Quyết định số 98-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 98-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98-QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98-Q Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 98-Q NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1981 BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh ngày 4 tháng 5 năm 1981 c a ng chí c c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c.... QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: - TCVN 3579 - 81. Kính b o h lao ng. M t kính không màu; - TCVN 3580 - 81. Kính b o h lao ng. Cái l c sáng b o v m t; - TCVN 3581 - 81. Kính b o h lao ng. Yêu c u k thu t chung và phương pháp th . i u 2 - Các tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản