Quyết định số 98/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/1998/QĐ-TTg về việc chuyển giao Trường Trung học nghề Lương thực thực phẩm I cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM I CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. QUẢN LÝ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn cứ Nghị định số 50-CP ngày 28-8-1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Công văn số 111-TCT/TCLĐ-CV ngày 25-3-1998), ý kiến của các Bộ : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1786/BNN-TCCB ngày 28-4-1998), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3557/TCCB ngày 14-5-1998); QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. – Chuyển giao Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm I thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm I theo các quy định hiện hành. Điều 3. - Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nguyễn Công Tạn
Đồng bộ tài khoản