Quyết định số 99/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 99/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2003/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để điều chỉnh bổ sung một số Điều tại Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 99/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH V VI C: I U CH NH B SUNG M T S I U T I QUY T NNH S 20/1998/Q -UB NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1998 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH V B I THƯ NG THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân Thành ph quy nh v b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph ; Căn c Ngh quy t s 32/2003/NQ-H ngày 13 tháng 2 năm 2003 c a H i ng nhân dân Thành ph khóa XII (kỳ h p th 8 t ngày 11 n ngày 13 tháng 2 năm 2003); Theo ngh c a Liên ngành: S Tài chính V t giá, S a chính - Nhà t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c Thu Thành ph và Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph . QUY T NNH i u 1. i u ch nh, b sung m t s i u c a Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân Thành ph quy nh v b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph , như sau: 1/ S a i i u 4 như sau: a- Giá t làm căn c l p phương án b i thư ng thi t h i t nông nghi p, lâm nghi p t i các xã thu c huy n ngo i thành: a.1- Giá b i thư ng thi t h i t nông nghi p, lâm nghi p khi Nhà nư c thu h i, b ng giá t nông nghi p, lâm nghi p h ng 1, nhân v i h s (K) quy nh dư i ây, tr i ph n chênh l nh gi a giá t nông nghi p, lâm nghi p h ng 1 và giá t nông nghi p, lâm nghi p b thu h i theo h ng. Giá t nông nghi p, lâm nghi p theo h ng ư c xác nh trên cơ s khung giá quy nh t i Quy t nh s 33/1998/Q -UB ngày 10 tháng 9 năm 1998 c a y ban nhân dân Thành ph .
  2. a.2- H s (K) làm căn c xác nh giá b i thư ng thi t h i t i các xã thu c các huy n ngo i thành ư c quy nh như sau: - t nông nghi p t i các xã ven ô thu c các huy n T Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm: K=2,7. - t nông nghi p t i các xã lo i 1 thu c các huy n T Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm: K=2,6. - t nông nghi p t i các xã lo i 2 thu c các huy n T Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm và xã lo i 1 c a huy n ông Anh: K=2,5. - t nông nghi p t i các xã còn l i thu c huy n ông Anh: K=2,4. - t nông nghi p, lâm nghi p các xã ng b ng lo i 1 thu c huy n Sóc Sơn: K=2,3. - t nông nghi p, lâm nghi p các xã ng b ng lo i 2 thu c huy n Sóc Sơn: K=2,2. - t nông nghi p, lâm nghi p các xã còn l i thu c huy n Sóc Sơn: h s K=2,0. i v i d án thu h i t thu c a gi i hành chính c a nhi u xã có h s K khác nhau thì ph n di n tích t c a d án n m trên a ph n xã nào áp d ng theo h s K c a xã ó theo úng quy nh trên. Vi c phân lo i xã căn c vào quy nh hi n hành c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. Ngoài ph n b i thư ng trên, các trư ng h p b thu h i t còn ư c nh n các kho n h tr theo quy nh t i M c a/b/ Kho n 3/ i u này. b- Giá t làm căn c l p phương án b i thư ng thi t h i t nông nghi p trong n i thành, n i th tr n: Giá t nông nghi p trong n i thành, n i th ư c xác nh theo v trí, theo khu v c và quá trình th c hi n ô th hóa. C th như sau: b.1- Giá t nông nghi p trong n i thành. b.1.1- Khu v c thu c các phư ng c a qu n Hoàn Ki m (tr phư ng Phúc Tân), qu n Ba ình (tr phư ng Phúc Xá), qu n ng a, qu n Hai Bà Trưng (tr các phư ng t i ti t b.1.2), phư ng Th y Khuê, qu n Tây H : - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên, m c giá áp d ng t 550.000 ng/m2 n 800.000 ng/m2. - Các th a t n m các v trí còn l i, m c giá áp d ng t 350.000 ng/m2 n 500.000 ng/m2.
  3. b.1.2- Khu v c thu c các phư ng: Vĩnh Tuy, Minh Khai, Mai ng, Thanh Lương, Giáp Bát, Hoàng Văn Th , Tân Mai, Tương Mai, Trương nh, B ch ng, qu n Hai Bà Trưng; phư ng Phúc Tân, qu n Hoàn Ki m; phư ng Phúc Xá, qu n Ba ình; phư ng Qu ng An, Yên Ph , Bư i, qu n Tây H , áp d ng theo cácm c giá sau ây: - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên, m c giá áp d ng t 400.000 ng/m2 n 550.000 ng/m2. - Các th a t n m các v trí còn l i, m c giá áp d ng t 200.000 ng/m2 n 350.000 ng/m2. b.1.3- Khu v c thu c các phư ng: Quan Hoa, Nghĩa ô, Nghĩa Tân, qu n C u Gi y; các phư ng: Phương Li t, Khương Mai, Khương Trung, Thư ng ình, qu n Thanh Xuân; phư ng Nh t Tân, T Liên, qu n Tây H áp d ng theo các m c giá sau ây: - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên, m c giá áp d ng t 250.000 ng/m2 n 400.000 ng/m2. - Các th a t n m các v trí còn l i, m c giá áp d ng t 150.000 ng/m2 n 200.000 ng/m2. b.1.4- Các khu v c còn l i thu c các qu n Thanh Xuân, C u Gi y, Tây H áp d ng chung (cho các v trí khác nhau) m c giá t 130.000 ng/m2 n 150.000 ng/m2. b.2- Giá t nông nghi p trong n i th tr n: - Giá t nông nghi p trong các th tr n: C u Di n, Văn i n, Gia Lâm, c Giang, áp d ng chung m c giá là: 150.000 ng/m2. - Giá t nông nghi p trong các th tr n còn l i, áp d ng chung theo m c giá là: 130.000 ng/m2. c- Xác nh và quy t nh phê duy t giá t nông nghi p. Căn c các quy nh trên ây và th c t s d ng t, công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn, Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) xác nh và quy t nh phê duy t giá t nông nghi p làm căn c l p phương án b i thư ng cho t ng d án c th . Trư ng h p d án thu h i t trên a bàn nhi u qu n, huy n, y ban nhân các dân qu n (huy n) c n trao i, th ng nh t v m c giá, m b o tính kh thi trư c khi xác nh và phê duy t. d- Giá t vư n li n k v i t trong n i thành, n i th , khu dân cư nông thôn ư c xác nh b ng 30% giá b i thư ng t do y ban nhân dân Thành ph quy nh, nhưng không th p hơn giá b i thư ng t nông nghi p trong cùng khu v c. e- ư c nh n ti n b i thư ng theo m c giá trên, các trư ng h p b thu h i t nông nghi p trong n i thành, n i th tr n không ư c nh n các kho n h tr theo quy nh t i M c a/ b/ Kho n 3/ i u này.
  4. 2- i u ch nh i u 10 như sau: S Tài chính - V t giá ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh các ch tiêu kinh t - k thu t cho cây tr ng, v t nuôi thông báo m c giá chuNn b i thư ng s n phNm nông nghi p, lâm nghi p, thu s n bình quân hàng năm. Căn c thông báo m c giá chuNn trên, y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh ơn giá b i thư ng trên m t ơn v di n tích (1m², 1 sào, 1 ha) ho c t ng lo i cây tr ng, v t nuôi cho t ng d án c th . 3- i u ch nh, b sung i u 12 như sau: H tr cho các trư ng h p thu h i t nông nghi p t i các xã ngo i thành như sau: a- i u ch nh chính sách h tr chi phí ào t o, chuy n i ngh nghi p cho lao ng nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p. Trong khi Thành ph chưa l p qu h tr t o vi c làm, Nhà nư c h tr chi phí ào t o, chuy n i ngh nghi p tr c ti p cho lao ng nông nghi p, ư c xác nh theo m² t nông nghi p th c t thu h i, áp d ng chung m t m c là 25.000 ng/m2 (Hai mươi lăm ngàn ng m t mét vuông). Khi Nhà nư c l p qu h tr t o vi c làm, kho n ti n trên ư c n p vào qu chung và s d ng theo các m c tiêu c th . b- B sung chính sách h tr " c bi t" khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p m b o n nh i s ng cho ngư i s n xu t: + 35.000 ng/m² i v i các xã thu c các huy n T Liêm, Thanh Trì. + 30.000 ng/m² i v i các xã thu c các huy n Gia Lâm, ông Anh. + 20.000 ng/m² i v i các xã ng b ng thu c huy n Sóc Sơn. + 15.000 ng/m² i v i các xã trung du thu c huy n Sóc Sơn. c- B sung chính sách gi i quy t vi c làm cho lao ng nông nghi p. Trư ng h p s d ng t nông nghi p chuy n m c ích s d ng, th c hi n các d án s n xu t kinh doanh, ngay t khi nghiên c u, l p d án u tư, Ch u tư có trách nhi m l p và th a thu n v i chính quy n a phương (xã, phư ng, th tr n) v phương án ào t o, s d ng lao ng t i ch theo hư ng: m i hét ta t nông nghi p b thu h i t o i u ki n ào t o, tuy n d ng lao ng vào làm vi c trong d án t i thi u là 10 lao ng trong tu i. d- B sung chính sách h tr thi t h i khi Nhà nư c trưng d ng t m th i t nông nghi p. T ch c, h gia ình, cá nhân có t nông nghi p, lâm nghi p b trưng d ng t m th i thì ư c b i thư ng thi t h i v tài s n trên t, ng th i ư c h tr m t kho n như sau:
  5. Chi phí h tr ào t o, Di n tích S năm Ti n h tr do chuy n ngh (25.000 tb trưng d ng b trưng d ng = /m²) x x trưng d ng + 3 năm t m th i 20 năm t m th i ph c hóa 4- B sung i u 14 như sau: Ngư i s d ng t nông nghi p, lâm nghi p h p pháp khi b thu h i, trưng d ng, n u th c hi n bàn giao úng ti n do H i ng Gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ra thì ư c hư ng 3.000 ng/m² nhưng không quá 3.000.000 ng/ ch s d ng t h p pháp. 5- i tư ng ư c nh n ti n b i thư ng, h tr v t khi thu h i. Toàn b ti n b i thư ng, h tr v t, ti n thư ng ti n theo quy nh t i Quy t nh này ư c tr tr c ti p cho ngư i s d ng t h p pháp, h p l khi Nhà nư c thu h i t. Vi c trích ti n b i thư ng, h tr v t, ti n thư ng ti n h tr cho ngư i thuê t, mư n t, s d ng t u th u do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh trên cơ s th ng nh t c a ch s d ng t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các phương án b i thư ng, h tr ã có Quy t nh phê duy t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n không i u ch nh theo Quy t nh này. i v i d án ang th c hi n gi i phóng m t b ng d dang, Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) căn c th c t quy t nh vi c b i thư ng, h tr . Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n); các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Như i u 2, - Th tư ng Chính ph , CH TNCH - Thư ng tr c Thành y, - Thư ng tr c H ND, - /c Bí thư Thành y, ( báo cáo) - B Tài nguyên và Môi trư ng - B Tài chính. L -TB & XH, - B Nông nghi p & PTNT, Hoàng Văn Nghiên - Thanh tra Nhà nư c, - Văn phòng Chính ph , - Các Phó ch t ch UBND TP - Văn phòng Thành y - Các PVP, TCV, TD, THKT, Nth, - Lưu VT
Đồng bộ tài khoản