Quyết định số 98/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 98/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A CH TNCH UBND THÀNH PH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM CAI NGHI N MA TÚY B LÁ TR C THU C S LAO NG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ; Căn c Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch v cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chánh ngày 06/7/1995 ; Th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th 4 Khóa VI v nhi m v t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph và k ho ch th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m : gi m ma túy, m i dâm và t i ph m trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2001-2005 ban hành kèm theo quy t nh s 62/2001/Q -UB ngày 23/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph t i công văn s 116/TT-L TBXH ngày 25/9/2001 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 99/TCCQ ngày 11/10/2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay cho phép thành l p Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá tr c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c giao biên ch , kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph . Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá t t i p B Lá, xã Phư c Hòa, huy n Tân Uyên, t nh Bình Dương. i u 2.- Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá có nhi m v : 1- Ti p nh n, ch tr b nh, ph c h i s c kh e cho các i tư ng nghi n ma túy n ng và có ti n án, ti n s , t 18 tu i tr lên ư c quy nh t i i m a i u 3 c a Quy ch v cơ s ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph ;
  2. 2- Th c hi n úng quy trình cai nghi n, ch a b nh, ph c h i s c kh e k t h p v i giáo d c hành vi nhân cách, d y văn hóa, d y ngh , t ch c lao ng s n xu t và gi i quy t vi c làm cho i tư ng sau th i gian t p trung cai nghi n ; 3- Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan và chính quy n a phương t o i u ki n giúp nh ng ngư i ã ph c h i s c kh e t i Trung tâm h i nh p i s ng c ng ng ; 4- Qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n, v n qu c a Trung tâm theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3.- Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá có m t Giám c ph trách và có m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph có trách nhi m ch o Giám c Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá trong vi c s p x p t ch c b máy, b trí nhân s có kinh nghi m, trình chuyên môn, m b o b máy tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm phù h p v i quy nh c a Pháp lu t. Biên ch , qu lương c a Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p và qu lương c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Kho b c Nhà nư c thành ph và Giám c Trung tâm cai nghi n ma tuý B lá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - B Công an PH - TT/TU, TT.H ND.TP, TT/UB PHÓ CH TNCH - Vi n Ki m sát nhân dân TP - Công an thành ph (PC.13) - Ban TCCQ thành ph (2b) - VPH -UB : PVP/NC, VX - T VX, NC - Lưu (VX) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản