Quyết định số 98-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 98-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98-H BT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 98 - H BT NGÀY 29-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S HUY N THU C T NH C U LONG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh C u Long và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1: Thành l p các huy n Châu Thành, Ti u C n, Trà Ôn và Bình Minh thu c t nh C u Long như sau: a. Huy n Châu Thành g m có các xã Long Hoà, Hưng M , Phư c H o, Hoà Thu n c a huy n C u Ngang và các xã Song L c, a L c, Lương Hoà, Nguy t Hoá, Thanh M c a huy n Càng Long. Tr s huy n óng t i xã a L c. a gi i c a huy n Châu Thành phía b c giáp th xã Trà Vinh và sông Ti n, phía nam giáp huy n Trà Cú và huy n Ti u C n, phía ông giáp huy n C u Ngang, phía tây giáp huy n Càng Long. b. Huy n Ti u C n g m có các xã Tân Hoà, Hùng Hoà, T p Ngãi, Ngãi Hùng c a huy n Trà Cú và các xã Ti u C n, Long Th i c a huy n C u Kè và xã Hi u T c a huy n Càng Long. Tr s huy n óng t i xã Ti u C n. a gi i c a huy n Ti u C n phía b c giáp huy n Càng Long, phía nam giáp huy n Trà Cú, phía ông giáp huy n Châu Thành, phía tây giáp huy n C u kè và sông H u. c. Huy n Trà Ôn g m có các sã Vĩnh Xuân, Thu n Th i, H u Thành, Tích Thi n, Tân M , Thi n M , Trà Côn, L c S và th tr n Trà Ôn c a huy n C u Kè và các xã Th i Hoà, Xuân Hi p, Hoà Bình c a huy n Vũng Liêm. Tr s huy n óng t i th tr n Trà Ôn. a gi i c a huy n Trà Ôn phía b c giáp huy n Tam Bình và huy n Vũng Liêm, phía nam giáp huy n C u Kè, phía ông giáp huy n Vũng Liêm, phía tây giáp huy n Tam Bình và sông H u.
  2. d. Huy n Bình Minh g m có các xã Thành L i, M Hoà, M Thu n, Tân Qư i, Tân Lư c, ông Thành và th tr n Cái V n c u huy n Tam Bình. Tr s huy n óng t i th tr n Cái V n. a gi i c a huy n Bình Minh phía b c giáp huy n Châu Thành, t nh ng Tháp, phía nam giáp sông H u, phía ông giáp huy n Tam Bình, phía tây giáp sông H u. i u 2: Chia huy n C u Ngang và huy n Long H thu c t nh C u Long thành b n huyên l y tên là huy n C u Ngang, huy n Duyên H i, huy n Long H và huyên Mang Thít. a. Huy n C u Ngang g m có các xã Th nh Hoà Sơn, Long Sơn, Nh Trư ng, Hi p Hoà, Vĩnh Kim, M Hoà, Hi p M , M Long. Tr s huy n óng t i xã M Hoà. a gi i c a huy n C u Ngang phía b c giáp huy n Châu Thành và sông C Chiên, phía nam giáp huy n Duyên H i, phía ông giáp sông C Chiên, phía tây giáp huy n Trà Cú và huy n Châu Thành. b. Huy n Duyên H i g m có các xã Long Vĩnh, Trư ng Long Hoà, Dân Thành, Long Khánh, Long Toàn, Long H u, Ngũ L c, Hi p Th nh. Tr s huy n óng t i xã Long Toàn. a gi i c a huy n Duyên H i phía b c giáp huy n C u Ngang và huy n Trà Cú, phía nam và phía ông giáp bi n ông, phía tây giáp sông H u và huy n Trà Cú. c. Huy n Long H g m có các xã An Bình, Bình Hoà Phư c, Long Phư c, L c Hoà, Tân Hành, ng Phú, An c, Phú Qư i, Thanh c. Tr s huy n óng t i xã An c. a gi i c a huy n Long H phía b c giáp sông Ti n, phía nam giáp huy n Tam Bình, phía ông giáp huy n Ch Lách, t nh B n Tre và huy n Mang Thít, phía tây giáp huy n Châu Thành, t nh ng Tháp. d. Huy n Mang Thít g m có các xã An Phư c, Chánh H i, Tân Long H i, Nhơn Phú, M An, Hoà T nh, Bình Phư c, Long M . Tr s huy n óng t i xã Chánh H i. a gi i c a huy n Mang Thít phía b c giáp sông Ti n và huy n Ch Lách, t nh B n Tre, phía nam giáp huy n Vũng Liêm và huy n Tam Bình, phía ông giáp huy n Vũng Liêm và sông Ti n, phía tây giáp huy n Long H và huyên Tam Bình. i u 3: Các ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh C u Long và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản