Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ VÀ THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 99/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA – THÔNG TIN Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh; ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa – Thông tin; Căn c h sơ di tích và T trình s 1964/VH-UB ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Th a Thiên-Hu ; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1: X p h ng b sung 04 di tích vào Quy t nh s 54/VH-Q ngày 29 tháng 4 năm 1979 c a B trư ng B Văn hóa và Thông tin (nay là B Văn hóa – Thông tin) x p h ng di tích Thành n i Hu và lăng Minh M ng, lăng T c, lăng Kh i nh: 1. Di tích ki n trúc ngh thu t Qu c T Giám phư ng Thu n Thành, thành ph Hu , t nh Th a Thiên – Hu . 2. Di tích ki n trúc ngh thu t L u Tàng Thơ – H H c H i phư ng Thu n L c, thành ph Hu , t nh Th a Thiên – Hu . 3. Di tích ki n trúc ngh thu t H T nh Tâm phư ng Thu n Thành, thành ph Hu , t nh Th a Thiên – Hu . 4. Di tích ki n trúc ngh thu t Tam Tòa (Cơ m t vi n) phư ng Thu n Thành, thành ph Hu , t nh Th a Thiên – Hu . i u 2: y ban nhân dân các c p t nh Th a Thiên – Hu trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i các di tích ki n trúc ngh thu t: Qu c T Giám; L u Tàng Thơ – H H c H i; H T nh Tâm; Tam Tòa (Cơ m t vi n) theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: C c trư ng C c di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh, Giám c S văn hóa – Thông tin, Giám c Trung tâm b o t n di tích c ô Hu t nh Th a Thiên – Hu và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG B VĂN HÓA – THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản