Quyết định số 99/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 99/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2000/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 99 /2000/Q -TTG NGÀY 17THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C T CH C L I BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 và Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VIII; Xét ngh c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i t trình s 193/TTr-BTCCBCP ngày 11 tháng 8 năm 2000, QUY T NNH: i u 1. Chuy n Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam v B K ho ch và u tư. i u 2. Trư ng ban Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam và B trư ng B K ho ch và u tư có trách nhi m t ch c vi c chuy n giao nguyên tr ng nhi m v , nhân s , biên ch và h sơ tài li u c a Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam v B K ho ch và u tư. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư có trách nhi m s p x p l i Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam phù h p v i ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B khi trình Chính ph án th c hi n Ngh quy t Trung ương 7. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b Quy t nh s 969/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng ban Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản