b o m ch t lư ng, v sinh an toàn nông s n th c phNm trong s n xu t và tiêu dùng có liên quan n lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t - Ki n th c cơ b n v các lo i d ch h i, thu c b o v th c v t, các phương pháp phòng tr , s d ng thu c b o v th c v t, nh hư ng c a thu c b o v th c v t n môi trư ng và s c kho con ngư i. - Các qui nh v an toàn trong lưu thông, cung ng, b o qu n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t. Hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t an toàn, hi u qu . - i th c t . b) Th i gian h c là 03 tháng (tương ương v i 12 tu n) Chi c c B o v th c v t t ch c ho c ph i h p v i các trư ng chuyên nghi p trên a bàn t ch c l p h c theo úng chương trình nêu t i i m a, kho n 1 i u này. Sau th i gian h c, Chi c c B o v th c v t t ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t (Ph l c 6). 2. Gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t có giá tr trên ph m vi toàn qu c và có th i h n 03 năm k t ngày c p. Chương IV TRÁCH NHI M THI HÀNH i u 12. Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh có nghĩa v hành ngh theo úng n i dung c a ch ng ch hành ngh ã ư c c p, tham gia các l p t p hu n b i dư ng ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c B o v th c v t t ch c nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng thu c b o v th c v t, là cơ s cho vi c gia h n ch ng ch hành ngh .
 7. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i liên h và báo cáo n i dung ho t ng khi Chi c c B o v th c v t ã c p ch ng ch hành ngh yêu c u. Khi chuy n a i m kinh doanh ph i thông báo b ng văn b n cho Chi c c bi t. i u 13. Trách nhi m c a Chi c c B o v th c v t Chi c c B o v th c v t có trách nhi m t ch c ho c ph i h p t ch c các l p t p hu n b i dư ng ki n th c chuyên môn, ph bi n, c p nh t các văn b n pháp lu t m i v thu c b o v th c v t, các quy nh pháp lu t khác có liên quan m i ư c ban hành và c p Gi y ch ng nh n (Ph l c 7). Gi y ch ng nh n này là i u ki n Chi c c B o v th c v t gia h n ch ng ch hành ngh . Trong th i h n 10 ngày k t ngày c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t, Chi c c B o v th c v t ph i g i b n photo toàn b h sơ c p ch ng ch hành ngh v C c B o v th c v t theo dõi. Chi c c ph i lưu gi h sơ và l p s theo dõi vi c c p ch ng ch hành ngh . Hàng quý, hàng năm có báo cáo g i C c B o v th c v t. i u 14. Trách nhi m c a C c B o v th c v t C c B o v th c v t có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, t ch c thanh tra, ki m tra các Chi c c B o v th c v t trong vi c c p ch ng ch hành ngh ./. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- ƠN NGHN C P VÀ GIA H N CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T Kính g i : Chi c c b o v th c v t ( t nh, thành ph ) ................. H và tên (Vi t ch in): ........................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .................................. T i ..................................................... Ch c v : ....................................................................................................................
 8. ơn v công tác: ........................................................................................................ S ch ng minh thư nhân dân ……………Ngày c p …………Nơi c p…………… Trình chuyên môn: ............................................................................................... ã t t nghi p i h c: ............................................................................................... S b ng .................................................... Ngày c p ................................................ a ch cơ s s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t: .......... ..................................................................................................................................... Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các qui nh c a pháp lu t v s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t, n u vi ph m tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý chuyên ngành và pháp lu t. ......................., ngày.... tháng.... năm 200.... Xác nh n chính quy n a phương Ngư i ngh nơi m sơ s ho c c a lãnh o ơn v (1) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) (1) Xác nh n c a chính quy n a phương i v i doanh nghi p chuNn b thành l p PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- ƠN NGHN C P VÀ GIA H N CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T
 9. (dùng cho c a hàng buôn bán thu c BVTV) Kính g i : Chi c c b o v th c v t ( t nh, thành ph ) ................. H và tên (Vi t ch in): ............................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .................................. T i ..................................................... H khNu thư ng trú: …………………………………………………...................... S ch ng minh thư nhân dân ……………Ngày c p …………Nơi c p…………… ã t t nghi p ( i h c, trung c p nông lâm nghiêp, l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t) ......................................................................................................... Nơi c p ............................................ ........Ngày c p ................................................. a ch c a hàng: ....................................................................................................... Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các qui nh c a pháp lu t v buôn bán thu c b o v th c v t, n u vi ph m tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý chuyên ngành và pháp lu t. Xác nh n c a chính quy n a phương nơi ......................., ngày tháng năm 200 ăng ký a i m bán thu c Ngư i ngh (ghi rõ ng ý hay không ng ý v a i m) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- ƠN NGHN C P VÀ GIA H N CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T
 10. (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thu c BVTV) Kính g i : Chi c c b o v th c v t ( t nh, thành ph ) ................. H và tên (Vi t ch in): ............................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .................................. T i ..................................................... Ch c v : .................................................................................................................... ơn v công tác: ........................................................................................................ S ch ng minh thư nhân dân ……………Ngày c p …………Nơi c p…………… ã t t nghi p ( i h c, trung c p nông lâm nghiêp, l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t) ......................................................................................................... Nơi c p ......................................................... Ngày c p ........................................... a ch tr s : ............................................................................................................ Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các qui nh c a pháp lu t v buôn bán thu c b o v th c v t, n u vi ph m tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý chuyên ngành và pháp lu t. Xác nh n c a chính quy n a phương ......................., ngày tháng năm 200 v a i m tr s Ngư i ngh (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M U CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T - Bìa c ng, m t ngoài m u xanh lá cây, m t trong m u tr ng - Kích thư c: 14 cm x 21 cm M t trong (n n tr ng, hoa văn màu vàng nh t, ch en)
 11. S NÔNG NGHI P & PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT CHI C C B O V TH C V T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T C p cho ông (Bà): .................................................................... Năm sinh: ................................................................................. nh màu Ch hi n nay: ......................................................................... 4 x 6 B ng c p chuyên môn: ............................................................. Nơi c p:....................................................................................... S b ng: .............................. Năm t t nghi p .......................... Ch ng ch có giá tr n ngày .......... tháng ........ năm ............. .............., ngày ..... tháng ...... năm ..... S :............. CHI C C TRƯ NG (ký tên, óng d u)
 12. M t ngoài (n n xanh lá cây, ch en) GIA H N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ngày ......tháng...... năm............. n c l p - T do - H nh phúc ngày ....... tháng........ năm.......... ------------ ................ngày..... tháng...... năm........ (Ký tên óng d u) T ngày ......tháng...... năm............. n ngày ....... tháng........ năm.......... CH NG CH HÀNH NGH ................ngày..... tháng...... năm........ S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T (Ký tên óng d u) PH L C 5
 13. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M U CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T - Bìa c ng, m t ngoài m u xanh da tr i, m t trong m u tr ng - Kích thư c: 14 cm x 21 cm M t trong (n n tr ng, hoa văn vàng nh t, ch en) S NÔNG NGHI P & PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT CHI C C B O V TH C V T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T C p cho ông (Bà): ................................................................... Sinh ngày: ............................... ....T i...................................... nh màu Ch hi n nay: ....................................................................... 4 x 6 Trình chuyên môn: .............................................................. C p ngày: ....................................T i ...................................... Ch ng ch có giá tr n ngày .......... tháng ........ năm ..........
 14. .............., ngày ..... tháng ...... năm .... S :............... CHI C C TRƯ NG (ký tên, óng d u) M t ngoài (n n xanh da tr i, ch en) GIA H N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ngày ......tháng...... năm............. n c l p - T do - H nh phúc ngày ....... tháng........ năm.......... ----------- .................ngày..... tháng...... năm........ (Ký tên óng d u)
 15. T ngày ......tháng...... năm............. n ngày ....... tháng........ năm.......... .................ngày..... tháng...... năm........ CH NG CH HÀNH NGH (Ký tên óng d u) BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T PH L C 6 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M U GI Y CH NG NH N HU N LUY N CHUYÊN MÔN S NÔNG NGHI P & PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT CHI C C B O V TH C V T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- S : ............/BVTV
 16. CH NG NH N HU N LUY N CHUYÊN MÔN CHI C C TRƯ NG CHI C C B O V TH C V T Ch ng nh n (ông, bà): ............................................................... nh màu Sinh ngày: ..............................T i:.............................................. 4 x 6 ã hoàn thành chương trình "Hu n luy n chuyên môn v thu c b o v th c v t" Th i gian t ngày: .................................... n ngày ................... Ch ng nh n có giá tr n ngày .......... tháng ........ năm ............ .............., ngày ..... tháng ...... năm ......... CHI C C TRƯ NG (ký tên, óng d u) PH L C 7 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2008/Q -BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M U GI Y CH NG NH N T P HU N S NÔNG NGHI P & PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT CHI C C B O V TH C V T NAM c l p - T do - H nh phúc
 17. ----- -------- S : ............/BVTV GI Y CH NG NH N Ch ng nh n (ông, bà): ....................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................ Nơi sinh:.............................................................................................................. a ch :................................................................................................................ ã tham d l p t p hu n: "B i dư ng ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i v thu c b o v th c v t" Th i gian t ngày: .................................... n ngày ................... .............., ngày ..... tháng ...... năm ......... CHI C C TRƯ NG (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản