Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN về việc Quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 992/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 992/2001/Q -NHNN NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C QUY NNH M C CHO VAY KHÔNG CÓ B O M B NG TÀI S N C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N, CÔNG TY TÀI CHÍNH C PH N VÀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Kho n 2 i u 21 Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. Các Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n và Ngân hàng liên doanh có 2 i u ki n dư i ây thì ư c cho vay không có b o m b ng tài s n i v i khách hàng vay: 1. Có t l n x u (bao g m n quá h n có kh năng thu h i, n khó òi, các kho n n ch x lý, n cho vay ư c khoanh th hi n trên B ng cân i k toán hàng tháng) tính trên t ng dư n cho vay i v i khách hàng vay dư i 5%. 2. Có m c v n i u l t i thi u ( ư c th hi n trên B ng cân i k toán hàng tháng) m b o úng các quy nh t i Ngh nh s 82/1998/N -CP ngày 03/10/1998 c a Chính ph ban hành danh m c m c v n pháp nh c a các t ch c tín d ng. i u 2. 1. M c dư n cho vay không có b o m b ng tài s n i v i khách hàng vay c a các Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n và Ngân hàng liên doanh có i u ki n quy nh t i i u 1 Quy t nh này không vư t quá m c v n t có quy nh t i Kho n 1 i u 2 Quy t nh s 296/1999/Q -NHNN5 ngày 25/08/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
  2. 2. M c dư n cho vay không có b o m b ng tài s n c a các Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n và Ngân hàng liên doanh quy nh t i Kho n 1 i u này không bao g m các kho n dư n cho vay: a. Cho vay theo ch nh c a Chính ph ; b. Cho vay không có b o m b ng tài s n theo Quy t nh s 67/1999/Q -TTg ngày 03/03/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách tín d ng ngân hàng ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn; cho vay n 20 tri u ng không ph i th c hi n bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n i v i h nông dân, ch trang tr i s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n mang tính s n xu t hàng hoá quy nh t i i m 4 M c I Thông tư s 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/8/2000 c a Th ng c NHNN hư ng d n th c hi n gi i pháp v b o d m ti n vay c a các TCTD theo Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000; c. Cho vay dư i 50 tri u ng i v i các t ch c, h gia ình và cá nhân s n xu t gi ng thu s n không ph i th ch p tài s n quy nh t i i m 2 i u 4 Quy t nh s 103/2000/Q -TTg ngày 25/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n gi ng thu s n; d. Cho vay kho n ti n nh i v i cá nhân, h nghèo ư c t ch c oàn th chính tr - xã h i b o lãnh b ng tín ch p theo quy nh t i M c 3 Chương IV Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/04/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; . Cho vay i v i các doanh nghi p nhà nư c có i u ki n vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh t i i m 2 M c 1 Chương IV Thông tư s 06/2000/TT- NHNN1 ngày 04/04/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c vay v n th c hi n các d án u tư thu c chương trình kinh t tr ng i m, chương trình kinh t c bi t c a Nhà nư c theo quy t nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . Vi c cho vay i v i các doanh nghi p này, các t ch c tín d ng căn c vào tài li u: văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n chương trình kinh t tr ng i m, chương trình kinh t c bi t; h p ng kinh t ho c văn b n c a cơ quan có thNm quy n ch ng minh vi c doanh nghi p tham gia th c hi n các d án, công trình, các công vi c khác thu c chương trình tr ng i m, chương trình kinh t c bi t; biên b n nghi m thu, quy t toán kh i lư ng hoàn thành và các tài li u liên quan khác. e. Cho vay theo u thác c a Chính ph và các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3. M c dư n cho vay không có b o m b ng tài s n i v i khách hàng vay c a các Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n và Ngân hàng liên doanh quy nh t i Kho n 1 i u này ch áp d ng i v i các h p ng tín d ng xác l p k t ngày 03/09/2000. i u 3. Các Ngân hàng Thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n và Ngân hàng liên doanh cho vay không có b o d m b ng tài s n i v i khách hàng vay th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng, Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/04/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n pháp lu t khác có liên quan.
  3. i u 4. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 266/2000/Q -NHNN1 ngày 18/08/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m ki m tra tra, giám sát vi c th c hi n Quy t nh này. 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương; H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i c ph n, Công ty tài chính c ph n, Ngân hàng liên doanh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. 4. Vi c s a i, b sung Quy t nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Dương Thu Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản