Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 98/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V CHUY N TRUNG TÂM LƯU TR THU C VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S N I V THÀNH PH QU N LÝ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và Thông tư s 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 hư ng d n s a i, b sung kho n 2 m c III ph n I Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 56/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v sáp nh p Ban Thi ua - Khen thư ng, Ban Tôn giáo và Dân t c vào S N i v , ng th i b sung ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph t ch c, qu n lý v văn thư lưu tr nhà nư c cho S N i v ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 1440/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay chuy n Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v S N i v thành ph qu n lý. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m bàn giao t ch c b máy, nhân s và toàn b cơ s v t ch t trang thi t b ph c v công tác văn thư lưu tr Nhà nư c cho S N i v theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Giám c S N i v căn c ch c năng nhi m v , quy n h n c a S , s p x p t ch c b máy tinh g n, h p lý, ho t ng có hi u l c, hi u qu , b trí cán b , viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn nghi p v theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Lưu tr .
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c Trung tâm Lưu tr TP, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 5; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - C c Lưu tr Nhà nư c; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - y ban nhân dân thành ph ; - Công an thành ph (PC13); - S N i v (3b); - Các S -ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n-huy n; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; TTCB; - Lưu: VT, (VX/Nh) P.
Đồng bộ tài khoản