Quyết định số 983/QĐ-BNN-KH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
6
download

Quyết định số 983/QĐ-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 983/QĐ-BNN-KH của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 983/QĐ-BNN-KH

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 983/QĐ-BNN-KH Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH C HI N NGH QUY T H I NGH L N TH 9 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X V M T S NHI M V , GI I PHÁP L N NH M TI P T C TH C HI N TH NG L I NGH QUY T Đ I H I TOÀN QU C L N TH X C A Đ NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh quy t s 31-NQ/TW ngày 02 tháng 2 năm 2009 c a H i ngh l n th 9 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng, Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình hành đ ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 9 Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Th tư ng CP (đ báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH&ĐT, Tư pháp, Tài chính, TN-MT; - Lãnh đ o B NN&PTNT; Cao Đ c Phát - Đ ng y B NN&PTNT; - Công đoàn Ngành NN&PTNT; - Website B NN&PTNT; - Lưu VT, KH. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N NGH QUY T H I NGH L N TH 9 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG Đ NG KHÓA X V M T S NHI M V , GI I PHÁP L N NH M TI P T C TH C HI N TH NG L I NGH QUY T Đ I H I TOÀN QU C L N TH X C A Đ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 983/QĐ-BNN-KH ngày 07 tháng 4 năm 2009 c a B Nông nghi p và PTNT) H i ngh l n th 9 Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X đã ban hành Ngh quy t s 31- NQ/TW ngày 02 tháng 2 năm 2009 v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng. Đ th c hi n Ngh quy t c a Trung ương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng chương trình hành đ ng v i các n i dung ch y u sau:
  2. I. M C TIÊU VÀ YÊU C U M c tiêu c a Chương trình hành đ ng là c th hóa và t ch c, tri n khai th c hi n có hi u qu Ngh quy t H i ngh l n th 9 Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X nh m: a) Ti p t c phát tri n nông nghi p theo hư ng xây d ng n n nông nghi p s n xu t hàng hóa l n, nâng cao ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh; thúc đ y nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u s n xu t; đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông, lâm nghi p và th y s n, phát tri n m nh công nghi p, d ch v nông thôn, duy trì t c đ tăng trư ng 3,0-3,5%/năm đ n năm 2010. b) B o đ m an sinh xã h i, đ y m nh xóa đói, gi m nghèo, c i thi n và nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nông dân, diêm dân, ngư dân và ngư i làm ngh r ng. c) Xây d ng nông thôn m i có cơ c u kinh t h p lý, có quan h s n xu t phù h p, có k t c u h t ng kinh t - xã h i theo hư ng hi n đ i, v sinh môi trư ng nông thôn đư c c i thi n. Yêu c u c a Chương trình là các n i dung c a Ngh quy t ph i đư c c th hóa thành các chính sách, chương trình phát tri n, đ án chuyên ngành và t ch c tri n khai, th c hi n có hi u qu nh m th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v phát tri n nông nghi p, nông thôn đ n 2010. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG 1. T ch c quán tri t Ngh quy t Các đơn v trong toàn ngành cùng v i các c p y Đ ng, các t ch c đoàn th t ch c cho cán b , đ ng viên ti p t c quán tri t Ngh quy t c a Đ i h i X, nh n th c đúng nh ng thành t u đ t đư c c a ngành trong n a đ u nhi m kỳ Đ i h i cũng như nh ng khó khăn, thách th c đ t ra đ i v i ngành t nay đ n Đ i h i XI, quy t tâm th c hi n th ng l i các m c tiêu c a Đ i h i X v phát tri n nông nghi p, nông thôn. T ch c cho cán b , đ ng viên h c t p, quán tri t Ngh quy t c a H i ngh l n th 9 Ban ch p hành Trung ương khóa X; t p trung xây d ng và phê duy t Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t đ k p đưa vào tri n khai th c hi n ngay trong năm 2009. 2. Rà soát, đi u ch nh và tri n khai th c hi n thành công các đ án, chương trình phát tri n trong Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t Đ i h i Đ ng l n th X c a B Nông nghi p và PTNT nh m đ t đư c các m c tiêu c a ngành đ n năm 2010. Các cơ quan, đơn v thu c B , các đ a phương kh n trương ti n hành rà soát, đi u ch nh và ti p t c tri n khai đ ng b , có hi u qu : a) Các chương trình tr ng đi m nh m đ t đư c m c tiêu tăng trư ng c a ngành 3,0-3,5%/năm: Chương trình chuy n đ i cơ c u cây tr ng, v t nuôi g n v i xây d ng m t n n nông nghi p hi n đ i; t p trung nâng cao ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh; Chương trình phát tri n th y s n theo hư ng hi u qu và b n v ng; D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Chương trình nâng cao hi u qu ngh mu i và c i thi n đ i s ng diêm dân; Chương trình phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n và ngành ngh nông thôn; Chương trình phát tri n doanh nghi p v a và nh trong nông nghi p, nông thôn, … b) Các Chương trình m c tiêu Qu c gia v phát tri n nông thôn và xóa đói gi m nghèo đã đư c phê duy t, bao g m: Chương trình M c tiêu Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, Chương trình 135, Chương trình 134, …. Tri n khai xây d ng m i Chương trình m c tiêu qu c gia v “xây d ng nông thôn m i”; Chương trình m c tiêu qu c gia v đào t o ngu n nhân l c nông thôn; … c) Các chương trình đ u tư phát tri n cơ s h t ng nông nghi p, nông thôn: Chương trình đ m b o an toàn h ch a; Chương trình ph c h i nâng c p công trình th y l i, kiên c hóa kênh mương; Chương trình phát tri n th y l i ph c v chuy n đ i cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn; Chương trình đ i m i, nâng cao hi u qu qu n lý khai thác công trình th y l i; Chương trình phát tri n cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, các c ng cá, ch cá, khu neo đ u tránh trú bão, h t ng ngh mu i, giao thông và nư c s ch nông thôn; … d) Các chương trình b o v và c i thi n môi trư ng: Chương trình b o t n đ t và nư c (ch ng sa m c hóa, ch ng nhi m m n, b o v r ng đ u ngu n); Chương trình tr ng r ng phòng h biên gi i, phòng h ven bi n; Chương trình hành đ ng thích ng đ i v i bi n đ i khí h u c a ngành Nông nghi p và PTNT giai đo n 2008-2020; …
  3. e) K ho ch hành đ ng qu c gia c a Chính ph và B v v sinh an toàn th c ph m đ n năm 2010; Chương trình h i nh p kinh t qu c t và phát tri n th trư ng; … f) Chương trình c i cách hành chính, tăng cư ng h th ng năng l c ngành nông nghi p và PTNT; Chương trình tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra; … 3. Rà soát, s a đ i, b sung, hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn phù h p v i Ngh quy t s 31-NQ/TW T p trung tri n khai vi c rà soát quy ho ch l i s n xu t nông, lâm, diêm nghi p, th y s n, th y l i phù h p v i tình hình kinh t th gi i, khu v c hi n nay. Các C c ti n hành rà soát l i các chính sách, quy đ nh, quy ch đ t o đi u ki n t i đa cho các doanh nghi p, các thành ph n kinh t tăng đ u tư, đ y m nh s n xu t, nh t là trong lĩnh v c ch bi n ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t kh u, th c hi n chính sách thúc đ y xu t kh u, phát tri n th trư ng trong nư c, chính sách an sinh xã h i nông thôn, … 4. Xây d ng và tri n khai th c hi n các đ án, quy ho ch, chương trình phát tri n trong Chương trình hành đ ng nh m th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn c a B Nông nghi p và PTNT T nay đ n năm 2010, các đơn v thu c B t p trung xây d ng và t ch c tri n khai các đ án, quy ho ch, chương trình phát tri n nông nghi p, nông thôn sau đây: - Các đ án chi n lư c và quy ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn đ n năm 2020: Đ án phát tri n nông nghi p nông thôn đ n năm 2020; Đ án phát tri n ngành tr ng tr t c nư c đ n năm 2020; Đ án phát tri n Th y s n đ n năm 2020; Chi n lư c phát tri n th y l i Vi t Nam đ n năm 2020 và t m nhìn đ n 2050; Đ án phát tri n ngành mu i đ n năm 2020; Đ án phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm th y s n và ngành ngh nông thôn đ n 2020; Rà soát, đi u ch nh, b sung chi n lư c qu c gia v c p nư c và v sinh nông thôn đ n năm 2020. - Các quy ho ch phát tri n ngành đ n 2020: Rà soát Quy ho ch chuy n đ i cơ c u s n xu t nông nghi p đ n năm 2020; Quy ho ch s d ng đ t lúa đ n năm 2020, đ nh hư ng đ n 2030; Rà soát Quy ho ch t ng th th y l i Đ ng b ng Sông C u Long trong đi u ki n bi n đ i khí h u nư c bi n dâng; Quy ho ch t ng th th y l i Đ ng b ng Sông H ng trong đi u ki n bi n đ i khí h u nư c bi n dâng; Quy ho ch t ng th th y l i khu v c mi n Trung trong đi u ki n bi n đ i khí h u nư c bi n dâng; … - Các chương trình, đ án v phát tri n s n xu t nông lâm ngư nghi p; Các chương trình, đ án phát tri n nông thôn, xóa đói gi m nghèo; Các chương trình, đ án phát tri n cơ s h t ng nông thôn, Các chương trình, đ án phát tri n nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh , nâng cao năng l c c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t ; Các chương trình đ án b o v môi trư ng; Các chương trình đ án v phòng ch ng thiên tai và thích ng v i s bi n đ i khí h u; Chương trình, đ án nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c. - Trình Qu c h i ban hành: Lu t B o v và ki m d ch th c v t; Lu t Thú y; Lu t Th c ăn chăn nuôi và Lu t Phân bón. 5. T ng k t 5 năm th c hi n Ngh quy t X c a Đ ng trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn Trong 6 tháng cu i năm 2010, các đơn v thu c B t ch c tri n khai: - T ng k t 5 năm th c hi n Ngh quy t X c a Đ ng trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn. - Đánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu nhi m v k ho ch 5 năm 2006-2010 v nông nghi p và phát tri n nông thôn đư c xác đ nh trong Ngh quy t Đ i h i l n th X. - Tham gia chu n b các văn ki n trình Đ i h i XI c a Đ ng. III. NH NG NHI M V TR NG TÂM C N T P TRUNG CH Đ O TH C HI N - Tri n khai các chương trình tr ng đi m nh m duy trì tăng trư ng b n v ng c a ngành; xây d ng các cơ ch , chính sách thu hút đ u tư, h tr s n xu t cho nông nghi p, nông thôn. - Đ u tư phát tri n th y l i và cơ s h t ng nông nghi p, nông thôn b o đ m yêu c u thâm canh, tăng năng su t và hi u qu cho s n xu t nông nghi p.
  4. - Th c hi n chương trình phát tri n nông thôn và xây d ng nông thôn m i theo tinh th n Ngh quy t 26-NQ/TW. - Ph i h p xây d ng và tri n khai các chính sách h tr đ u tư nh m th c hi n gi m nghèo nhanh và b n v ng cho 61 huy n nghèo và th c hi n có hi u qu ch trương an sinh xã h i. - Th c hi n nhi m v b o v môi trư ng, phòng ch ng và gi m nh thiên tai. - Th c hi n các gi i pháp nâng cao năng l c và kh năng c nh tranh trong b i c nh h i nh p qu c t ngày càng sâu r ng và kh ng ho ng tài chính th gi i còn kéo dài đ thúc đ y xu t kh u nông, lâm, th y s n, t o đ ng l c phát tri n b n v ng nông, lâm, th y s n trư c m t cũng như lâu dài. - Thúc đ y phát tri n th trư ng tiêu th n i đ a đ i v i các m t hàng nông, lâm, th y s n. - Tăng cư ng công tác th ng kê, d báo và thông tin trong lĩnh v c nông nghi p. IV. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các cơ quan, đơn v , t ch c tr c thu c B Nông nghi p và PTNT; Ch t ch UBND; Giám đ c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c các T ng công ty, Giám đ c các doanh nghi p thu c B Nông nghi p và PTNT; theo ch c năng, nhi m v đư c phân công, ch đ o xây d ng chương trình hành đ ng bám sát tinh th n NQTW 9 và n i dung chương trình hành đ ng c a B , c th hóa trong k ho ch hàng năm. 2. Các cơ quan, đơn v , đ a phương, cơ s là h t nhân trong t ch c th c hi n có hi u qu chương trình hành đ ng đã đư c xây d ng. 3. Đ nh kỳ 6 tháng các đơn v , đ a phương, t ch c, cơ s báo cáo tình hình th c hi n Chương trình hành đ ng g i v B Nông nghi p và PTNT đ t ng h p, đánh giá và ra thông báo v k t qu th c hi n Chương trình hành đ ng c a các cơ quan, đơn v , t ch c trong ngành nông nghi p và PTNT. 4. Giao V K ho ch ch trì, ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan hư ng d n, ki m tra, đôn đ c theo dõi th c hi n Chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t, đ nh kỳ 6 tháng m t l n trình B báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Hàng năm B Nông nghi p và PTNT t ch c sơ k t, t ng k t, có hình th c khen thư ng t ch c, cá nhân đ t thành tích xu t s c và x lý trách nhi m ngư i đ ng đ u không th c hi n nghiêm Chương trình hành đ ng c a B tri n khai Ngh quy t. B TRƯ NG Cao Đ c Phát
  5. PH L C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N NGH QUY T H I NGH L N TH 9 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG Đ NG KHÓA X (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 983/QĐ-BNN-KH ngày 07 tháng 4 năm 2009 c a B Nông nghi p và PTNT) TT N I DUNG Đơn v ch trì Cơ quan ph i h p Th i gian Hình th c văn hoàn thành b n I RÀ SOÁT, ĐI U CH NH CÁC Đ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TH C HI N NGH QUY T X C A B 1 Rà soát, đi u ch nh Chương trình nâng cao năng C c Tr ng tr t Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t c a các lo i NN&PTNT các t nh, thành ph , và cây tr ng chính các B , ngành liên quan. 2 Rà soát, đi u ch nh Chương trình nâng cao năng C c Chăn nuôi Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t ngành chăn NN&PTNT các t nh, thành ph , và nuôi các B , ngành liên quan. 3 Rà soát, đi u ch nh Chương trình cơ khí hóa nông C c Ch bi n, thương Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 lâm nghi p m i, NLTS và ngh NN&PTNT các t nh, thành ph , và mu i các B , ngành liên quan. 4 Rà soát, đi u ch nh Chương trình nâng cao năng C c Ki m lâm Các V , C c, UBND, S NN&PTNT Quý II/2009 l c h th ng ki m lâm các t nh, thành ph , và các B , ngành liên quan. 5 Rà soát, đi u ch nh Chương trình h i nh p kinh t V H p tác qu c t Các V , C c, Vi n, các B , ngành Quý II/2009 qu c t và phát tri n th trư ng liên quan. 6 Rà soát, đi u ch nh Chương trình m i làng m t C c Ch bi n, thương Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 ngh và phát tri n làng ngh m i NLTS và ngh NN&PTNT các t nh, thành ph , và mu i các B , ngành liên quan. 7 Rà soát, đi u ch nh Chương trình phát tri n ngu n V T ch c – cán b Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 nhân l c nông nghi p, nông thôn NN&PTNT các t nh, thành ph , và các B , ngành liên quan. 8 Rà soát, đi u ch nh Chương trình phát tri n doanh Ban Đ i m i và qu n Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý II/2009 nghi p v a và nh trong nông nghi p, nông thôn lý doanh nghi p NN&PTNT các t nh, thành ph , và các B , ngành liên quan.
  6. II B SUNG, TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N NÔNG NGHI P NÔNG THÔN Đ N 2010 1 Chính sách h tr đ u tư công ngh sau thu ho ch C c Ch bi n, thương Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý III/2009 QĐ c a TTCP m i NLTS và ngh NN&PTNT các t nh, thành ph , và mu i các B , ngành liên quan. 2 Chính sách b o hi m m t s nông s n chính V Tài chính Các v , C c, Vi n và các B , ngành Quý III/2009 QĐ c a TTCP liên quan 3 Quy ch khai thác lâm s n C c Lâm nghi p Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý III/2009 QĐ c a B NN NN&PTNT các t nh, thành ph , và và PTNT các B , ngành liên quan. 4 Chính sách khuy n khích đ u tư vào lĩnh v c ch C c Ch bi n, thương Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý III/2009 QĐ c a TTCP bi n nông, lâm s n, th y s n m i, NLTS và ngh NN&PTNT các t nh, thành ph , và mu i các B , ngành liên quan. 5 Chính sách khuy n khích đ u tư phát tri n d ch v C c Kinh t h p tác Các V , C c, Vi n, UBND, S Quý III/2009 QĐ c a TTCP cho s n xu t và đ i s ng nhân dân nông thôn và Phát tri n nông NN&PTNT các t nh, thành ph , và thôn các B , ngành liên quan.
Đồng bộ tài khoản