Quyết định số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT về Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/1997/Q -BKH-PL T Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HÀNH NGH DNCH V TƯ V N U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996. Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư. Theo ngh c a Ông V trư ng V Pháp lu t - u tư nư c ngoài. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 209/HT T-VP ngày 14 tháng 4 năm 1990 c a U ban Nhà nư c v H p tác và u tư, nay là B K ho ch và u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký Tr n Xuân Giá ( ã ký) QUY CH HÀNH NGH DNCH V TƯ V N U TƯ NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 98/BKH-PL T c a B trư ng B K ho ch và u tư ngày 19 tháng 4 năm 1997) Chương1: NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Tư v n u tư nư c ngoài là ho t ng cung c p các d ch v tư v n cho nhà u tư liên quan n vi c hình thành, xây d ng và tri n khai th c hi n d án u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Doanh nghi p Vi t Nam kinh doanh d ch v tư v n u tư nư c ngoài ph i có Ch ng ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài (sau ây g i là "Ch ng ch hành ngh ") do B K ho ch và u tư c p theo quy nh c a Quy ch này. i u 3. i tư ng ư c xét c p Ch ng ch hành ngh g m: doanh nghi p thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p thành l p theo Lu t Công ty, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i (sau ây g i là doanh nghi p) có ch c năng ho t ng kinh doanh d ch v tư v n. i u 4. Doanh nghi p Vi t Nam ư c xét c p Ch ng ch hành ngh ph i có các i u ki n sau ây: a) ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t và ã ăng ký kinh doanh d ch v tư v n t i cơ quan có thNm quy n. b) Có i ngũ nhân viên và công tác viên có phNm ch t o c t t và trình chuyên môn sâu v pháp lu t, kinh t , công ngh , k thu t và ngo i ng , áp ng ư c các yêu c u tư v n u tư; c bi t là chuyên môn liên quan n tri n khai th c hi n d án u tư nư c ngoài như: thi t k công trình xây d ng, chuy n giao công ngh , tài chính, xu t nh p khNu, cung ng lao ng... c) Có v n, cơ s v t ch t và phương ti n k thu t c n thi t th c hi n d ch v tư v n u tư nư c ngoài; d) ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ngh c p Ch ng ch hành ngh . i u 5. Doanh nghi p ã ư c c p Ch ng ch hành ngh có th h p tác v i t ch c tư v n u tư nư c ngoài theo hình th c doanh nghi p liên doanh ho c h p ng h p tác kinh doanh ti n hành các ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài. Bên ho c các bên nư c ngoài tham gia Doanh nghi p liên doanh, H p ng h p tác kinh doanh d ch v tư v n u tư nư c ngoài ph i là t ch c tư v n u tư chuyên nghi p, có uy tín và năng l c hành ngh d ch v tư v n u tư; có khách hàng ho t ng u tư, kinh doanh t i Vi t Nam. Th t c thành l p, t ch c ho t ng, quy n l i và nghĩa v c a doanh nghi p liên doanh và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c d ch v tư v n u tư nư c ngoài theo qui nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan. i u 6. B K ho ch và u tư là cơ quan qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài, có thNm quy n c p ho c thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh d ch v tư v n u tư; th c hi n vi c ki m tra, giám sát ho t ng c a doanh nghi p d ch v tư v n u tư nư c ngoài phù h p
  3. v i m c tiêu quy nh trong Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh d ch v tư v n u tư. B K ho ch và u tư căn c vào nhu c u d ch v tư v n u tư trong t ng th i kỳ quy t nh vi c c p Ch ng ch hành ngh cho các doanh nghi p tư v n và ph m vi ho t ng c a t ng công ty d ch v tư v n u tư. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A DOANH NGHI P VÀ CÁC BÊN THAM GIA H P NG H P TÁC KINH DOANH i u 7. Các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh. Doanh nghi p ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n tư v n theo úng m c tiêu và n i dung quy nh trong Ch ng ch hành ngh ho c Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh và h p ng ký v i khách hàng. i u 8. Các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, Doanh nghi p ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài ư c thu phí d ch v theo tho thu n v i ch u tư căn c vào quy mô, tính ch t d án và n i dung tư v n u tư. Trư ng h p Doanh nghi p cung c p các lo i d ch v mà Nhà nư c có quy nh khung giá thì th c hi n theo khung giá ó. i u 9. Các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, Doanh nghi p ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n ch k toán, th ng kê và nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c Vi t Nam theo quy nh hi n hành. i u 10. Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh, Doanh nghi p liên doanh ph i tham gia b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo qui nh c a pháp lu t. i u 11. Hàng năm, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, Doanh nghi p có trách nhi m báo cáo b ng văn b n g i B K ho ch và u tư v tình hình ho t ng c a mình. Báo cáo ph i nêu rõ k t qu công vi c tư v n, tình hình tài chính... và nh ng ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c (n u có). Chương 3: TH T C XIN C P CH NG CH HÀNH NGH DNCH V TƯ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 12. H sơ xin c p Ch ng ch hành ngh g m: - ơn xin c p Ch ng ch hành ngh (m u s 1 kèm theo); - ngh c a cơ quan ra quy t nh thành l p Doanh nghi p; - Gi y phép thành l p Doanh nghi p và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng); - i u l Doanh nghi p;
  4. - Báo cáo v tình hình ho t ng c a Doanh nghi p trong hai năm g n nh t (n u có); - Danh sách nhân viên, c ng tác viên, b n sao b ng c p, ch ng ch chuyên môn, quá trình làm vi c. Trong trư ng h p c n thi t, B K ho ch và u tư có th yêu c u cung c p thêm các tài li u khác ch ng minh năng l c ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài c a Doanh nghi p. i u 13. Trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư thông báo quy t nh c a mình cho Doanh nghi p. Trư ng h p ơn và h sơ ư c ch p thu n, B K ho ch và u tư c p Ch ng ch hành ngh cho Doanh nghi p (m u s 2 kèm theo). Ch ng ch hành ngh có giá tr trong th i h n 5 năm k t ngày c p. H t th i h n trên, Doanh nghi p ph i làm ơn g i B K ho ch và u tư xin gia h n. i u 14. Khi n p ơn xin c p ch ng ch hành ngh , doanh nghi p ph i n p l phí theo qui nh hi n hành. Chương 4: THAY I, CH M D T HO T NG VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Trong trư ng h p mu n i u ch nh, b sung nh ng quy nh trong Ch ng ch hành ngh ho c Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh, Doanh nghi p ph i g i h sơ lên B K ho ch và u tư xem xét. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ, B K ho ch và u tư thông báo quy t nh c a mình cho Doanh nghi p. H sơ bao g m ơn xin i u ch nh, b sung Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh kèm theo báo cáo tình hình ho t ng c a Doanh nghi p t ngày ư c phép ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài n th i i m xin i u ch nh, b sung. i u 16. Ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài c a Doanh nghi p ch m d t trong các trư ng h p sau: - H t th i h n ghi trong Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh mà không ư c gia h n. - B thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh do vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t và các quy nh nêu trong Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh ho c ho t ng không có hi u qu . - Do ngh c a m t bên ho c các bên và ư c B K ho ch và u tư ch p thu n. - Trong trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.
  5. Trong th i h n 6 tháng k t ngày ch m d t ho t ng theo các qui nh nói trên, doanh nghi p, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i thanh toán m i công n có liên quan n ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài theo h p ng ã ký v i khách hàng và th c hi n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c theo quy nh hi n hành. i u 17. Doanh nghi p ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài ph i tuân th các quy nh nêu trong Ch ng ch hành ngh , Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh và các quy nh c a pháp lu t liên quan. Nghiêm c m m i hành vi gây phi n hà, sách nhi u các nhà u tư. Trong trư ng h p vi ph m, tuỳ theo tính ch t, m c s b thu h i Ch ng ch hành ngh và x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các doanh nghi p ư c c p Gi y phép ho t ng d ch v tư v n u tư nư c ngoài trư c ngày ban hành Quy ch này th c hi n vi c xin c p l i Ch ng ch hành ngh theo hư ng d n riêng c a B K ho ch và u tư. Ho t ng c a các chi nhánh công ty lu t nư c ngoài và các t ch c tư v n nư c ngoài khác không thu c ph m vi áp d ng c a Qui ch này. M US 1 B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày..... tháng... năm 199... ƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH DNCH V TƯ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Kính g i: B K Ho ch Và u Tư Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s .../BKH-PL T ngày... tháng... năm 1997 c a B trư ng B K ho ch và u tư.
  6. Công ty................. làm ơn này ngh B K ho ch và u tư c p Ch ng ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. Tên Công ty:................ tên giao d ch...... - ư c thành l p theo Quy t nh s ......ngày...c a ..... - Tr s ăng ký t i: - Chi nhánh t i: (n u có) - i n tho i: Telex: Fax: - Ngư i i di n: Ch c v : -V n i ul : S nhân viên và c ng tác viên:......ngư i (danh sách kèm theo) - Tài kho n s :..........t i Ngân hàng............ 2. N i dung hành ngh : - - - 3. Lĩnh v c hành ngh : - - - 4. a bàn hành ngh : Ngư i ký tên dư i ây thay m t Công ty cam k t: - Ch u trách nhi m v s chính xác c a n i dung ơn này và các văn b n có liên quan kèm theo: - Tuân th pháp lu t Vi t Nam, th c hi n y nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c và ch p hành các quy nh nêu trong Ch ng ch hành ngh . T/M Công ty ( i di n có thNm quy n ký tên và óng d u)
  7. Tài li u liên quan g i kèm: - ngh c a cơ quan ra Quy t nh thành l p doanh nghi p; - Gi y phép thành l p doanh nghi p và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng) - i u l doanh nghi p. - Báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p trong 02 năm g n nh t (n u có) - Danh sách các nhân viên, c ng tác viên kèm theo b n sao b ng c p, ch ng ch chuyên môn, quá trình làm vi c. M US 2 B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /BKH-PL T Hà N i, ngày..... tháng... năm 199... CH NG CH HÀNH NGH DNCH V TƯ V N U TƯ B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s .../BKH-PL T ngày... tháng... năm 1997 c a B trư ng B K ho ch và u tư. Xét ơn xin c p ch ng ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài ngày...tháng... năm 199... c a Công ty... QUY T NNH i u 1. C p Ch ng ch hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài cho Công ty...... tên giao d ch.......... ư c thành l p theo Quy t nh s ......ngày.........c a.......tr s ăng ký t i........ i u 2. Công ty ư c phép hành ngh d ch v tư v n u tư nư c ngoài v i nh ng n i dung sau: (N i dung và ph m vi hành ngh ) -
  8. - - - i u 3. Ch ng ch hành ngh này có giá tr trong th i h n 5 năm k t ngày c p. H t th i h n trên Công ty ph i làm ơn xin gia h n. i u 4. Ch ng ch này ư c l p thành 02 b n chính, m t (1) b n c p cho Công ty.........., m t (1) b n ăng ký t i B K ho ch và u tư. K/T B trư ng B K ho ch và u tư
Đồng bộ tài khoản