Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Khoa học Thuỷ lợi miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 98/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHOA HỌC THUỶ LỢI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 24/ 1999/QĐ/BNN ngày 01/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Thành lập Trung tâm Khoa học thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học thực hiện nhiệm vụ của Viện tại miền Trung và Tây Nguyên, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khảon tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước; Trụ sở chính đóng tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Văn phòng giao dịch tại 132 phố Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà nẵng. Điều 2.- Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1- Nghiên cứu khoa học về công nghệ và khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai, chỉnh trị sông, bảo vệ bờ của các sông và biển ở miền Trung và Tây nguyên. 2 - Nghiên cứu khoa học và công nghệ về thuỷ lợi phục vụ công tác tưới,tiêu, cải tạo đất ở miền Trung và Tây Nguyên.
  2. 3 - Làm nhiệm vụ cầu nối giữa Viện với các địa phương trong khu vực, phối hợp cùng các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị trong Viện giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về thủy lợi ở miền Trung và Tây Nguyên. Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: 1- Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc giứp việc cho Giám đốc. 2- Cán bộ của Trung tâm là do Viện Khoa học Thuỷ lợi điều động trong số cán bộ nằm trong biên chế hiện có của Viện (có thể được bổ sung thêm biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ). - Trung tâm có thể sử dụng cán bộ hợp đồng dài hạn và ngắn hạn để thực hiện nhiệm vụ, chi phí tiền lương và các chế độ khác do Trung tâm tự giải quyết. Điều 4.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 15 ngày, kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang
Đồng bộ tài khoản