Quyết định số 990/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Quyết định số 990/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 990/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 990/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 990/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ, VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (công văn số 2329-CV/NG-UBNVN ngày 13 tháng 9 năm 2002), Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 11448/TC-CSTC ngày 24 tháng 10 năm 2002), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao. Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác. Quỹ được ngân sách Nhà nước cấp 7 tỷ đồng kinh phí hoạt động ban đầu. Kinh phí bổ sung hàng năm cho Quỹ được cấp căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện các dự án được phê duyệt sau khi đã trừ đi các nguồn tài chính có được từ tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác. Điều 3. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý tổ chức và hoạt động của Quỹ; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng : Ngoại giao và Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Như Điều 4, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, - Lưu : QHQT (3b), Văn thư. Vũ Khoan
Đồng bộ tài khoản