Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 99/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành m c thu l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trên a bàn thành ph như sau: TT N i dung thu ơn v tính M c thu 1 Doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh ng/l n c p 100.000 Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, 2 ng/l n c p 200.000 doanh nghi p nhà nư c Ch ng nh n ăng ký thay i n i dung ăng ký 3 ng/l n c p 20.000 kinh doanh Ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh 4 ng/l n c p 20.000 ho c văn phòng i di n c a doanh nghi p Doanh nghi p nhà nư c chuy n i thành công ty 5 Không thu c ph n H p tác xã, liên hi p h p tác xã, cơ s giáo d c, 6 ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư ng/l n c p 100.000 nhân, dân l p; cơ s văn hóa thông tin do S K ho ch và u tư c p gi y ch ng nh n ăng ký
  2. TT N i dung thu ơn v tính M c thu kinh doanh 7 Cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh ng/l n c p 10.000 Cung c p thông tin v n i dung ăng ký kinh 8 Không thu doanh cho các cơ quan qu n lý nhà nư c C p b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y ch ng nh n thay i ăng ký kinh 9 ng/b n 2.000 doanh ho c b n trích l c n i dung ăng ký kinh doanh i u 2. T l trích l i 50%, n p ngân sách 50%. Ph n 50% l i, cơ quan thu l phí qu n lý và s d ng theo quy nh t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính v s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - B Tư pháp; B Tài chính; - C c KTVB - B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c TP; Nguy n Trung Tín - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (TM/Cg) MH.
Đồng bộ tài khoản