Quyết định số 97-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 97-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97-CT về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97-CT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 97-CT NGÀY 14-4-1986 V VI C I U CH NH M T S CH V TI N LƯƠNG CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ngh quy t s 31-H BT ngày 28-3-1986 c a H i ng B trư ng v vi c th c hi n Ngh quy t 31-NQ/TW ngày 24-2-1986 c a B Chính tr . QUY T NNH: 1. S a i thang lương A1, 7 b c, b i s 1,45 b ng thang lương 7 b c, b i s 1,50 v i các h s và các m c lương sau ây: B c Ngành I II III IV V VI VII 1,0 1,064 1,132 1,204 1,295 1,394 1,50 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ch t o và s a ch a cơ khí l p t và s a ch a i n - Bình thư ng 246,5 262 279 297 319 343,5 370 - ch i 259 275 293 311,5 335,5 361 388,5 - c bi t ch i 271 288 307 326 351 378 406,5 2. Luy n kim - Bình thư ng 264 281 299 318 342 368 396 - ch i 277 295 314 334 359 386 415,5 - c bi t ch i 290,0 309 329 349,5 376 405 436 3. Hoá ch t nhóm I - Bình thư ng 251 267 284 302 325 350 376,5
  2. - ch i 268,5 285,5 304 323 348 374 403 - c bi t ch i 290 308,5 328 349 375,5 404 435 4. Hoá ch t nhóm II - Bình thư ng 242 257,5 274 291,5 313,5 337 363 - ch i 254 270,5 287,5 306 329 354 381 - c bi t ch i 266 283 301 320,5 344,5 371 399 5. V t li u xây d ng nhóm I - Bình thư ng 251 267 284 302 325 350 376,5 - ch i 263 380 298 317 340,5 366,5 394,5 - c bi t ch i 276 293,5 312 332 357,5 385 414 6. V t li u xây d ng nhóm II - Bình thư ng 242 257,5 274 291,5 313,5 337 363 - ch i 254 270,5 287,5 306 329 354 381 - c bi t ch i 266 283 301 320,5 344,5 371 399 7. Xây d ng cơ b n (cơ gi i) cơ khí công trình, cơ khí óng tàu, lái máy nông nghi p - Bình thư ng 264 281 299 318 342 368 396 - ch i 277 295 314 334 359 386 415,5 8. Xây d ng cơ b n (th công) - Bình thư ng 246,5 262 279 297 319 343,5 370 - ch i 259 275 293 311,5 335,5 361 388,5 9. X p d - Bình thư ng 264 281 299 318 342 368 396 - ch i 277 295 314 334 359 386 415,5 10. D u khí - Bình thư ng 275 292,5 311 331 356 383 412,5 - ch i 289 307 327 348 374 403 433,4 11. Khai thác khoáng s n
  3. l thiên (cơ gi i) - Bình thư ng 268,5 285,5 304 323 348 374 403 - ch i 282 300 319 339 365 393 423 12. Khai thác khoáng s n l thiên (th công) - Bình thư ng 253 269 286,5 304,5 327,5 353 379,5 - ch i 266 283 301 320 344,5 371 399 13. a ch t (cơ gi i) o c cơ b n ( i a và a hình) - Bình thư ng 268,5 285,5 304 323 348 374 403 - ch i 282 300 319 339 365 393 423 14. a ch t (th công), tìm ki m khoáng s n, o c cơ b n (th công) o c chuyên - Bình thư ng 253 269 286,5 304,5 327,5 353 379,5 - ch i 266 283 301 320 344,5 371 399 2. B sung và thay th m t s m c lương trong các b ng lương D1/1 - khoa h c; D1/6-4-giáo d c i h c; D3/1-3 - Y t và D3/1 - 5 văn hoá ngh thu t, như sau: B ng lương D1/1 - Khoa h c: b sung m c lương 425 ng i v i nghiên c u viên chính và m c lương 550 ng i v i nghiên c u viên c p cao và c bi t. Nghiên c u viên chính có các m c lương như sau: 425 ng, 463 ng, 505 ng, 550 ng, 596 ng. Nghiên c u viên c p cao và c bi t có các m c lương như sau: 550 ng, 596 ng, 644 ng, 693 ng, 743 ng. B ng lương D1/6 - 4 Giáo d c i h c: b sung m c lương 425 ng i v i giáo sư c p I và m c lương 550 ng i v i giáo sư c p II và c bi t: Giáo sư c p I có các m c lương như sau: 425 ng, 463 ng, 505 ng, 550 ng, 596 ng. Giáo sư c p II và c bi t có các m c lương như sau: 550 ng, 596 ng, 644 ng, 693 ng, 743 ng. B ng lương D3/1 - 3 Y t : thay th các m c lương c a Phó giám c b nh vi n h ng III: 388 ng, 420 ng, 455 ng b ng các m c lương 405 ng, 438 ng, 474 ng. B ng lương D3/1 - 5 văn hoá, ngh thu t, thay th các m c lương c a:
  4. - Trư ng ban biên t p báo IB: 493 ng, 533 ng, 576 ng b ng các m c lương 533 ng, 576 ng, 621 ng. - Phó trư ng ban biên t p báo IB: 438 ng, 474 ng, 513 ng b ng các m c lương 474 ng, 513 ng, 555 ng. 3. t thêm các kho n ph c p th c bi t gi i b sung vào i u 5 c a Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 kho n ph c p th 13: Công nhân ã x p b c cu i cùng c a thang lương sau khi ư c giám c xí nghi p quy t nh công nh n là th c bi t gi i ư c hư ng ph c p 7% tính trên m c lương b c cu i cùng (lương bình thư ng, lương c h i và lương c bi t c h i). 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 4 năm 1986. B Lao ng cùng các B , các cơ quan liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản