Quyết định số 9776/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 9776/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 9776/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 9776/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 9776/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/05/2003 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a UBND TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu GTGT, TNDN cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn TP Hà N i” ; Căn c công văn s 306/SM/VSM ngày 17/07/2008 c a Công ty LDSX ô tô Ngôi Sao v vi c thông báo giá bán xe và giá bán xe trên th trư ng TP Hà N i th i i m hi n t i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n Giá xe xu t m i PH N III CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T T NĂM 1997 V SAU
  2. CHƯƠNG I: XE Ô TÔ CÁC HÃNG NH T B N SX C. XE Ô TÔ HI U HONDA 1 HONDA CIVIC EX 1.8; 05 ch 2007 700 2 HONDA LEGEND 3.5; 05 ch 2007 1300 CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ TRUNG QU C 1 DONGFENG; 18 t n 2008 1000 2 DONGFENG EQ5310CCQ; 13,75 t n 2008 950 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM F. XE CÔNG TY LDSX Ô TÔ NGÔI SAO (VINASTAR) 1 MITSUBISHI GRANDIS 2007-2008 755 2 MITSUBISHI CANTER 7.5 GREAT C&C 2007-2008 430 3 MITSUBISHI CANTER 7.5 GREAT 2007-2008 465 4 MITSUBISHI CANTER 6.5 WIDE C&C 2007-2008 415 5 MITSUBISHI CANTER 6.5 WIDE 2007-2008 445 6 MITSUBISHI CANTER 4.7LW C&C 2007-2008 390 7 MITSUBISHI CANTER 4.7LW 2007-2008 420 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu L phí trư c b , i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe ô tô th p hơn giá quy nh c a hãng s n xu t thì vi c n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán ư c áp d ng t ngày 01/07/2008 (xe ô tô do Công ty Liên doanh s n xu t ô tô Ngôi Sao s n xu t) theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i “ ph i h p” ; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản