Quyết định số 970/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 970/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 970/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 970/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 970/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH THÁNG 11 NĂM 1997 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P XI MĂNG N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ban hành kèm theo i u l Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng t i các t trình Th tư ng Chính ph s 626 BXD- VLXD ngày 26 tháng 5 năm 1997 và s 1311 BXD/VLXD ngày 04 tháng 10 năm 1997; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 7017 BKH/CN-VPT ngày 05 tháng 11 năm 1997, QUY T NNH i u 1.- Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xi măng n năm 2010 do B Xây d ng biên so n v i m c tiêu, quan i m ch y u và nh ng ch tiêu chính sau ây: 1. M c tiêu c a ngành xi măng n năm 2010. M c tiêu phát tri n ngành công nghi p xi măng n năm 2010 là: Tho mãn nhu c u tiêu dùng xi măng (c v s lư ng, ch ng lo i và ch t lư ng) cho xây d ng trong nư c ng th i giành m t ph n xu t khNu nh m cân i ngo i t cho tr n và tái s n xu t m r ng trong các năm sau; t ng bư c ưa ngành xi măng Vi t Nam tr thành m t ngành công nghi p mũi nh n, có công ngh hi n i ngang b ng v i các nư c trong khu v c, góp ph n tăng trư ng kinh t và th c hi n th ng l i ư ng l i công nghi p hoá và hi n i hoá t nư c. 2. V quan i m quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng n năm 2010. V công ngh : m b o công ngh tiên ti n và hi n i, t ng hoá m c cao nh m ti t ki m nguyên li u, nhiên li u, i n năng và các v t tư s n xu t; b o m các ch tiêu b o v môi trư ng theo tiêu chuNn Vi t Nam và qu c t . Công ngh áp d ng cho phép s n xu t xi măng ch t lư ng cao, ti n t i ph c p mác xi măng PC40 theo phương pháp th và tiêu chuNn ISO 679-1989.
  2. V quy mô và công su t: K t h p quy mô l n, v a và nh , trong ó khai thác h t năng l c c a các cơ s xi măng lò ng hi n có, ng b hoá t n d ng nh ng th m nh t i ch như nguyên v t li u, th trư ng, nhân l c... nh t là i v i các t nh mi n núi, Tây Nguyên... V b trí quy ho ch: Vi c xây d ng các cơ s s n xu t xi măng d a trên s ánh giá k v nhu c u th trư ng trong nư c, th trư ng khu v c, c i m tài nguyên, i u ki n h t ng, kh năng huy ng v n u tư, trình qu n lý có th xác nh m t cách h p lý quy mô, a i m và th i h n th c hi n u tư c a các cơ s này. V huy ng các ngu n v n, c n tranh th v n u tư nư c ngoài m t cách h p lý ng th i m b o vai trò ch o c a các doanh nghi p trong nư c c bi t là các doanh nghi p nhà nư c. Tuỳ thu c vào c i m c a t ng d án, t ng a phương, t ng giai o n c th quy t nh phương th c u tư ( u tư trong nư c, liên doanh) th c hi n phương châm trên. K t h p m t cách hài hoà ng b gi a các khâu s n xu t và tiêu th , gi a các ngành, lĩnh v c liên quan như cơ khí, v n t i, cung ng v t tư k thu t, xây d ng h t ng áp ng m t cách t t nh t nhu c u xi măng cho các ngành kinh t và nhu c u c a nhân dân. Khai thác, t n d ng ư c s h tr c a các ngành liên quan, ng th i cũng t o i u ki n cho các ngành phát tri n. Phát tri n công nghi p xi măng trong m i liên k t ch t ch v i b o v an ninh qu c phòng, b o v ư c các di tích văn hoá l ch s , các danh lam th ng c nh c a t nư c và môi trư ng, c nh quan. 3. Các ch tiêu c a quy ho ch. a. Các ch tiêu v công ngh s n xu t xi măng: các d án u tư phát tri n công nghi p xi măng th c hi n t nay n năm 2010 ph i t các ch tiêu tiên ti n v tiêu hao nguyên v t li u, nhi t năng, n ng b i c a khí th i, cư ng ti ng n, t l t ng hoá, năng su t lao ng... m b o ch t lư ng s n phNm t t, giá thành h , s c c nh tranh v i xi măng c a các nư c trong khu v c. b. Các ch tiêu công su t thi t k công nghi p xi măng th i kỳ 2000 - 2010: Năm 2000 2005 2010 Tri u t n 24,35 34,55 54,55 c. Các ch tiêu s n lư ng xi măng th i kỳ 2000 - 2010: Năm 2000 2005 2010 Tri u t n 18 - 20 27 - 30 41 - 45 Trong ó d ki n xu t khNu 1,5 - 2 2-4 3-5 d. Danh m c và ti n d ki n xây d ng các cơ s xi măng ghi trong ph l c kèm theo.
  3. Danh m c các cơ s d ki n xây d ng sau năm 2000 là nh hư ng, B Xây d ng căn c nh hư ng này và tính n i u ki n th c t t ng giai o n có nh ng hi u ch nh c n thi t và trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 2.- Yêu c u phát tri n liên ngành và các bi n pháp th c hi n quy ho ch. 1. phát tri n ư c công nghi p xi măng c n ph i có các gi i pháp u tư ng b v giao thông v n t i, ch t o ph tùng thi t b , s n xu t g ch ch u l a... - Giao B Xây d ng, T ng công ty Xi măng Vi t Nam ph i h p v i các B Công nghi p, B K ho ch và u tư l p phương án ch t o ph tùng trong nư c trên cơ s t n d ng tri t năng l c s n có c a t t c các B , ngành ch ng trong xây d ng và ti t ki m v n u tư. - Giao T ng công ty xi măng Vi t Nam hoàn ch nh phương án s n xu t g ch ch u l a ph c v công nghi p xi măng. Trư c m t c n s d ng g ch ch u l a C u u ng k c g ch ch u l a ki m tính ang tri n khai xây d ng thay th nh p khNu. - Giao B Giao thông v n t i ph i h p v i B Xây d ng l p phương án ng b phát tri n giao thông v n t i ph c v công nghi p xi măng (bao g m c phương ti n v n t i, phương ti n b c x p, các tr m ti p nh n và phân ph i xi măng, c ng sông, c ng bi n...). - Giao B Công nghi p ti n hành i u tra, kh o sát, thăm dò ánh giá tr lư ng nguyên li u s n xu t xi măng có tin c y cao ph c v k p th i cho vi c l p k ho ch 5 năm, các án u tư xây d ng hàng năm m t cách ch c ch n. - Giao B Giáo d c và ào t o, ph i h p v i B Xây d ng l p chương trình ào t o k sư, công nhân lành ngh áp ng nhu c u phát tri n c a công nghi p xi măng. - Giao B Thương m i, B Xây d ng, B Tài chính, B K ho ch và u tư và T ng công Xi măng Vi t Nam ch ng tìm th trư ng xu t khNu nh m cân i ngo i t tr n v n vay, nh p m t s ph tùng trong nư c chưa s n xu t ư c, tìm ngu n v n trong và ngoài nư c k c m t ph n v n vay ưu ãi áp ng nhu c u v n u tư c a các cơ s s n xu t xi măng. - Giao B Tài chính nghiên c u phương án t ng th v thu , các m c lãi su t và th i h n cho vay phù h p v i c i m c a ngành xi măng. i u 3.- B Xây d ng và T ng công ty Xi măng Vi t Nam, căn c vào m c tiêu, quan i m và nh ng ch tiêu c a b n quy ho ch này, xây d ng các k ho ch 5 năm th c hi n u tư phát tri n ngành cho phù h p v i b i c nh kinh t , xã h i c th c a c nư c trong t ng giai o n 5 năm. i u 4.- Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Công nghi p, Giao thông v n t i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Qu c phòng, Văn hoá, Giáo d c và ào t o, Thương m i, Tài chính, T ng c c a chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và T ng công ty Xi măng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. Ngô Xuân L c ( ã ký) PH L C I NHU C U CÁN B , K SƯ, CÔNG NHÂN K THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ) T Ngành, ngh , ơn Nhu c u các năm T k sư, cán b V/v tính 1997 1998 1999 2000 2005 2010 I K sư các lo i ngư i 1000 1200 1420 1650 2270 3200 1 K sư công nghi p - 350 400 450 500 700 1000 và m 2 K sư cơ khí TB - 350 400 450 500 700 1000 3 K sư i n, T H - 100 120 150 200 300 400 4 K sư tin h c - 40 60 100 150 200 300 5 K sư kinh t - 150 200 240 250 300 400 6 Lu t sư - 10 20 30 50 70 100 II Công nhân k thu t - 7000 8000 12000 15000 17000 20000 1 Công nhân k thu t - 3000 3500 6000 7500 8500 10000 b c cao 2 Công nhân k thu t - 4000 4500 6000 7500 8500 10000 khác PH L C II NHU C U V/v T TƯ K THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên v t ơn Nhu c u các năm tư v tính 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 1 S n Tr.t n 8,0 9,5- 12 15 18 - 27 - 41 - lư ng 9,8 20 30 45
  5. TT Tên v t ơn Nhu c u các năm tư v tính 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 XM 2 á vôi Tr.t n 10 12,5 16 20 24 40 60 3 t sét nt 2,5 3 3,6 4,5 5,5 9 13,5 4 Qu ng nt 0,25 0,28 0,36 0,45 0,54 1,0 1,35 s t 5 Th ch nt 0,40 0,48 0,60 0,7 1,0 1,5 2,25 cao 6 Ph gia nt 1,0 1,5 1,8 2,0 2,5 4,5 6,7 (bazan) 7 Than cám Tr.t n 1,16 1,36 1,7 2,2 2,8 4,2 6,3 8 D u FO 1000 T 116,8 120,6 128,3 137,9 163,2 176 194,7 9 Thu c n 1000 T 1,8 2,6 3,0 5,0 6,6 7,2 9,0 10 V t li u 1000 T 4,0 6,02 6,25 9,15 14,5 16,5 20,75 nghi n 11 Thi t b 1000 T 12 14,3 20 43 95 100 130 ph tr 12 S t thép 1000 T 24 40 60 90 120 150 180 xây d ng 13 G ch 1000 T 9,95 11,5 14 20 32 36 47 ch u l a 13,1 G ch sa 1000 T 2,15 3,0 4,0 6,0 8,5 10 12 m t 13,2 G ch cao 1000 T 7,8 8,5 10 14 23,5 26 35 nhôm và ki m tính 14 i n Tr.Kwh 900 1300 1500 1600 2000 3000 4500 năng PH L C III DANH M C CÁC D ÁN U TƯ GIAI O N 1996 - 200 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 1997 c a
  6. S Hình C.S.th.k T ng S n lư ng d ki n khai thác (Tr.T/n TT Tên công trình d án th c u tư v n u tư Tr.T/n (tr.USD) 1996 1997 1998 1999 20 1 Hoàng Th ch 2 T làm 1,2 165 0,6 1,0 1,2 1,2 1 2 Chinh phong 1 LD 1,4 288 0 1,4 1,5 1,5 1 3 Văn xá Hu LD 0,5 50 0 0,3 0,4 0,5 0 4 Bút Sơn 1 T làm 1,4 205 0 0 0,6 1,0 1 5 Sao Mai LD 1,75 270 0 0 1,2 1,5 1 6 Nghi Sơn LD 2,27 350 0 0 0 0,6 1 7 Xi măng lò ng T làm 3,02 150 1,3 2,0 2,5 3,0 3 8 C i t o B m Sơn T làm 1,2 120 0 0 0 0 0 9 Hoàng Mai Ngh An T làm 1,4 240 0 0 0 0 0 10 Phúc Sơn H i Dương LD 1,8 275 0 0 0 0 0 11 Hoàn C u Qu ng Ninh LD 1,4 260 0 0 0 0 0 12 Làng Bang B T làm 2,0 300 0 0 0 0 0 13 H i Phòng T.kênh T làm 1,0 167 0 0 0 0 0 14 H i Long Qu ng Ninh LD 1,5 260 0 0 0 0 0 15 Các nhà máy cũ T làm 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4 T ng c ng 25,85 3.100 6,0 8,80 11,5 13,4 1
  7. PH L C IV DANH M C CÁC D ÁN U TƯ GIAI O N 2001 - 200 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 n c a Th tư ng Chính ph ) Phương Công V n Th i Tính TT Tên d án và công trình th c su t th c gian d ch t u tư thi t hi n ki n th c th c k (tr.USD) hi n hi n (tr.t/n) 1 Bút Sơn 2 T làm 1,40 175 1999 - Các 2001 2 C ng và tr m trung chuy n " 25 2000 - công cho XM B m Sơn và Bút 2003 trình Sơn 3 C ng và tr m trung chuy n T làm 30 2000 - chuy n cho XM Hoàng Th ch và và LD 2003 ti p Phúc Sơn 4 Tam i p Ninh Bình T làm 1,40 252 2001 - Các d 2003 5 Thanh Hà Qu ng Bình LD 2,50 350 2001 - án u 2003 6 Quang Hanh Qu ng Ninh LD 1,40 250 2000 - tư 2003 trong 7 h ch M Qu ng Nam LD 1,40 250 2001 - k T 2003 8 Tà Thi t ho c D u Ti ng LD, TL 1,40 250 2002 - ho ch 2004 9 Cam L Qu ng Tr T làm 1,20 216 2003 - 2001- 2004 10 Chinh Phong 2 LD 1,40 180 2004 - 2005 2005 11 Hát Lót Sơn La T 0,60 102 2004 - Làm 2005
  8. 12 Thanh lý các cơ s cũ và T làm 20 2004 - nâng c p môi trư ng cho 2005 XM lò ng m i (1993 - 1997). T ng s 12,7 2100 PH L C V DANH M C CÁC D ÁN U TƯ GIAI O N 2006 - 201 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 n c a Th tư ng Chính ph ) Tính S Phương C.su t D ki n ch t TT Tên d án th c u tư thi t k v n Ghi u tư (Tr.T/n) (Tr.USD) chú u 1 - Làng Bang B m T làm 2,0 242 ã có tư m r ng ch r ng trương 2 - Nghi Sơn 2 Thanh LD 2,0 260 -nt- Hoá 3 - H i Long 2 Qu ng LD 1,4 180 ã có Ninh ch trương 4 - Hoàn c u 2 Qu ng LD 1,4 180 -nt- Ninh 5 - Lương Sơn Hoà T làm, LD 1,4 250 ã có Bình TKT u 6 - Y n Mao Phú Th TL, LD 1,4 250 -nt- tư 7 - La Hiên B c Thái T làm, LD 1,2 218 -nt-
  9. m i 8 - ng Lâm Hu T làm, LD 1,4 250 -nt- 9 - ng Bành L ng T làm, LD 1,4 250 -nt- Sơn 10 -M c Hà Tây T làm, LD 1,4 250 -nt- 11 - Tuyên Quang T làm, LD 1,4 250 -nt- T ng c ng: 16,4 2.580
Đồng bộ tài khoản