Quyết định số 989/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 989/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc thành lập trường đại học Phan Châu Trinh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 989/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 989/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C PHAN CHÂU TRINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (t trình s 7308/TTr-BGD& T ngày 16 tháng 7 năm 2007) v vi c thành l p Trư ng i h c Phan Châu Trinh, QUY T NNH : i u 1. Cho phép thành l p Trư ng i h c Phan Châu Trinh. i u 2. Trư ng i h c Phan Châu Trinh là cơ s giáo d c i h c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, tài kho n riêng. i u 3. Trư ng i h c Phan Châu Trinh ho t ng theo Quy ch t ch c và ho t ng c a i h c tư th c ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2005/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban sáng l p Trư ng i h c Phan Chu Trinh; - VPCP: BTCN, các PCN, Ban i u hành 112,
  2. Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b). Trang
Đồng bộ tài khoản