Quyết định số 99-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 99-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99-TTg về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH V NNH HƯ NG DÀI H N VÀ K HO CH 5 NĂM 1996-2000 I V I VI C PHÁT TRI N THU L I, GIAO THÔNG VÀ XÂY D NG NÔNG THÔN VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, QUY T NNH: i u 1. nh hư ng dài h n và k ho ch 5 năm 1996-2000 v phát tri n thu l i, giao thông, xây d ng nông thôn vùng ng b ng sông C u Long nh m n nh i s ng nhân dân, phát tri n s n xu t toàn di n, xây d ng nông thôn vùng ng b ng sông C u Long theo hư ng công nghi p hoá và hi n i hoá, góp ph n b o m an toàn lương th c qu c gia, Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t nông nghi p và phát tri n nông thôn. I. THU L I: Công tác thu l i vùng ng b ng sông C u Long ph i nh m s d ng và khai thác tri t và h p lý nh t ngu n nư c sông Mê Kông là tài nguyên thiên nhiên to l n và r t quý giá, ng th i ph i có bi n pháp h n ch t i a tác h i do lũ l t gây ra. T ng bư c hình thành h th ng thu l i hoàn ch nh bao g m các công trình tư i, tiêu, thau chua, x phèn, ngăn m n, và ki m soát lũ ng b t công trình u m i, kênh tr c các c p n h th ng n i ng b o m nư c tư i cho di n tích canh tác kho ng 2,0 tri u ha, trong ó, m r ng di n tích gieo tr ng lúa do tăng v và khai hoang thêm kho ng 600.000-700.000 ha, b o m cu c s ng n nh cho 10 tri u dân trong vùng ng p l t và c i thi n môi trư ng sinh thái. 1- Hoàn thành 3 chương trình tr ng i m ng Tháp Mư i, T giác Long Xuyên, Tây sông H u gieo tr ng 2 v - 3 v /năm. 2- Hoàn thành chương trình ng t hoá bán o Cà Mau, Gò Công, Nam Măng Thít khai hoang, tăng v và phát tri n s n xu t n nh.
 2. 3- i v i cây tr ng ng n ngày vùng ng p l t: b o m ăn ch c 2 v ông xuân và hè thu trong vùng ng p sâu, (có m c ng p trên 1m), tuỳ theo yêu c u v th i gian thu ho ch v hè thu các vùng khác nhau c n áp d ng bi n pháp thích nghi v i lũ, phòng tránh lũ, chuy n d ch mùa v b o m thu ho ch v hè thu trư c thư ng tu n ho c h tu n tháng 8 hàng năm. - T ng bư c ti n t i ki m soát lũ c năm vùng ng p nông (có m c ng p dư i 1m), nh ng nơi có i u ki n có th p b bao nhưng ph i b o m không c n tr vi c thoát lũ và ph i theo úng quy nh c th trong quy ho ch. 4- i v i cây tr ng lâu năm vùng ng p l t: Có bi n pháp ch ng ki m soát lũ c năm. Riêng vùng ng p sâu c n nghiên c u gi ng cây tr ng thích h p có th ch u ng p ng n ngày. II- GIAO THÔNG (THU VÀ B ). 1- H th ng giao thông (thu và b ) và h th ng thu l i (c ng, kênh, b kênh các c p và các b bao) ph i b o m ng b hình thành h th ng giao thông hoàn ch nh, phù h p v i t p quán ng b ng sông C u Long, nhưng không ư c t o thành v t c n dòng ch y làm tăng cao thêm m c nư c lũ. 2- Hình thành h th ng giao thông ư ng b huy t m ch n i li n các ô th và h th ng ư ng b d c biên gi i b o m không b ng p trong mùa lũ. 3- Hình thành h th ng giao thông thu thu n l i liên t nh và liên vùng. III- CÁC KHU DÂN CƯ: Ph i th c hi n úng Ch th 815/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . Riêng i v i vùng ng p l t, ph i b o m an toàn và n nh i s ng cho nhân dân nông thôn và các ô th , các cơ s s n xu t công nghi p, d ch v và cơ s h t ng v i m c lũ năm 1961, ng th i ph i t o i u ki n thu n l i t ng bư c phát tri n theo hư ng văn minh, hi n i. 1- i v i khu dân cư nông thôn: Hình thành các c m dân cư ho c các tuy n dân cư ư c b o m an toàn không b ng p l t b ng cách ào ao, h l t t tôn n n theo c m, ào kênh l y t t n n n d c b kênh, p b bao khu dân cư ho c làm nhà trên c c, k t h p v i vi c b trí h p lý các công trình phúc l i công c ng. 2- i v i các th xã, th tr n, th t , khu trung tâm các c m dân cư ư c b o m an toàn không b ng p l t b ng cách ào ao, h l y t tôn n n ho c p b bao, tuỳ theo i u ki n c th t ng nơi. Vi c p b bao các khu dân cư ph i th c hi n theo quy nh c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn tránh làm dâng cao m c nư c ư c ki m soát.
 3. i u 2. Ti p t c nghiên c u các phương án thu l i cơ b n cho chi n lư c phòng ch ng lũ l t ng b ng sông C u Long theo hư ng: 1- Nghiên c u các bi n pháp thoát lũ tràn t biên gi i Cam-pu-chia theo hư ng ưa qua sông Vàm C và V nh Thái Lan. 2- Theo dõi di n bi n môi trư ng sinh thái và tr ng thái dòng ch y. 3- Nghiên c u h th ng công trình ng b t ng bư c ti n t i ch ng ki m soát vi c tư i, tiêu, phòng ch ng lũ. i u 3. T năm 1996 n năm 2000. M c tiêu ph i t ư c c a vi c phát tri n thu l i, giao thông và xây d ng nông thôn vùng ng b ng sông C u Long là: 1- Quy ho ch và phát tri n cơ s h t ng, các d ch v kinh t - xã h i ng b ng sông C u Long b o m cho dân cư trong vùng có cu c s ng n nh và ngày càng ư c c i thi n, gi m n m c th p nh t thi t h i v ngư i và c a do lũ l t gây ra. 2- Xây d ng các công trình thu l i c n thi t nh m m r ng thêm 500.000 ha gieo tr ng lúa, ưa di n tích gieo tr ng lúa t trên 3,5 tri u ha. (Danh m c các công trình xem ph l c kèm theo) 3- Khai thác t t ti m năng t ai phát tri n s n xu t nông nghi p, trư c h t là tăng nhanh s n lư ng lương th c b o m t trên 15 - 16 tri u t n/năm. i u 4. Vi c phát tri n thu l i, giao thông và xây d ng các khu dân cư ng b ng sông C u Long do nhân dân và chính quy n các a phương làm là ch y u, có s h tr tích c c c a Nhà nư c. 1- i v i thu l i: - V n ngân sách Nhà nư c u tư cho vi c xây d ng m i, n o vét và tu b các kênh tr c chính, kênh c p I, xây d ng các công trình l n, ph c t p và công trình ch ng s t l nguy hi m. Trư c h t t p trung u tư vào các công trình thu l i k t h p giao thông t i a bàn xây d ng các khu dân cư và các các công trình thu l i tr ng i m ph c v yêu c u khai hoang tăng v , phát tri n s n xu t lúa. - V n ngân sách a phương c n u tư cho vi c xây d ng m i, m r ng, n o vét và tu b các kênh c p II, các công trình trên kênh c p II, các c ng dư i b bao. Ch t ch U ban nhân dân các t nh ph i dành 45% ngu n thu t thu s d ng t nông nghi p l i, ưu tiên u tư cho các công trình thu l i và m t ph n ngu n thu t x s ki n thi t xây d ng trư ng h c, b nh xá. - Nhân dân óng góp công s c xây d ng b bao, h th ng thu l i n i ng và xây d ng ng ru ng. 2- i v i vùng khai hoang, kinh t m i: th c hi n Quy t nh s 773/TTg ngày 21 tháng 12 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph .
 4. 3- i v i khu dân cư: Nhân dân góp công s c và t b v n ra tôn n n, làm b bao và các cơ s phúc l i công c ng t i ch . Ngoài vi c huy ng lao ng nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t, H i ng nhân dân các c p có th huy ng lao ng và ti n v n c a nhân dân th c hi n. Nhà nư c có chính sách cho vay v n trung h n và dài h n theo ch ưu ãi i v i các h thu c di n chính sách và các h nghèo các h này tôn n n ho c làm nhà trên c c. Giao cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngân sách Nhà nư c Vi t Nam, Qu h tr u tư qu c gia xây d ng các tiêu chuNn và ch cho vay c th cho t ng lo i h . Ch t ch U ban nhân dân các t nh xét duy t các i tư ng c th làm cơ s cho vay. U ban nhân dân các t nh l p quy ho ch s d ng t làm thu l i, giao thông và xây d ng các i m dân cư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Ch t ch U ban nhân dân các t nh x lý các v n c th phát sinh do l y t xây d ng thu l i, giao thông và các khu dân cư, b o m công b ng h p lý; quy nh c th ch giao t làm nhà theo quy nh c a pháp lu t. 4- i v i giao thông: - V n ngân sách Nhà nư c u tư cho vi c nâng c p, c i t o và xây d ng m i các tuy n giao thông (thu và b ) tr ng y u, các công trình có yêu c u k thu t ph c t p. Vi c phân nh ngu n v n gi a trung ương và a phương u tư cho chương trình này th c hi n theo ch phân c p qu n lý ngân sách hi n hành. - Các t nh có cơ ch , chính sách huy ng s óng góp c a nhân dân và các ngu n v n khác u tư phát tri n h th ng giao thông nông thôn a phương. - Vi c nâng c p, c i t o xây d ng m i các công trình thu c h th ng giao thông nông thôn (t nh, huy n, xã) nh t thi t ph i tuân th quy ho ch chung m ng lư i giao thông khu v c v hư ng tuy n, quy mô, yêu c u thoát lũ và b o v công trình. i u 5. V th c hi n k ho ch năm 1996: - Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i và huy ng các ngu n v n ngân sách, v n hoàn tr c a các d án thu l i do ADB và WB tài tr trong nh ng năm v a qua và các ngu n v n ODA khác thi công ngay nh ng công trình thu l i c p bách theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trong i u ki n các ngu n v n trên chưa cân i, giao cho B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c phát hành tín phi u kho b c. - B Giao thông v n t i, B Xây d ng và các B , ngành có liên quan tri n khai th c hi n theo k ho ch 1996 c a ngành. - U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long căn c vào i u 4 c a Quy t nh này b trí k ho ch tri n khai th c hi n ngay t u năm 1996.
 5. (Kèm theo b n t ng h p xây d ng cơ b n thu l i năm 1996 vùng ng b ng sông C u Long). i u 6. Các chương trình Qu c gia do các B qu n lý ph i ph i h p ng b v i n i dung c a quy t nh này, bao g m các chương trình: 327, 773; s p x p lao ng và gi i quy t vi c làm; giáo d c; y t ; văn hoá; dân s và k ho ch hoá gia ình; nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; phát tri n công ngh thông tin; ph sóng phát thanh vùng núi, vùng cao, biên gi i, h i o và vùng sâu; ph sóng truy n hình, ưa truy n hình v vùng núi, vùng cao, biên gi i và h i o; chăm sóc và b o v tr em; h tr ng bào dân t c c bi t khó khăn... i u 7. T ch c th c hi n: 1- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các B , ngành và a phương có liên quan ti p t c nghiên c u b sung, hoàn ch nh quy ho ch phòng ch ng lũ ng b ng sông C u Long. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì vi c t ch c th c hi n Quy t nh này. Các B : K ho ch và u tư, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Xây d ng, Giao thông v n t i, Giáo d c và ào t o, Y t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, m i B c m t cơ quan u m i và có cán b chuyên trách ph i h p. 2- M i t nh thành l p m t Ban ch o th c hi n quy t nh này có s tham gia c a các ngành có liên quan, do m t ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh làm Trư ng ban, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm U viên thư ng tr c. 3- B Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long l p quy ho ch h th ng giao thông (thu và b ) trình Th tư ng Chính ph . 4- B Xây d ng ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long l p quy ho ch các vùng dân cư, thi t k m u các lo i khu dân cư và nhà cho nhân dân. 5- B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long quy ho ch các h th ng trư ng h c. 6- B Y t ch trì ph i h p v i B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long quy ho ch và thi t k các b nh vi n, b nh xá, tr m xã cho các i m dân cư. 7- B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Trung tâm khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia tham gia quy ho ch phòng ch ng lũ và ch o các Vi n Nghiên c u khoa h c nghiên c u các v n có liên quan v môi trư ng sinh thái, tr ng thái dòng ch y.
 6. i u 8. Các B trư ng, Th tr ơng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) PH C L C 1 CÁC D ÁN THU L I PH C V S N XU T NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔNG BSCL 5 NĂM 1996 - 2000 (Kèm theo quy t nh s 99/TTg ngày 9/2/1996 c a Th tư ng Chính Ph ) TT Nhi m v công Th i trình (ha) gian V n xây Danh m c a T o Ngăn d ng (t i m ngu n m n ng) T ng s 2.600,00 I D án lũ (di n tích 1,83 1.500,00 tri u ha, 10 tri u dân A - Vùng ng p sâu 1 K. Tân thành - Lò g ch T - LA 22.870 36.980 1996 31,60 2 Kênh Hưng i n Lang an 671 8.456 1996 5,60 3 ê bao T/ tr n Tân h ng / tháp 1996 5,80 4 Kè Sa éc / tháp 96 - 15,80 97 5 Vùng T1 - T3 Bo Bo L/An 26.000 96 - 30,00 98 6 HT ng ti n - Lag răng LA - T 20.000 97 - 30,00 99 7 HT B c Vàm nao An giang 21.000 96- 100,00 2000 8 Kênh Tám ngàn AG - KG 15.000 38.000 96 - 18,20 97 9 D án kênh c p 2 LA - TG 97- 300,00 2000
 7. 10 ê bao ngăn lũ b o v dân 300,00 cư 11 Kênh R ch g c L/ An 6.000 8,00 12 Kênh Ninh phư c A/ Giang 18.000 20,00 13 Các CT khác - 97- 135,00 2000 14 Kênh Sa Rài / Tháp 4.578 1996 5,00 B - Vùng ng p nông 500,00 1 Kênh KH6 CT - KT 19.100 23.100 96 - 24,50 97 2 K.Xã tàu - Sóc tro Vĩnh 12.500 95 - 10,00 long 96 3 K.X o mát - Cái v n T - VL 11.400 97 - 30,00 98 4 K.Nha mân - T t i Vĩnh 6.000 97 - 15,00 long 98 5 K.C n thơ Huy n hàm T - VL 11.400 97 - 15,00 98 6 K.Nàng mau C n thơ 14.000 98 - 20,00 99 7 Kênh KH 7 CT - TG 22.000 97 - 30,00 99 8 K.S 1 (Nam Cao lãnh) / Tháp 4.000 98- 10,00 2000 9 Các CT khác 145,50 10 D án c p 2 2000,00 II D án ng t hoá QLPH 260,00 (DA trung tâm bán o Cà mau) 1 C ng M tú Sóc trăng 2.978 2.978 96 - 8,20 97 2 C ng C u s p M.h i 24.700 95 - 10,00 96 3 C ng Ch chí '' 35.000 96 - 19,10 98 4 C ng Phó sinh '' 28.000 97 - 15,00
 8. 98 5 C ng Vĩnh m '' 22.000 97 - 10,00 98 6 C ng Cà mau '' 34.000 97 - 35,00 99 7 C ng Láng trâm '' 22.000 97 - 10,00 98 8 C ng Ch c băng '' 20.000 97 - 15,00 98 9 C ng B ch ngưu '' 22.785 95 - 28,70 98 10 Các c ng nh khác '' 96 - 32,00 99 11 HT Nàng r n ST - MH 21.328 25.785 95 - 28,70 98 12 K.Ngàn d a - B c liêu MH 19.760 96 - 10,00 97 13 K.Cái tr u - Phú l c ST - MH 22.000 97 - 12,00 98 14 K.Phư c long - V.m MH 22.000 97 - 15,00 98 15 K.C nh n - Phó sinh MH 97 - 9,00 98 16 K.Huy n s - Ch h i MH 35.000 97 - 8,00 98 17 K.Ch c băng MH - 22.000 97 - 8,00 KG 98 III DA Ng t hoá N / M / 224,00 Thít 1 HT C ng Nhà th Trà vinh 6.285 7.500 96 - 18,70 97 2 C ng Vàm buôn Trà vinh 8.511 9.839 96 - 18,80 97 3 C ng B c trang '' 2.200 2.600 96 - 10,00 07 4 C ng Tr m '' 1.500 2.000 97 - 6,00 98
 9. 5 HT C ng Chà và '' 6.800 97 - 21,60 99 6 HT C ng Th u râu '' 14.200 97 - 42,30 99 7 HT C ng Láng thé '' 30.000 40.000 98- 80,00 2000 8 Kênh 3/2 '' 12.000 97 - 16,00 98 9 Kênh Trà ngoa '' 12.000 97 - 9,00 98 10 K.Th / nh t - Lương hoà '' 16.000 97 - 17,00 98 IV Các công trình khác 516,00 1 C p nư c T/Tôn - T/Biên An giang 3.000 3.785 97- 51,00 2000 2 C ng Tam sóc Sóc trăng 6.000 96 - 11,76 97 3 C ng R ch rê '' 96 - 15,00 97 4 K.Tam sóc - B th o '' 1.000 3.600 97 - 12,00 98 5 C ng Tân hương B n tre 4.337 95 - 8,90 96 6 HT Qu i i n '' 3.381 11.000 96 - 22,83 97 7 HT C u s p '' 6.000 26.000 97- 92,00 2000 8 HT Ba lai '' 3.500 98- 20,00 2000 9 C ng Châu bình '' 2.000 2.490 98 - 10,00 99 10 C ng ôi ma L/An 16.000 95 - 8,70 96 11 HT N/t o - Tân tr L/An 7.000 3.500 97- 40,00 2000 12 C ng Xóm b L/An 3.000 97 - 10,00 98
 10. 13 C ng sông Cui L/An 2.200 46.000 98 - 10,00 99 14 HT Kênh làng th 7 K/Giang 28.000 98- 50,00 2000 15 HTTL ven bi n A.M - An K/Giang 5.500 97- 30,00 Biên 2000 16 C ng bao bi n S.trăng 15.000 17 HT Chín sáu '' 10.000 97- 20,00 2000 18 Kênh Hưng long '' 10.000 15.000 97 - 20,00 98 19 C ng Bà xNm '' 10.000 99- 20,00 2000 20 Các công trình '' 18,81 PH L C S 2 B NG TH NG KÊ SƠ KH NĂNG B TRÍ DÂN CƯ VÙNG NG P L T SÂU BSCL - K HO CH 5 NĂM 1996 - 2000 (Kèm theo quy t nh s 99/TTg ngày 9/2/1996 c a Th tư ng Chính ph ) a Quy mô B trí Dân s (1000 i m ngư i) TT Danh m c xây c.trình dân cư Năm Năm d ng 1994 2000 T ng s : 3.647 4.359 A Các c m dân cư 1.220 1.385 I. Th xã 380 441 1 - Long Xuyên AG 140 162 2 - Châu c AG 56 65 3 - R ch Giá KG 168 195 4 - Hà Tiên KG 16 19 II. Th tr n 268 310 T nh ng Tháp 55 64 5 - Tân H ng 8 9
 11. 6 - H ng Ng 16 19 7 - Tam Nông 7 8 8 - Thanh Bình 12 14 9 - Tháp Mư i 12.15 14 T nh Long An: 54.37 63 10 - Vĩnh Hưng 5.811 7 11 - M c Hoá 13.603 16 12 - Tân Thành 5.741 7 13 - Thanh Hoà 3.944 4 14 - c Hu 10.182 12 15 - Th Th a 15.089 17 T nh An Giang 145.328 168 16 - An Phú 10.500 12 17 - Tân Châu 29.5 34 18 - Phú Tân 15.0 17 19 - T nh Biên 10.79 13 20 - Trí Tôn 12.10 14 21 - Châu Phú 19.893 23 22 - Ch M i 10.76 12 23 - Châu Thành 19.335 22 24 - Tho i Sơn 17.450 20 T nh Kiên Giang 13.23 15 25 - Hòn t 8.72 10 26 - Tân Hi p 4.51 5 T nh Tiên giang 0 0 III. Th T 572 634 T nh ng Tháp T nh Long An T nh An Giang T nh Kiên Giang
 12. T nh Ti n Giang B Tuy n dân cư 3,774 4,683 2.248 km km 1 - Kênh Vĩnh t AG - 65 65 KG 2 - Kênh Trà Sư AG 25 25 3 - Kênh Tám Ngàn AG-KG 35 35 4 - Kênh Tri Tôn AG-KG 50 50 5 - Kênh ào AG 17 34 6 - Kênh M Thái-10 Châu AG-KG 50 100 Phú 7 - Kênh Ba Thê AG-KG 50 100 8 - K.Kiên H o-Núi Chóc- AG-KG 50 100 Năng gù 9 - Kênh R ch Giá - Long AG-KG 50 100 Xuyên 10 - Kênh Tròn AG-KG 50 100 11 - Kênh Cái S n AG-CT- 50 100 KG 12 - Kênh Can Th o AG 21 42 13 - Kênh M c Can Dung AG 40 40 14 - Kênh M i (Tri Tôn) AG 20 20 15 - Kênh H7 AG-KG 24 48 16 - Kênh B n T ng AG 24 48 17 - Kênh Ngã C y-Kênh AG 18 36 Tròn 18 - Kênh Xáng AG 9 18 19 - Kênh Cà Mau AG 15 30 20 - Kênh M i (Ch M i) AG 10 20 21 - Kênh Than Nông AG 20 40 22 - Kênh Năm Xã AG 12 24 23 - Kênh C p II AG-KG 1000 1000 24 - Kênh Tân H i - Long T-LA 60 60
 13. Kh t 25 - Kênh Tân Thành - Lò T-LA 50 50 G ch 26 - Kênh H ng Ng T-LA 43 43 27 - Kênh An Bình T 35 35 28 - K. ông Ti n -DVD- T-LA 80 80 Lagrang 29 - K.An Phong-M Hoà- T-TG- 85 85 B c ng LA 30 - Kênh Nguy n Văn Ti p T-TG 93 186 31 - Kênh Bình Thành T 37 74 32 - Kênh Tân Cây Chí T 35 70 33 - Kênh Sa Rài T 32 64 34 - Kênh Tân Thành T 42 84 35 - Kênh Cái Cái - Phư c T 45 90 Xuyên 36 - Kênh Cái Bát - 79 LA 57 114 37 - Kênh Sông Trăng - C LA 25 50 G a 38 - Kênh 28 LA 47 94 39 - Kênh Hưng i n LA 26 52 40 - Kênh 61 LA 45 45 41 - Kênh R ch Tràm - M LA 32 32 Bình 42 - Các kênh khác LA - T 1200 1200 C Dân cư phân tán Ghi chú: 1. Các th xã, th tr n: Có th bao ch ng lũ tri t ho c tôn cao 2. Các Th T : B trí t i ngã tư 2 kênh tr c và c p 2 c t nhau, thư ng tôn cao n n, là trung tâm giáo d c, văn hoá, y t , d ch v hành chính xã. 3. Tuy n dân cư: Ch b trí d c kênh tr c, c p 2, b trí 2 tuy n dân cư 2 b iv i các kênh thu n theo hư ng thoát lũ.
 14. 4. Th T tính bình quân kho ng 2000 ngư i. M i tuy n dân cư ch b trí 80% chi u dài, bình quân 10m dài cho 1 h , m i h 06 ngư i. 5. Dân cư phân tán: là do th c t l ch s l i, h s ng d c các sông, r ch, gò cao... kho ng 20% t ng s dân. PH L C 3 CÁC THÔNG S K THU T H TH NG Ư NG B (KH96 - 2000) (Kèm theo quy t nh s 99/TTg ngày 9/2/1996 c a Th tư ng Chính ph ) Th Các thông s Chi u Làn xe M t N n t dài (km) r ng (m) r ng Tên ư ng (m) 1 Qu c l 1 (TP.HCM i Cà Mau) 347 4-6 15 22 2 Qu c l N1 (Châu Thành, Tr ng 235 4-6 15 22 Bàng - c hu - T.T - Lò g ch) 3 Qu c l 30 An H u - H ng Ng 119 4 10.5 15 4 Qu c l 50 (Ch g o - M Tho) 12 4 10.5 15 5 Qu c l 53 (Trà Vinh - Măng 24 4 10.5 15 thít) 6 Qu c l 54 (Vàm C ng - Trà 52 4 10.5 15 Ôn) 7 Qu c l 60 (Trung Lương - M 41 4 10.5 15 Cày) 8 Qu c l 61 (Cái T c - QL 80) 16 4 10.5 15 9 Qu c l 80 (M Thu n Hà Tiên) 210 4 10.5 15 10 Qu c l 90 (C n Thơ - Châu 126 4 10.5 15 c) 11 Qu c l N2 (H tr cho tuy n 228 4 10.5 15 N1) 12 T nh l 29 (Cai L y - Bình châu) 76 4 10.5 15 13 Tuy n Phư c Xuyên 80 4 10.5 15 14 Nam Nguy n Văn Ti p 158 4 10.5 15 15 Tràm Chim (Tân H ng - Sa 46 4 10.5 15 Rài) 16 D c (Th Th a - c Hu ) 38 4 10.5 15 17 Tuy n ng tháp - Ti n Giang 54 4 10.5 15
 15. 18 Sa éc Ch M i - Tân châu 120 4 10.5 15 19 C n Thơ Tân Hi p - Tân Châu 142 4 10.5 15 20 T nh l 43 (Long xuyên Núi 26 4 10.5 15 S p) 21 Tri Tôn - B y Núi 53 4 10.5 15 22 D c ba Thê (Phú Châu - Hòn 55 4 10.5 15 D t) 23 Ô Môn Gi ng Ri ng - B n Nh t 55 4 10.5 15 24 D c xà No (V Thanh Thái Lai) 75 4 10.5 15 PH L C 4 T NG H P K HO CH XDCB THU L I NĂM 1996 VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG (Kèm theo quy t nh s 99-TTg ngày 9/12/1996 c a Th tư ng Chính ph ) S Tên công trình a i m Năng l c T.gian V n u TT xây d ng thi t k KC-HT tư t 1996 A 1 2 3 4 T ng v n u tư (a + b) 1.190.000 a V n ngân sách 550.000 Trong ó - B Nhà nư c & PTNN 300.000 qlý - Các t nh qu n lý 250.000 b V n vay và dân óng góp 640.000 Trong ó: - Vay lãi xu t ưu ãi 240.000 - Huy ng s c dân 400.000 A CT v n b qu n lý 300.000 I D án vùng ng p l t 130.000 1 Kênh Tân thành - Lò g ch LA - T TN 22.000 1996 27.000 2 Kênh Hưng i n Long an TN 6.712 1996 14.500 (Clũ 3600 ha lúa, 3162 ha Ti 8.452
 16. CCNN) 3 Kênh Sa rài .Tháp TN 6.712 1996 5.000 Ti 5.678 4 Kênh Tám ngàn An giang TN 15.000 95 - 96 18.800 Ti 24.000 5 ê bao th tr n Sa rài .Tháp C.Lũ 325 1996 4.000 6 Kênh KH 6 CT - KG TN 19.075 1996 24.000 Ti 23.100 7 Kênh X tàu - Sóc tróc Vĩnh long Ti 9.422 1996 10.000 TN 6595 8 D án T.L i T1 - T3 Bo Long an Ti 26.000 96 - 97 17.000 bo 9 CT b o v b sông Sa éc .Tháp 990 mét 96 - 97 9.700 II DA Qu n l - Ph ng hi p 84.000 1 Kênh Nàng r n Sóc trăng TN 13.328 95 - 96 15.000 Ti 15.780 2 C ng C u S p Minh H i MN 19.760 95 - 96 8.500 Ti 24.708 3 C ng M tú Sóc trăng MN 2.978 95 - 96 6.200 4 Kênh Ngàn d a B c liêu Minh h i TN 19.234 1996 6.700 Ti 24.776 5 C ng Ch chí Minh h i 96 - 97 15.000 6 C ng Phó sinh nt 96 - 97 5.000 7 C ng Tam sóc nt 96 - 97 8.000 8 Kênh Phư c long - Vĩnh nt 96 - 97 10.000 m 9 C ng R ch Rê Sóc trăng 96 - 97 7.000 10 C ng Vĩnh m Minh h i 96 - 97 2.500 III D án Nam Măng thít 46.000 1 HT Thu l i Nhà th Trà vinh NM,Ti 95 - 96 18.000 7500 2 C ng Vàm Buôm nt MN 8.511 95 - 96 18.000
 17. Ti 9.869 3 C ng Trà Và nt 96 - 97 7.000 4 C ng Tr m nt 1.000 5 C ng Thâu Râu nt 1.000 6 C ng B c trang nt 1.000 IV Các vùng khác 40.000 1 C ng ôi Ma Long an NM,TN 95 - 96 4.000 2.490 2 Vùng 1 khu 3 Gò công T.Giang NM 2.032 95 - 96 8.600 3 C ng Tân hương B n tre TN 3.400 95 - 96 5.900 Ti 20.000 4 H th ng Qu i i n NM 3.381 95 - 97 10.000 5 Vùng 2 khu 3 Gò công T.Giang 96 - 97 4.000 6 D án B c Vàm nao Long an 96 - 98 4.000 7 H th ng Nh t t o nt 1.000 8 Kênh T 6 KG - AG 1.500 9 C ng Kim quy K.Giang 1.000 B CT v n n/s t nh qu n lý 250.000 I u tư vùng ng p l t (Kênh c p II và ê bao) 180.000 II Các vùng khác 70.000 C V n vay và dân óng góp 640.000 I V n vay lãi xu t ưu ãi (Dành cho vùng ng p l t) 240.000 II Huy ng s c dân 400.000 Trong ó: - Vùng ng p l t 300.000 - Các vùng 100.000 khác
Đồng bộ tài khoản