Quyết định số 995/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 995/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 995/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 995/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 995/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH K HO CH VÀ U TƯ B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Thông tư s 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch b o v bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S K ho ch và u tư các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B ; - Văn phòng Chính ph ( b/c TTCP); - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - B Công an (A11); - Công báo; Webside c a Chính ph ; - Lưu: VT, PC.
 2. QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH K HO CH VÀ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 995/2008/Q -BKH ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c so n th o, in n, sao ch p, giao nh n, lưu gi , th ng kê, s d ng, b o qu n, tiêu h y tài li u, v t mang bí m t nhà nư c (sau ây g i chung là tài li u m t) trong ngành K ho ch và u tư. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan n bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư. i u 3. Danh m c bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư 1. Các tài li u tuy t m t, t i m t trong ngành K ho ch và u tư là nh ng tài li u ư c quy nh t i Quy t nh s 67/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t nhà nư c tuy t m t và t i m t trong ngành K ho ch và u tư và các tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c tuy t m t, t i m t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân g i n cơ quan, t ch c, cá nhân thu c ngành K ho ch và u tư. 2. Các tài li u m t trong ngành K ho ch và u tư là nh ng tài li u ư c quy nh t i Quy t nh s 650/Q -BCA(A11) ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành K ho ch và u tư và các tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c m t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân g i n cơ quan, t ch c, cá nhân thu c ngành K ho ch và u tư. i u 4. S a i, b sung, gi i m t, thay i m t danh m c bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư 1. Trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v , n u phát sinh tin, tài li u trong ngành K ho ch và u tư c n b o m t nhưng chưa có trong danh m c bí m t nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph ban hành t i Quy t nh s 67/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 5 năm 2007 và B trư ng B Công an ban hành t i Quy t nh s 650/Q -BCA(A11) ngày 13 tháng 6 năm 2007 ho c c n thay i m t, gi i m t, cá nhân có liên quan ph i báo cáo Th trư ng cơ quan, t ch c mình báo cáo B trư ng. 2. Vào tháng 01 hàng năm, Văn phòng B ch u trách nhi m t ng h p báo cáo c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v vi c thay i m t, gi i m t ho c nh ng n i dung m i c n ư c b o m t, xu t v i B trư ng thành l p H i ng (g m Chánh Văn phòng B làm Ch t ch H i ng; i di n các V , C c có liên quan làm thành viên và m t
 3. s thành viên khác do Ch t ch H i ng quy t nh) xu t s a i, b sung, gi i m t, thay i m t danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư trình B trư ng. Ch m nh t tháng 03 hàng năm, trên cơ s xu t c a H i ng, B trư ng ngh B trư ng B Công an xem xét, quy t nh vi c s a i, b sung, gi i m t danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành K ho ch và u tư. N u phát sinh tin thu c bí m t Nhà nư c c a ngành K ho ch và u tư c n b o m t tuy t m t, t i m t thì H i ng có trách nhi m giúp B trư ng s a i, b sung danh m c bí m t Nhà nư c thu c tuy t m t, t i m t trình Th tư ng Chính ph sau khi ã ư c B Công an thNm nh. i u 5. Nh ng hành vi nghiêm c m 1. Nghiêm c m m i hành vi thu th p, làm l , phát tán, làm m t, chi m o t, mua bán, trao i, lưu gi , s d ng, tiêu h y trái phép tài li u m t trong ngành K ho ch và u tư. 2. Nghiêm c m m i cơ quan, t ch c và cá nhân cung c p cho cơ quan báo chí, xu t b n ho c các cơ quan i chúng trong nư c cũng như nư c ngoài khác, các tài li u m t trong ngành K ho ch và u tư khi không ư c phép c a ngư i có thNm quy n. 3. Nghiêm c m các cơ quan, t ch c và cá nhân t nghiên c u, s n xu t, s d ng m t mã ti n hành các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia và các hành vi khác vi ph m quy nh v công tác lưu gi , b o qu n, b o v bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư. 4. Cán b , nhân viên ngành K ho ch và u tư khi ti p xúc v i ngư i nư c ngoài không ư c phép ti t l bí m t nhà nư c nói chung và bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư nói riêng. 5. Không ư c làm công vi c bí m t nhà nư c trong lúc có m t ngư i không có trách nhi m liên quan n công vi c ó. Khi m t tài li u m t ph i báo cáo ngay v i th trư ng ơn v ng th i th trư ng ơn v ph i báo cáo ngay v i th trư ng tr c ti p qu n lý và cơ quan công an x lý k p th i. Chương 2: SO N TH O, SAO CH P, IN N CÁC LO I TÀI LI U M T VÀ S D NG D UM T i u 6. So n th o, sao ch p, in n tài li u m t: Khi so n th o, ánh máy, in các văn b n; sao ch p h sơ, tài li u có liên quan n bí m t nhà nư c trong ngành K ho ch và u tư ph i th c hi n nh ng quy nh sau: 1. T ch c th c hi n vi c so n th o, in n, sao ch p tài li u m t nơi b o m an toàn do th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý tài li u m t quy nh. Không ư c s d ng máy tính ã n i m ng Internet ánh máy, in, sao các tài li u m t. Các ơn v trong ngành K ho ch và u tư ph i c cán b làm công tác b o v bí m t nh m theo dõi, qu n lý các tin t c, tài li u m t do cơ quan, ơn v qu n lý.
 4. 2. Khi so n th o văn b n có n i dung bí m t nhà nư c, ngư i so n th o văn b n ph i xu t m c m t c a t ng tài li u và ngư i duy t ký văn b n có trách nhi m xác nh m t và ch u trách nhi m v quy t nh m t cùng ph m vi ban hành tài li u. Không ư c ánh máy ho c in th a s b n ã quy nh. Sau khi ánh máy, in xong, ngư i so n th o ph i ki m tra l i và h y ngay b n th o, b n in th , h ng (n u không c n lưu). 3. Sao ch p tài li u m t. a. Sao ch p tài li u m t t i B K ho ch và u tư. Lãnh o B ph trách t ng lĩnh v c quy t nh vi c sao ch p tài li u bí m t nhà nư c t i m t, Chánh văn phòng B quy t nh vi c sao ch p tài li u bí m t nhà nư c m t. Khi quy t nh sao ch p, ngư i quy t nh ph i ghi rõ s lư ng b n sao, nơi nh n. Ngư i quy t nh sao ch p tài li u m t ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Các ơn v có nhu c u sao ch p văn b n m t ph c v nghiên c u, tham mưu công tác chuyên môn ph i có văn b n xu t Lãnh o B ho c Chánh văn phòng B xem xét, quy t nh. b. Tài li u sao ch p ph i b o m t như b n g c. Vi c sao, ch p các tài li u m t d ng băng ĩa ph i niêm phong và óng d u m t, ghi rõ h tên ngư i sao, ch p bì niêm phong. 4. Khi t ch c l y ý ki n tham gia xây d ng d th o văn b n m t, cơ quan ch trì so n th o ph i xác nh c th ph m vi, i tư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan, c n xin ý ki n ho c tham kh o ý ki n, ph i óng d u xác nh “m t” c n thi t vào d th o trư c khi g i xin ý ki n. Cơ quan, ơn v , cá nhân nh n ư c d th o ph i th c hi n vi c qu n lý, s d ng theo úng m t ã ghi trên d th o. i u 7. Quy nh v m u và s d ng con d u m t 1. M u con d u các “M t”, m u con d u “Tài li u thu h i” và m u d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” ư c quy nh như sau: a) M u con d u “M t” hình ch nh t, kích thư c 20mm x 8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “M t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. b) M u con d u “T i m t” hình ch nh t, kích thư c 30mm x 8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “T i m t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. c) M u con d u “Tuy t m t” hình ch nh t, kích thư c 40mm x 8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “Tuy t m t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. d) M u con d u thu h i tài li u m t hình ch nh t, kích thư c 80mm x 15mm có ư ng vi n xung quanh, bên trong có hai hàng ch , hàng trên là hàng ch in hoa nét m “Tài li u thu h i”, hàng dư i là ch “Th i h n...”, in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch các hàng cách u ư ng vi n 2mm. D u thu h i tài li u
 5. m t s d ng trong trư ng h p tài li u m t ch ư c phát ra trong m t th i h n nh t nh r i n p l i cho nơi phát tài li u. ) M u con d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” hình ch nh t, kích thư c 100mm x 10mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là hàng ch “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” in thư ng nét m, cách u ư ng vi n 2mm. e) M c dùng cho các con d u trên là m c tươi. 2. B ph n văn thư x lý tài li u m t c a cơ quan, ơn v có trách nhi m qu n lý và óng các d u m t, d u thu h i vào văn b n theo s ch o c a th trư ng cơ quan, ơn v ho c c p có thNm quy n xác nh n m t theo quy nh. 3. Vi c xác nh và óng d u m c m t vào tài li u ph i th c hi n theo Quy t nh s 67/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t nhà nư c tuy t m t và t i m t trong ngành K ho ch và u tư và Quy t nh s 650/Q -BCA(A11) ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành K ho ch và u tư. D u ch m c m t thích h p ph i ư c óng vào phía trên bên trái trang u c a tài li u m t ư c quy nh t i i u 5, i u 6 và i u 7 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. Chương 3: V N CHUY N, GIAO NH N, LƯU GI , TH NG KÊ TÀI LI U M T i u 8. Giao nh n, chuy n tài li u m t 1. Khi giao, nh n tài li u m t gi a ngư i d th o, ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư, ngư i lưu gi , b o qu n... u ph i vào s , có ký nh n gi a bên giao và bên nh n. Vi c giao, nh n tài li u m t ph i th c hi n theo quy nh c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t. 2. Khi v n chuy n tài li u m t ph i m b o tuy t i an toàn, có phương ti n mang gi t t, hòm s t, c p có khóa ch c ch n, không bu c sau xe p, mô tô, không ư c giao cho ngư i không có trách nhi m gi h . N u v n chuy n theo ư ng bưu i n ph i th c hi n theo quy nh riêng c a ngành Bưu chính vi n thông. i u 9. G i tài li u m t 1. Vào s : Tài li u m t trư c khi g i i ph i vào s “tài li u m t i”. S “tài li u m t i” ph i ghi y các c t, m c sau: s th t , ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung, m t, khNn, ngư i nh n (ký tên ghi rõ h tên). 2. L p phi u g i: Tài li u m t g i i ph i kèm theo phi u g i và ph i b chung vào bì cùng v i tài li u. Phi u g i ph i ghi rõ nơi g i, s phi u, nơi nh n, s ký hi u t ng lo i tài li u g i i, óng d u m t, khNn c a tài li u vào góc ph i phía trên c a t phi u.
 6. 3. Làm bì: Tài li u m t g i i không ư c g i chung trong m t phong bì v i tài li u thư ng. Gi y làm bì ph i là lo i gi y dai, khó bóc, khó th m nư c, không nhìn th u qua ư c. G p bì theo m i chéo, h dán ph i dính, khó bóc. 4. D u ký hi u ch m c tài li u m t, t i m t, tuy t m t óng ngoài bì: Không ư c vi t ch ho c óng d u M t, T i m t, Tuy t m t ngoài bì. Tài li u tuy t m t, t i m t g i b ng hai phong bì. a) Bì trong: Do ơn v so n th o văn b n làm, dán kín và ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u “Tuy t m t”, “T i m t”; n u là tài li u, v t g i ích danh ngư i có trách nhi m gi i quy t thì óng d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”. b) Bì ngoài: do b ph n Văn thư làm, ghi như tài li u thư ng và óng d u ký hi u ch m c m t như sau: - Tài li u có “M t” óng d u ch “C” (con d u ch C in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5cm). - Tài li u có “T i m t” óng d u ch “B” (con d u ch B in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5cm). - Tài li u có “Tuy t m t” óng d u ch “A” (con d u ch A in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5cm). i u 10. Nh n tài li u m t n 1. Khi nh n tài li u m t, văn thư ph i vào s “Tài li u m t n” theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. 2. N u tài li u m t n mà bì trong có d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”, văn thư vào s theo s ký hi u ghi ngoài bì và chuy n ngay n ngư i có tên trên bì. N u ngư i có tên ghi trên bì i v ng thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư không ư c bóc bì. 3. Trư ng h p tài li u m t ư c g i n mà không th c hi n úng th t c b o m t thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, ng th i báo l i nơi g i rút kinh nghi m. N u phát hi n tài li u m t g i n có d u hi u b bóc, m bì ho c tài li u b tráo i, m t, hư h ng, thì ngư i nh n ph i báo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp x lý k p th i. 4. Khi nh n tài li u m t, nơi nh n ph i hoàn ngay phi u g i cho nơi ã g i tài li u. Nơi g i và nơi nh n tài li u m t ph i t ch c ki m tra, i chi u thư ng xuyên nh m phát hi n nh ng sai sót, m t mát k p th i x lý. i u 11. Thu h i tài li u m t Văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng kỳ h n nh ng tài li u m t có óng d u thu h i, khi nh n cũng như khi tr u ph i ki m tra, i chi u và xóa s .
 7. i u 12. Lưu tr tài li u m t Tài li u “Tuy t m t”, “T i m t”, “M t” ph i ư c b o qu n, lưu tr nghiêm ng t, t ch c lưu tr riêng t i nơi có i u ki n, phương ti n b o qu n, b o m an toàn. Nơi c t gi các lo i tài li u m t do th trư ng cơ quan, ơn v quy nh. i u 13. B o v bí m t nhà nư c trong thông tin liên l c 1. Không ư c truy n thông tin n i dung các tài li u m t qua máy i n tho i, các máy phát sóng, i n báo, máy Fax, m ng vi tính, Internet, các phương ti n truy n thông. Khi c n chuy n g p thông tin m t ph i qua h th ng i n m t. 2. Vi c l p t máy phát sóng, xây d ng trang WEB ph i ư c B K ho ch và u tư ng ý, ph i ăng ký và ch u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng thu c B Công an, B Qu c phòng, B Thông tin và Truy n thông theo quy nh chung. i u 14. Ch báo cáo v công tác b o m t Cơ quan B K ho ch và u tư và các ơn v trong ngành K ho ch và u tư ph i th c hi n ch báo cáo v công tác b o m t như sau: 1. Báo cáo t xu t. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i báo cáo k p th i nh ng v vi c t xu t x y ra v B K ho ch và u tư. Trong báo cáo c n nêu rõ lý do, nguyên nhân, các bi n pháp ã ti n hành x lý, k t qu và ý ki n xu t. 2. Báo cáo nh kỳ. Báo cáo nh kỳ là báo cáo toàn di n v công tác b o v bí m t h ng năm ho c 5 năm c a cơ quan, ơn v . Báo cáo c n ng n g n, chính xác, ph n ánh y tình hình công tác b o v bí m t trong năm ho c 5 năm. 3. Các lo i báo cáo c a Cơ quan B K ho ch và u tư g i v : Văn phòng Chính ph , B Công an (A11). 4. Các lo i báo cáo c a cơ quan, ơn v trong ngành K ho ch và u tư g i v : a) B K ho ch và u tư. b) y ban Nhân dân, cơ quan công an c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ quan, ơn v óng tr s . Chương 4: S D NG, B O QU N, CUNG C P, TIÊU H Y TÀI LI U M T i u 15. S d ng, b o qu n tài li u m t
 8. 1. Văn phòng B , Văn phòng ho c Phòng T ch c hành chính c a các S K ho ch và u tư và các ơn v tr c thu c B có trách nhi m l p h sơ v tài li u lo i “Tuy t m t”, “T i m t”, “M t” n p v b ph n lưu tr theo quy nh. 2. Tài li u m t ch ư c ph bi n trong ph m vi nh ng ngư i có trách nhi m ư c bi t. Tuy t i không ư c cho ngư i không có trách nhi m bi t. Trư ng h p c n thi t ph i ư c th trư ng ơn v cho phép và ch u trách nhi m. 3. Vi c khai thác, trao i tài li u m t ho c cung c p các s li u, tin t c m t trên các phương ti n thông tin i chúng ph i ư c B trư ng B K ho ch và u tư ho c th trư ng ơn v xét duy t và ch u trách nhi m. 4. Không mang tài li u m t ra kh i nơi lưu gi ; trư ng h p c bi t n u ư c s ng ý c a ngư i có thNm quy n có th mư n và ch u trách nhi m b o qu n tài li u ã mư n và ký nh n vào s khai thác tài li u m t. 5. Trư ng h p cán b ph i mang tài li u m t i công tác, i h p hay v nhà riêng ph i ăng ký và ư c s ng ý c a th trư ng cơ quan, ơn v và ph i b o m tuy t i an toàn trên ư ng i, nơi ; ph i có phương ti n c t gi an toàn; không ư c làm hư h ng ho c m t mát tài li u. Sau khi hoàn thành nhi m v ph i bàn giao tài li u m t cho b ph n qu n lý theo úng th i h n ăng ký. 6. ơn v ư c giao nhi m v lưu tr tài li u m t có trách nhi m qu n lý, s d ng, b o qu n và cung c p thông tin m t cách k p th i, y và úng quy nh. i u 16. Th t c xét duy t cung c p tài li u m t Khi c n ph i cung c p các tài li u m t cho các t ch c qu c t , nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài ph i tuân th các quy nh sau: a) Lo i “Tuy t m t” ph i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Lo i “T i m t” ph i ư c B trư ng B Công an phê duy t; c) Lo i “M t” ph i ư c B trư ng B K ho ch và u tư phê duy t. ơn v và ngư i th c hi n ch ư c phép cung c p úng các n i dung ã ư c phê duy t và yêu c u bên nh n tin s d ng úng m c ích th a thu n và không ư c ti t l cho bên th ba. i u 17. Tiêu h y tài li u m t 1. ThNm quy n quy t nh tiêu h y tài li u m t ư c quy nh như sau: a) cơ quan B K ho ch và u tư do B trư ng quy t nh. b) các cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Giám cS K ho ch và u tư (ho c tương ương) quy t nh. c) các ơn v tr c thu c B K ho ch và u tư do th trư ng ơn v quy t nh.
 9. i v i m t mã th c hi n quy nh c a Ban Cơ y u Chính ph . 2. T ch c tiêu h y tài li u m t ph i ư c th c hi n theo quy nh sau: a) H i ng tiêu h y tài li u m t c a cơ quan B K ho ch và u tư g m: - Th trư ng cơ quan, ơn v Ch t ch H i ng - Chánh ho c Phó Chánh Văn phòng B Phó Ch t ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan y viên - i di n ơn v có tài li u h y y viên - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t y viên, Thư ký h i ng. b) H i ng tiêu h y tài li u m t c a các cơ quan, ơn v trong ngành K ho ch và u tư g m: - i di n lãnh o ơn v Ch t ch H i ng - Trư ng ho c Phó Trư ng phòng T ch c hành chính, Chánh ho c Phó Chánh Văn phòng Phó Ch t ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan y viên - i di n c a b ph n có tài li u h y y viên - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t y viên, Thư ký h i ng. c) L p biên b n và th ng kê y danh m c t ng tài li u m t c n tiêu h y, trong ó ph i ghi rõ s công văn, s b n, trích y u tài li u. N i dung biên b n ph i ph n ánh phương th c, trình t ti n hành và ngư i th c hi n tiêu h y tài li u m t theo úng quy nh c a pháp lu t. Biên b n ph i có y ch ký c a các thành viên tham gia tiêu h y. d) Không ti t l , không l t ra ngoài các tài li u m t. 3. Cách th c tiêu h y tài li u m t: a) i v i tài li u m t là văn b n in trên gi y ph i ư c t ho c xé, nghi n nh t i m c không th ch p ghép l i ư c. b) i v i tài li u m t là băng, ĩa, phim ph i làm thay i toàn b hình d ng và tính năng tác d ng không còn khai thác, s d ng ư c. c) Trong trư ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c tiêu h y tài li u m t theo quy nh trên, n u tài li u m t không ư c tiêu h y ngay s gây h u qu nghiêm tr ng cho an ninh, qu c phòng ho c l i ích khác c a Nhà nư c thì ngư i ang qu n lý tài li u m t ó ư c quy n t tiêu h y nhưng ngay sau ó ph i báo cáo b ng văn b n v i
 10. ngư i ng u cơ quan, t ch c và cơ quan Công an. N u vi c t tiêu h y tài li u m t không có lý do chính áng thì ngư i tiêu h y ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. d) Biên b n tiêu h y lưu t i b ph n b o m t c a cơ quan. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 18. Cam k t b o v bí m t nhà nư c 1. Cán b , công ch c làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t nhà nư c c a ngành K ho ch và u tư ph i áp ng nh ng tiêu chuNn ư c quy nh trong Pháp l nh cán b , công ch c; và ph i có lý l ch rõ ràng, có phNm ch t o c t t, cNn th n, kín áo, có tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t, ý th c c nh giác gi gìn bí m t nhà nư c; có trình chuyên môn, nghi p v và năng l c công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Cán b , công ch c làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t nhà nư c c a ngành K ho ch và u tư ph i cam k t b o v bí m t nhà nư c b ng văn b n v i th trư ng cơ quan. Văn b n cam k t n p cho b ph n b o m t c a cơ quan, t ch c lưu gi . Khi nh n công tác ho c thôi làm công tác b o m t ph i có s th a thu n c a cơ quan an ninh cùng c p và làm cam k t b o v bí m t nhà nư c. Khi ra nư c ngoài ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. Nh ng ngư i ư c giao làm công vi c liên quan n bí m t nhà nư c ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh t i quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 19. Khen thư ng, k lu t 1. ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác b o v bí m t Nhà nư c ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ngư i làm l bí m t, làm m t tài li u m t ho c c n tr vi c th c hi n quy ch b o v bí m t thì tùy theo m c vi ph m có th b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch Th trư ng cơ quan, ơn v trong ngành K ho ch và u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này, ki m tra nh kỳ ho c t xu t trong ph m vi thNm quy n ư c giao, k p th i kh c ph c nh ng thi u sót, sơ h , báo cáo c p trên tr c ti p qu n lý có bi n pháp x lý k p th i. i u 21. Trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Quy ch Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong toàn ngành K ho ch và u tư, nh kỳ báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy ch này.
 11. M U C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- B N CAM K T B O V BÍ M T NHÀ NƯ C H và tên:………………………………………………….Năm sinh:..................................... Bí danh:............................................................................................................................. Ch c v :............................................................................................................................ ơn v công tác:................................................................................................................ ư c phân công tác:..................................................... t ngày…… tháng…… năm…… Tôi ã ư c hư ng d n nghiên c u Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c, Quy ch b o v bí m t Nhà nư c. Tôi hi u r ng vi c gi gìn bí m t Nhà nư c là b o v l i ích c a T qu c Vi t Nam. Tôi xin cam k t như sau: 1. Th c hi n nghiêm “Quy ch b o v bí m t Nhà nư c”. 2. Không m t, l t ra ngoài, gây th t thoát, làm l nh ng bí m t Nhà nư c mà tôi ư c giao ti p xúc và x lý. Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t và k lu t c a Nhà nư c v nh ng sai ph m l i cam k t c a mình./. CH NG NH N C A TH ............, ngày…..... tháng…….. năm 200...... TRƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN Ngư i cam k t (Ký tên, óng d u) (Ký tên)
Đồng bộ tài khoản