Quyết định số 98/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 98/QĐ-CTN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 02/TTr-CP ngày 06/01/2009, QUY T Đ NH Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 1.400 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c); 03 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa liên bang Đ c (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 98/QĐ-CTN ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Dương Th Ng c Nương, sinh ngày 24/10/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 82, ph Vĩnh L c, khóm 23, phư ng Trung Hòa, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 2. Trương Thúy H ng, sinh ngày 30/10/1972 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42/1, ngõ 2, đư ng Chương Nam, đo n 3, khóm 22, phư ng Bình Sơn, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 3. Nguy n Kim L i, sinh ngày 01/01/1980 t i Tây Ninh
 2. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 72, đư ng Thái Nguyên, khóm 11, thôn Thái Nguyên, xã Phương Liêu, huy n Bình Đông 4. Bùi Ng c Thư, sinh ngày 24/3/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngách 1, ngõ 161, ph Trung Hưng, khóm 19, phư ng Ph c Hưng, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 5. Lê Th Bích H p, sinh ngày 02/02/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 24, ngõ 110, đư ng Quang Hoa, khóm 21, phư ng Quang Minh, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 6. Lê Th Đoan, sinh ngày 29/12/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 12, s 5, h m 9, ngõ 569, đư ng Ki n Thành, khóm 21, phư ng Gia Khánh, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 7. Nguy n Th Ng c Thúy, sinh ngày 10/9/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, h m 1, ngõ 400, đư ng Đông Dũng, khóm 12, phư ng Đ i Cư ng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 8. Phan Th Bông, sinh ngày 02/01/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 88/5, đư ng Nhân Ái, khóm 10, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huy n Đào Viên 9. Nguy n Th Loan, sinh ngày 19/9/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, đư ng Dân T c, đo n 6, khóm 12, phư ng Qua Lĩnh, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 10. Lê Th Tuy t, sinh ngày 22/01/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25/1, Sơn H , khóm 2, phư ng Sơn Đông, thành ph Trung Ư c, huy n Đào Viên 11. Nguy n Th Phú, sinh ngày 25/11/1983 t i Bà R a - Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 165, ph Phúc Sơn, khóm 27, phư ng Phúc Sơn, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 12. Lương Th Nhơn, sinh ngày 24/12/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 267, đư ng L c L i Tam, khóm 25, phư ng L c H p, khu An L c, thành ph Cơ Long 13. Nguy n Th Tuy t Loan, sinh ngày 10/3/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: S 21/1, ph T Tr , khóm 18, phư ng Chính Quang, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 14. Nguy n Th Ki u Tiên, sinh ngày 29/7/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8/6, s 2, ngõ 243, đư ng Thái Nguyên, đo n 3, khóm 2, phư ng B c Đ n, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung 15. Lưu Tùng Vinh, sinh ngày 12/11/1970 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 12, s 800, đư ng Quân Hi u, khóm 18, phư ng Long Xương, khu Nam T , thành ph Cao Hùng 16. Nguy n Th H nh, sinh ngày 08/3/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/3, ngõ 2, đư ng Văn Hóa, khóm 5, thôn Th t Khóa, xã Nam Châu, huy n Bình Đông 17. Huỳnh Ghi, sinh ngày 24/6/1983 t i Bà R a - Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 642, đư ng Đông Lâm, khóm 19, thôn Đông H i, xã Phương Liêu, huy n Bình Đông 18. Dương Th Thu Cúc, sinh ngày 15/8/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, ngõ 330, đư ng Ng c Lâm, đo n 1, khóm 5, thôn Qu ng Hưng, xã Quan Âm, huy n Đào Viên 19. Tr n Th Thúy Hoàng, sinh ngày 15/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 320, ph Minh Phong, khóm 16, phư ng B c Sơn, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 20. Vòng Nh c Kíu, sinh ngày 09/02/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 145, đư ng H B c, khóm 11, thôn H B c, xã V n Đơn, huy n Bình Đông 21. Tô Th Thiên Ngân, sinh ngày 16/6/1983 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 41, h m 9, ngõ 385, đư ng C nh Bình, khóm 6, phư ng Hòa Hưng, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 22. Nguy n Th Bé Sáu, sinh ngày 15/10/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 61, đư ng Đ i Thành, đo n 1, khóm 6, phư ng Minh Đ c, khu Nam, thành ph Đài Nam 23. Đinh Th Chiêm, sinh ngày 28/10/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 17, ngõ 36, đư ng Trung Hi u, khóm 4, phư ng Trung Châu, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 24. Nguy n Th Hoàng Y n, sinh ngày 25/3/1977 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngách 3, h m 2, ngõ 189, đư ng Trung Ương, khóm 19, thôn Đi u Lâm, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 25. Võ Th Đào, sinh ngày 03/4/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, ph Vĩnh Hòa, khóm 14, phư ng Trư ng Ý, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 26. Ph m M Vân, sinh ngày 08/3/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, B c Th T , khóm 10, phư ng Trung Hòa, th tr n Đ m Th y, huy n Đài B c 27. Nguy n Th Quỳnh Thu, sinh ngày 14/7/1969 t i Đà N ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/2, ngõ 180, đư ng Dân An, khóm 1, phư ng Bát Đ c, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 28. Ph m Th Hư ng, sinh ngày 10/9/1975 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 418, đư ng H i H Đông, khóm 5, thôn Khanh Kh u, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 29. Nguy n Th Minh Trang, sinh ngày 04/10/1985 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 567, đư ng Trung Hoa, khóm 19, thôn C u Đ c, xã Ô Nh t, huy n Đài Trung 30. Lý Th Hương, sinh ngày 05/11/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 100, ngõ 600, đư ng Thái Bình, khóm 4, phư ng Ngũ Quý, th tr n Tri u Châu, huy n Bình Đông 31. Huỳnh Ng c Thúy, sinh ngày 19/7/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, h m 7, ngõ 459, đư ng Vĩnh Cát, khóm 10, phư ng Vĩnh Cát, khu Tín Nghĩa, thành ph Đài B c 32. Hoàng Th H ng, sinh ngày 04/02/1980 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 3, ngõ 102, đư ng Trung Thành, khóm 27, phư ng Trung Minh, khu Tây, thành ph Đài Trung 33. Đoàn Th Hi u, sinh ngày 06/3/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: L u 8, s 5, ngõ 451, đư ng T Cư ng Nam, khóm 13, phư ng Tây Hưng, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 34. Đ Th Thúy Chiêm, sinh ngày 16/11/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 12, ngõ 81, đư ng Đ c Hành Đông, khóm 11, phư ng Lan Nhã, khu Sĩ Lâm, thành ph Đài B c 35. Đ ng Ng c Thương, sinh ngày 24/7/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 10, ngõ 131, đư ng Trư ng An, khóm 9, phư ng Trư ng An, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 36. Thái Th H ng Hiên, sinh ngày 22/9/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 89, đư ng T Sinh, khóm 23, phư ng Qu c Hoa, th tr n La Đông, huy n Nghi Lan. 37. Phùng Th Thùy Anh, sinh ngày 05/9/1984 t i Lào Cai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 33, H c Hư ng, khóm 4, phư ng Bì Lâm, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 38. Nguy n Th Ng c Đi p, sinh ngày 02/3/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76, đư ng Trung Hi u, khóm 12, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh An, huy n Cao Hùng 39. Nguy n Th M Xuyên, sinh ngày 12/7/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 41, ngõ 185, đư ng Văn Hóa 2, khóm 13, thôn Văn Hóa, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 40. Nguy n Th Kim Th o, sinh ngày 13/01/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, h m 77, ngõ 103, đư ng Viên L c, khóm 2, phư ng Tam Nghĩa, th tr n Viên Lâm, huy n Chương Hóa, 41. Lâm Th H ng Xuân, sinh ngày 01/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 170, đư ng L c Nghi p, khóm 2, phư ng Lý Nguyên, khu Đ i An, thành ph Đài B c 42. Huỳnh Kim Oanh, sinh ngày 12/12/1977 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 14, ngõ 149, đư ng Qu c M ng, khóm 25, phư ng Trùng M ng, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 43. Đ Th Cà My, sinh ngày 23/6/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: L u 4, s 324, đư ng Đ c Hành Đông, khóm 9, phư ng Chi Sơn, khu Sĩ Lâm, thành ph Đài B c 44. Đào Th Huyên, sinh ngày 09/01/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, h m 24, ngõ 63, đư ng Hóa Thành, khóm 7, phư ng Hóa Thành, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 45. Tr n Ng c Kim Xuy n, sinh ngày 17/4/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, đư ng Ch n Hưng, khóm 6, thôn Khâm Đ nh, xã Khâm Đ nh, huy n Bình Đông 46. Tr n L Ng c, sinh ngày 25/8/1984 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/1, s 13, ngõ 10, đư ng Thanh Sơn Ngũ, khóm 17, phư ng Thanh Sơn, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 47. Nguy n Thúy Ki u, sinh ngày 24/12/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, đư ng Trung Chính, khóm 22, thôn Qu ng Th nh, xã Tam Nghĩa, huy n Miêu L t 48. Nguy n Th Ng c Y n, sinh ngày 10/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 554, đư ng Thái Lâm, đo n 2, khóm 8, thôn Lê Minh, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 49. Nguy n Th Ngoan, sinh ngày 22/9/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102, đo n 1, đư ng Qu c T , khóm 7, phư ng Trung Đ c, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 50. Vòng Nh t Cú, sinh ngày 08/10/1973 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 61, đư ng Tân C ng, khóm 16, phư ng Qu c Tr , thành ph Hoa Liên, huy n Hoa Liên 51. Vi Th Kim Hà, sinh ngày 24/10/1975 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 584, đư ng Tr n Nam, đo n 2, khóm 14, phư ng Hưng Nhân, th tr n Sa L c, huy n Đài Trung 52. Ngô Th Y n Phương, sinh ngày 17/11/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 239, đư ng Ti n Hóa, khóm 30, phư ng H p Tác, khu Đông, thành ph Đài Trung 53. Trương Th Kim Thoa, sinh ngày 06/9/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: S 188/5, Lư Trúc, khóm 20, thôn Lư Trúc, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 54. Tr n Th Thu Nga, sinh ngày 09/9/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, đư ng Đ i Luân, khóm 19, thôn Đ i Luân, xã Đ i Luân, huy n Chương Hóa 55. Lý Th Ki u Nga, sinh ngày 01/01/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, ngõ 319, ph Châu Vĩ, khóm 13, phư ng Diêm Châu, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 56. Lê Th Ng c Anh, sinh ngày 10/01/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 434/20, đư ng Trung Hưng, khóm 20, thôn M ch Lu t, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 57. Đinh Th Hoa, sinh ngày 15/7/1987 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 547, đư ng Trung Hoa, đo n 1, khóm 7, phư ng Đ c Nghĩa, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 58. Nguy n Th Ngân, sinh ngày 14/01/1956 t i Bà R a - Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, ngõ 50, đư ng Trung Sơn Đông, đo n 3, khóm 15, phư ng H u Liên, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 59. H Th Minh Nguy t, sinh ngày 28/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 1233, đư ng Gi i Th , đo n 2, khóm 4, phư ng Th y Tư ng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 60. Nguy n Th Hà Ni, sinh ngày 15/9/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30/6, Đinh B , khóm 3, phư ng Đinh B , th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 61. Sơn Th Hoa, sinh ngày 31/12/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngách 17, ngõ 243, đư ng Trung Sơn Nam, 23, thôn Khánh An, xã Tây C ng, huy n Đài Nam 62. Tr n Th Phương Dung, sinh ngày 23/01/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7/6, s 1, ngõ 360, đư ng Vĩnh Trinh, khóm 3, phư ng B o Bình, th tr n Vĩnh Hòa, huy n Đài B c 63. Ts n B i Khánh, sinh ngày 25/4/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngách 148, ngõ 2, đư ng Chương L c, đo n 5, khóm 11, phư ng Đông Kỳ, th tr n L c C ng, huy n Chương Hóa 64. Sú Và Mùi, sinh ngày 12/02/1986 t i Đ ng Nai
 8. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, ngách 40, ngõ 102, ph Chính Giác, khóm 21, phư ng Chính Giác, khu B c, thành ph Đài Nam 65. Nguy n Th Y n Lan, sinh ngày 16/01/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/1, Trúc Vi H u, khóm 11, thôn Trúc Tân, xã H u Bích, huy n Đài Nam 66. Nguy n Th C m Vân, sinh ngày 22/6/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8/2, s 29, đư ng B c Xã Vĩ, khóm 11, phư ng B o An, khu Tây, thành ph Gia Nghĩa 67. Tr n Th Giang, sinh ngày 20/5/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 133, đư ng Tân Sinh, khóm 12, thôn Trúc Viên, xã L Trúc, huy n Cao Hùng 68. Võ Th Ánh Giang, sinh ngày 17/12/1977 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 89, N i Đi n, khóm 11, phư ng Ki n Long, th tr n B Đ i, huy n Gia Nghĩa 69. Nguy n Th Kim Quy, sinh ngày 06/8/1975 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, Đông H u Liêu, khóm 2, thôn Đông Quang, xã Nghĩa Trúc, huy n Gia Nghĩa 70. Tăng Th Ánh Nguy t, sinh ngày 03/10/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, đư ng Như Lâm Nam, khóm 1, phư ng Đ c Hòa, th tr n H ng Xuân, huy n Bình Đông 71. T Th L , sinh ngày 16/5/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, Đông Nhãn, khóm 16, phư ng Xuyên Giác, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 72. Bùi Th Tuy t Lan, sinh ngày 07/02/1976 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, đư ng T Cư ng, khóm 26, phư ng Trung Sơn, th tr n Trúc Sơn, huy n Nam Đ u 73. Phan C m Hi n, sinh ngày 14/12/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 270, ph Ái Qu c, khóm 8, phư ng Nam Thôn, thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 74. Nguy n Th C m Hương, sinh ngày 26/4/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, đư ng Li u Dương Đông, khóm 10, phư ng Bình Xương, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung
 9. 75. Tr n Kim Hi u, sinh ngày 05/11/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, Đ nh Giác, khóm 7, thôn Vĩnh T nh, xã Mãn Châu, huy n Bình Đông 76. Tăng Th T Lan, sinh ngày 01/01/1977 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, đư ng Như Lâm Nam, khóm 1, phư ng Đ c Hòa, th tr n H ng Xuân, huy n Bình Đông 77. Kim Th Út, sinh ngày 12/6/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/3, ngõ 134, đư ng Trung Sơn, khóm 5, thôn Vĩnh Liêu, xã Đ i Th , huy n Cao Hùng 78. Phòng Say Làn, sinh ngày 25/02/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 149, đư ng Phong Niên, khóm 15, phư ng Ông Xã, thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 79. Tr n Th Bích, sinh ngày 01/01/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 93/9, Ki n Nghi p Tân Thôn, khóm 8, phư ng Minh Ki n, khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 80. Võ Th Kim Loan, sinh ngày 31/12/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, ngõ 33, ph Cao Thành Nh t, khóm 8, phư ng Cao Thành, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 81. Tr n Th Ng c L , sinh ngày 16/6/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 237, B c Môn, khóm 9, thôn B c Môn, xã B c Môn, huy n Đài Nam 82. Bùi Th Ánh Nga, sinh ngày 06/01/1983 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ngõ Tân Trang T , đư ng Trung Sa, khóm 1, thôn Tân Trang, xã Long T nh, huy n Đài Trung 83. Nguy n Bích Hương, sinh ngày 07/01/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69, đư ng Dân Sinh, khóm 2, thôn H i Nam, xã Đài Tây, huy n Vân Lâm 84. Nguy n Th Ch m, sinh ngày 10/11/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 117, đư ng Dao Ph ng, đo n 1, khóm 8, thôn Ngõa B c, xã Ph Tâm, huy n Chương Hóa 85. Phan Th Ng c Hi n, sinh ngày 05/9/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N
 10. Hi n trú t i: S 47, ngõ 105, ph Võ Long, khóm 9, phư ng N i Liêu, khu An L c, thành ph Cơ Long 86. Kim M L , sinh ngày 20/8/1960 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngách 7, ngõ 36, ph Quý Dương, khóm 6, phư ng Phong C c, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 87. Nguy n Th Bé Tư, sinh ngày 26/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 549, đư ng Chương Nam, khóm 6, thôn Tân Nhai, xã Danh Nhan, huy n Nam Đ u 88. Nguy n H ng Nguyên, sinh ngày 10/12/1982 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, đư ng T Cư ng Đông, khóm 24, thôn Quy Sơn, Xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 89. Tr n M Phương, sinh ngày 21/6/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngách 16, ngõ 194, đư ng An L c, khóm 17, phư ng Đàm An, thành ph Vĩnh Hòa, huy n Đài B c 90. Nguy n Th Thu Th o, sinh ngày 28/5/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 86, ngõ 233, đư ng Trung Hưng, khóm 37, thôn N i Ph , xã N i Ph , huy n Bình Đông 91. Bùi Th M Chi, sinh ngày 03/01/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/10, ngõ B c Sơn, khóm 8, phư ng B c Sơn, khu Kỳ Trinh, thành ph Cao Hùng 92. Trương Th Thùy Trang, sinh ngày 14/7/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/27, đư ng Thành Công, khóm 6, thôn Đi n Th , xã Lâm Biên, huy n Bình Đông 93. Nguy n Th Thu Th o, sinh ngày 15/4/1971 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngách 11, ngõ Mãn Càn, đư ng Th o Khê, khóm 19, phư ng Thư ng Lâm, th tr n Th o Đ n, huy n Nam Đ u 94. Ph m Th Ki u Y n, sinh ngày 18/6/1985 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngách 15, ngõ 220, ph Tân Sinh, khóm 29, phư ng Tín Hòa, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 95. Huỳnh Th Kim Bông, sinh ngày 31/12/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: L u 5, s 7, ngõ 42, đư ng Ngũ Phúc, khóm 14, thôn Ngũ Phúc, xã Ngũ C , huy n Đài B c 96. Cao Xuân Di u, sinh ngày 29/4/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 11, đư ng Đ i An C ng, khóm 12, phư ng Trang M , th tr n Đ i Giáp, huy n Đài Trung 97. Lê Th Kim Phư ng, sinh ngày 16/9/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 10, ngách 9, ngõ 145, đư ng Trung Chính B c, khóm 28, phư ng L c Phúc, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 98. Nguy n Th Kim Thi, sinh ngày 29/12/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 17, ngõ 113, đư ng Nhân Ái, khóm 9, phư ng Tú Phong, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 99. Nguy n Th Thu Nên, sinh ngày 30/7/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 97, đư ng Phúc Sơn, khóm 2, thôn Thiên Phúc, xã Tam Tinh, huy n Nghi Lan 100. Nguy n Th Ng c Nương, sinh ngày 02/3/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/7, s 206, đư ng Đông Thành 3, khóm 23, phư ng Ki n Thành, khu B c, thành ph Đài Trung 101. Nguy n Th Di m, sinh ngày 06/9/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/1, ngõ Nh Hoành, h m 1, đư ng Đ i Tân, khóm 16, thôn Thái Bình, xã Ph Diêm, huy n Chương Hóa 102. Nguy n Th C m Tú, sinh ngày 24/11/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55/8, M t Chi, khóm 9, thôn M t Chi, xã Nam Tây, huy n Đài Nam 103. Lê Th Trúc Linh, sinh ngày 01/2/1986 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 452, đư ng Th y Kh , khóm 19, thôn Đông Th , xã Nam Tây, huy n Đài Nam 104. Tr n Th Kim Phư ng, sinh ngày 14/7/1981 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 511, đo n 2, đư ng V n Th , khóm 13, thôn Linh Đ nh, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 105. Tr n Th Hoang, sinh ngày 01/01/1976 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 38, đư ng Đông M ng, khóm 16, phư ng Nhân M , thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 106. Tr n Th Hoa, sinh ngày 09/01/1985 t i B c Liêu
 12. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 293, đư ng Long Ph , khóm 29, phư ng Ph Viên, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 107. Phan Th Bích Tuy n, sinh ngày 04/01/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37/5, đư ng Phúc Hưng, khóm 8, thôn Phúc Liên, xã C ng Liêu, huy n Đài B c 108. Nguy n Th Tuy n, sinh ngày 15/02/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 400, đư ng Long An, khóm 5, phư ng Long Môn, khu Nhân Ái, thành ph Cơ Long 109. Ph m Th Ng c Đi p, sinh ngày 02/7/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 508, đo n 2, đư ng Nam Đ n, khóm 18, phư ng Đi n Tâm, khu Nam Đ n, thành ph Đài Trung 110. Ph m Th Lan Anh, sinh ngày 27/6/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 195/5, đư ng Thái Ma Lý, khóm 9, thôn Thái Hòa, xã Thái Ma Lý, huy n Đài Đông 111. Ph m Th Đi p, sinh ngày 16/8/1982 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 43, đư ng Nhân Phúc 4, khóm 24, phư ng Nhân Phúc, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 112. Ph m Ng c Hà, sinh ngày 15/7/1981 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 4, ngõ 122, đo n 3, đư ng Trung Hòa, khóm 27, phư ng Chiêu Anh, khu B c, thành ph Tân Trúc 113. Nguy n Th Hu , sinh ngày 08/10/1975 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, đư ng Cát Long, khóm 30, phư ng Nh t Tân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 114. Tr n Th Tuy t Xương, sinh ngày 24/12/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 237, đư ng Phúc Th , khóm 15, thôn Th Lâm, xã Quan Âm, huy n Đào Viên 115. Tr n Th Anh Đào, sinh ngày 23/9/1967 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 227/3, đư ng Tân Nghĩa, khóm 7, phư ng Trung Tân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 116. Tr n Th Tư, sinh ngày 28/8/1985 t i H u Giang Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 429/1, đư ng Gi i Th , khóm 11, phư ng Nhân Thi n, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 117. Thái Th C m Nhung, sinh ngày 01/6/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 50, đư ng Kim Môn, khóm 14, phư ng C c Luân, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 118. Tăng Th C m Loan, sinh ngày 02/3/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 50, đư ng Gia Lý 4, khóm 35, thôn Gia Lý, xã Tâm Thành, huy n Hoa Liên 119. Nguy n Hoàng Y n, sinh ngày 18/6/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, nhà A, s 69/1, ngõ 1, đư ng Đ i Dũng, khóm 19, thôn Phư ng Hoàng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 120. L i Th Tuy t Quân, sinh ngày 06/5/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 117/1, C nh Sơn, khóm 9, phư ng C nh Sơn, th tr n Bàn Lan, huy n Miêu L t 121. Huỳnh Th Túy Phư ng, sinh ngày 09/9/1979 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, h m 15, ngõ 290, đư ng Quang Minh, khóm 24, thôn Ph ng Th , xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 122. Đinh Th Vi n, sinh ngày 25/02/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 27, đư ng H nh Phúc 15, khóm 18, thôn H nh Phúc, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 123. Võ Th Bé năm, sinh ngày 01/5/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 182, ngõ 58, đư ng Nam Dương, khóm 22, phư ng B c Dương, thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 124. T Th Lan, sinh ngày 22/11/1979 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 231, đư ng Vĩnh Xuân Đông 3, khóm 16, phư ng Phong L c, khu Nam T n, thành ph Đài Trung 125. Dương Ng c Trinh, sinh ngày 26/01/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 26, đư ng Đ nh N i, khóm 16, đư ng Đ nh N i, khu Noãn Noãn, thành ph Cơ Long 126. Đ ng Th Nhàn, sinh ngày 22/12/1972 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, H Bình, khóm 5, thôn Bình Ph , xã Khê Kh u, huy n Gia Nghĩa
 14. 127. Trương Th M Loan, sinh ngày 16/8/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 44/1, đư ng Nam Ninh, khóm 1, phư ng Nam Hưng, th tr n Tô Áo, huy n Nghi Lan 128. Tr nh Thu Trinh, sinh ngày 27/12/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 76, đư ng Long Tân, khóm 1, phư ng Trư ng Phúc, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 129. Nguy n Th H u, sinh ngày 15/3/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 89/3, đư ng Trung Công 3, khóm 12, phư ng Phúc Hòa, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 130. Nguy n Th Khéo, sinh ngày 04/5/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 44/8, đư ng Vĩnh Phương, khóm 39, thôn Vĩnh Phương, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 131. Nguy n Th H ng, sinh ngày 22/3/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/3, ngõ 53, đư ng Lưu Minh Ph , khóm 9, phư ng H ng Ki u, khu Nhân Ái, thành ph Cơ Long 132. Lê Th H ng Di m, sinh ngày 26/3/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ngõ 1, đo n 1, đư ng Trung Sơn Đông, khóm 19, thôn Thanh Hoa, xã Tân Úc, huy n Đào Viên 133. Huỳnh Th Tư ng, sinh ngày 15/01/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, đư ng Phúc Đ c, khóm 17, thôn Đ i Cương, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên 134. Lê Th Loan, sinh ngày 08/8/1985 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 19, ngõ 128, đo n 2, đư ng Trùng Tâm, khóm 18, phư ng Nhân Đ c, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 135. Lê Th C m Ti n, sinh ngày 01/01/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 530, đư ng Bình Đ ng, khóm 2, phư ng Võ L c, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 136. Ph m Th Th y, sinh ngày 14/4/1982 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 54, đư ng Quang H u 2, khóm 15, phư ng Xã Đông, khu Ti n Kim, thành ph Cao Hùng 137. Tr n Th Thanh Dung, sinh ngày 07/1/1983 t i Sóc Trăng
 15. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 83, đư ng Tây An Nam, khóm 3, thôn Ngõa B c, xã Ph Tâm, huy n Chương Hóa 138. Ngô Th Kim Khoa, sinh ngày 11/8/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 13, h m 23, ngõ 227, đư ng Chính Tín, khóm 28, phư ng Đông Tín, khu Tín Nghĩa, thành ph Cơ Long 139. Phan Th Li u, sinh ngày 01/3/1976 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 351, đo n 3, đư ng Minh Chí, khóm 31, thôn Quý Hòa, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 140. Tr n Th M Thi p, sinh ngày 26/02/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 36, đư ng Trung Anh, khóm 6, thôn Đông C ng, xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 141. Tr n Th T ng, sinh ngày 08/01/1981 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 22, ngõ 201, đo n 1, đư ng Ki n Hưng, khóm 16, thôn Viên Sơn, xã Tân Phong, huy n Tân Trúc 142. Vòng C m Linh, sinh ngày 17/11/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, đư ng Tân Hương, khóm 3, thôn Tân Hương, xã Tín Nghĩa, huy n Nam Đ u 143. Vòng Say Kíu, sinh ngày 19/11/1981 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, ngõ Thư ng Th ch B c 5, đo n 2, đư ng Tây Đ n, khóm 20, phư ng Phùng Giáp, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 144. Huỳnh Th C m Tú, sinh ngày 30/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 183, đo n 1, đư ng Tân Nhân, khóm 14, phư ng Tân Nhân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 145. Huỳnh Th M Phương, sinh ngày 23/3/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngõ 32, đư ng Văn Xương 1, khóm 8, thôn Huỳnh Khê, xã Đ i Đ , huy n Đài Trung 146. Lê Th L i, sinh ngày 01/6/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/2, h m 8, ngõ 335, đo n 1, đư ng Trung Chính, khóm 18, thôn Đông Môn, xã Ph Tâm, huy n Chương Hóa 147. Lưu Th Thanh, sinh ngày 04/4/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: S 44, ngõ Than Liêu, khóm 9, thôn Than Liêu, xã Danh Gian, huy n Nam Đ u 148. Vũ Th Thúy, sinh ngày 28/10/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 92/1, Xích Hà Sơn, khóm 11, phư ng Ng c Sơn, th tr n Quan Tây, huy n Tân Trúc 149. Đàm Th Thu Hòa, sinh ngày 15/7/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 178, ngõ 159, đo n 4, đư ng Lâm San, khóm 3, phư ng Ph Gia, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 150. Đoàn Th Thùy Tri n, sinh ngày 05/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, Cát An, khóm 16, phư ng Cát Dương, th tr n M N ng, huy n Cao Hùng 151. Dương Trúc Phương, sinh ngày 15/8/1982 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 55, ngõ 228, đo n 3, đư ng Hòa Bình Đông, khóm 7, phư ng Lê Hi u, khu Đ i An, huy n Đài B c 152. Hà Th Bích Trang, sinh ngày 05/6/1982 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/1, Qua Kh u Đ nh Th , khóm 5, phư ng Trung An, th tr n B Đ i, huy n Gia Nghĩa 153. Nguy n Th Hu Thanh, sinh ngày 24/5/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 763, đư ng Trung Sơn, khóm 5, phư ng Đ nh Phúc, khu Hương Sơn, thành ph Tân Trúc 154. Tr n Th L a, sinh ngày 02/7/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 230, đư ng Công Nghĩa, khóm 1, phư ng Sơn Giai, th tr n Trúc Nam, huy n Miêu L t 155. Ngô Th C m Tho, sinh ngày 16/4/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, ngõ 206, đư ng Th y Đi n, khóm 17, phư ng Quang Đi n, khu B c, thành ph Tân Trúc 156. Ngô Th Thanh Nga, sinh ngày 11/4/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 120, ngõ 266, đư ng Đ i Ki u 3, khóm 10, phư ng Đ i Ki u, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 157. Đ Th Ánh Tuy t, sinh ngày 12/11/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 113, đư ng N i Tư, khóm 6, phư ng T T a, th tr n Tân Ph , huy n Tân Trúc 158. H Sau Phóng, sinh ngày 29/6/1979 t i Đ ng Nai
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 21, ngõ 158, đư ng Vĩnh Thành B c, khóm 13, phư ng Vĩnh Thành, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 159. Trương Th Di m Thúy, sinh ngày 24/3/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 280, đư ng Lư Trúc, khóm 22, phư ng Đi n Liêu, th tr n Đ u Ph n, huy n Miêu L t 160. Đào Th M Duyên, sinh ngày 09/4/1981 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, ngõ 24, đư ng Lâm Kh u, khóm 12, phư ng Đ i Nhân, khu Tín Nghĩa, thành ph Đài B c 161. Võ Th L H ng, sinh ngày 05/4/1981 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ph H u Trang, khóm 29, thôn H u Trang, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 162. Ngô Th Lan Phương, sinh ngày 08/01/1985 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 242, ph Tho i Tây, khóm 22, phư ng Tho i B c, khu Ti n Tr n, huy n Cao Hùng 163. Lý M Dung, sinh ngày 08/12/1977 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34/2, Tân Hưng, khóm 1, phư ng Hưng Tân, th tr n Th Kh , huy n Vân Lâm 164. Phan Th Th o, sinh ngày 25/3/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 134, Phong Vinh, khóm 6, thôn Phong Vinh, xã Luân B i, huy n Vân Lâm 165. Trương Th Kim H ng, sinh ngày 01/7/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ph Th Pháp, khóm 19, thôn Gia Long, xã Đông Th , huy n Vân Lâm 166. Đ Th Ki u Loan, sinh ngày 26/8/1984 t i Bình Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/25, đư ng Đan Sơn Nh t, khóm 15, phư ng Ph ng Minh, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 167. Vòng Nh c Lìn, sinh ngày 28/7/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76, An Khê, khóm 3, phư ng An Khê, th tr n H Vĩ, huy n Vân Lâm 168. Ph m Th M Tú, sinh ngày 06/10/1985 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23/42, Hưng Hoá Liêu, khóm 2, thôn M ch Phong, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 169. Nguy n Th Ti n, sinh ngày 09/10/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: S 4/5, Ki u Đ u, khóm 1, thôn Ki u Đ u, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 170. Võ Th Đông, sinh ngày 15/11/1976 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, Sơn Liêu, khóm 12, thôn Hưng Hoa, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 171. Nguy n Th Son, sinh ngày 07/1/1985 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 73/2, Hào S a, khóm 4, phư ng Hào S a, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 172. Lê Th Ghi, sinh ngày 01/4/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 56/6, Sơn Liêu, khóm 9, thôn Hưng Hoa, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 173. Lê Th Thanh Tuy n, sinh ngày 14/10/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7/1, s 35/8, đư ng Đ i Đ c, khóm 7, phư ng Đ Nam, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 174. Đinh Th Cúc, sinh ngày 28/7/1980 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, Khăm H , khóm 8, thôn Qu Lâm, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 175. Tr n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 11/4/1981 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 156, đư ng Sư Đ nh, khóm 2, phư ng Hi u , th tr n H u Long, huy n Miêu L t 176. Tr nh Th C m Linh, sinh ngày 06/01/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngách 21, ngõ 236, đư ng Qu n An, khóm 7, phư ng An Hòa, khu An Nam, thành ph Đài Nam 177. Võ Th C m Tú, sinh ngày 09/11/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: s 18, ngõ 83, đư ng Hán Sinh Đông, khóm 16, phư ng Tân Dân, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 178. Nguy n Th Hư ng, sinh ngày 24/7/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8, s 186, đư ng Trung Hoa, đo n 2, khóm 28, phư ng Viên Nhân, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 179. Phan Th Kim Thoa, sinh ngày 13/4/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 18, ph Tho i Ân, khóm 10, phư ng Tho i Hưng, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 180. Tr n Th Thanh Tuy n, sinh ngày 28/02/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 19. Hi n trú t i: S 39, ngõ 3, đư ng Đ i Xá Tây, khóm 32, thôn Đ i Xá, xã T Quan, huy n Cao Hùng 181. Đoàn Th Kim Ti n, sinh ngày 19/9/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 513, ph Công Dung, khóm 8, phư ng B c Hưng, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 182. Ph m Th Thu Huy n, sinh ngày 12/11/1979 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 11, s 162/1, đư ng Đ i Nhân Nam, khóm 22, phư ng H u H ng, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 183. H Th M Lam, sinh ngày 01/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 37, đư ng Quang Hoa, khóm 12, phư ng Thái B ch, khu Trung Sơn, thành ph Cơ Long 184. Trương Th Gái, sinh ngày 10/7/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 62, ngõ 42, đư ng Trung Hưng, khóm 4, thôn Đ u Gia Đông, xã Đàm T , huy n Đài Trung 185. Nguy n Th Mai, sinh ngày 20/6/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/2, s 51, đư ng Văn Tâm, đo n 3, khóm 27, phư ng Hà An, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 186. Lê Th Trang, sinh ngày 15/6/1985 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ngõ 401, đư ng Hà Nam, đo n 2, khóm 1, phư ng Thư ng Đ c, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 187. Tr n Th Kim Li u, sinh ngày 22/3/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 76, ph T Cư ng, khóm 10, thôn Trung Trang, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 188. Nguy n Th Thu Hương, sinh ngày 05/5/1975 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 198, ph L c Trư ng, khóm 9, phư ng H nh Phúc, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 189. Châu Th Bình, sinh ngày 16/5/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 503, đư ng Đ i Tân, khóm 3, thôn Tân Trang, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 190. Lê Th Trúc Linh, sinh ngày 26/6/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 206, đư ng Trung Sơn, khóm 2, thôn Th y Môn, xã N i Ph , huy n Bình Đông
 20. 191. Nhan Th Hu , sinh ngày 26/6/1974 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/7, đư ng Nhân Lý, khóm 1, thôn C Liêu, xã Cao Th , huy n Bình Đông 192. Sêu C m Linh, sinh ngày 09/3/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 46, ngách 39, ngõ 321, đư ng Long Cang, đo n 2, khóm 2, phư ng Long Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 193. Lê H ng Th ng, sinh ngày 01/02/1981 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 9, ngõ 15, ph Bách Niên Nh , khóm 25, thôn Bách Niên, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 194. Đ ng Th Liên, sinh ngày 10/02/1985 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngách 29, ngõ 30, đư ng Th n Quy n, khóm 3, thôn Th n Cương, xã Th n Cương, huy n Đài Trung 195. Huỳnh Tú Trang, sinh ngày 19/3/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 311/2, đư ng Xích Kh m Đông, khóm 1, thôn Xích Kh m, xã T Quan, huy n Cao Hùng 196. Nguy n Th Di m, sinh ngày 03/3/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/3, đư ng Tr n H i, khóm 2, phư ng Tr n H i, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 197. Hà Th Thúy H ng, sinh ngày 28/3/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47/4, ngõ 359, ph Liên Thông, khóm 2, thôn Trung Lâm, xã N i Ph , huy n Bình Đông 198. Nhăm Th L H ng, sinh ngày 10/02/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 148, Khoa T Lâm, khóm 6, thôn Th p T , xã A Lý Sơn, huy n Gia Nghĩa 199. H Bích H p, sinh ngày 05/5/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 739, đư ng Trung Hoa, khóm 18, thôn Hòa Hưng, xã Trung Ph , huy n Gia Nghĩa 200. Đoàn Di p Thúy, sinh ngày 14/9/1982 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 544, đư ng Trung Hoa, khóm 8, thôn Thiên Th i, xã Phương Liêu, huy n Bình Đông 201. Tr n Th Kim Lý, sinh ngày 25/4/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản