Quyết định số 98/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 98/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c h sơ di tích và T trình s 686/CV-UB ngày 08 tháng 7 năm 2004; s 134/CV-UB ngày 01 tháng 3 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1. X p h ng 04 di tích qu c gia: 1. Di tích ki n trúc ngh thu t Chùa Úc Kỳ xã Úc Kỳ, huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên. 2. Di tích ki n trúc ngh thu t Chùa Ha xã Nhã L ng, huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên. 3. Di tích l ch s a i m i h i chi n s thi ua toàn qu c l n th nh t (1952) xã H p Thành, huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên. 4. Di tích l ch s a i m Xư ng quân gi i, nơi ch t o thành công súng Bazoka (1947) th tr n Giang Tiên, huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên. i u 2. y ban nhân dân các c p t nh Thái Nguyên trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích l ch s : a i m i h i chi n s thi ua toàn qu c l n th nh t (1952); a i m Xư ng quân gi i nơi ch t o thành công súng Bazoka (1947); di tích ki n trúc ngh thu t Chùa Úc Kỳ, Chùa Ha theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh, Giám c S Văn hóa - Thông tin t nh Thái Nguyên và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản